Procedură : 2013/2960(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0024/2014

Texte depuse :

B7-0024/2014

Dezbateri :

PV 15/01/2014 - 15
CRE 15/01/2014 - 15

Voturi :

PV 16/01/2014 - 8.5
CRE 16/01/2014 - 8.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0037

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 133kWORD 78k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0016/2014
13.1.2014
PE527.214v01-00
 
B7-0024/2014

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei

în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la respectarea dreptului fundamental la liberă circulație în UE (2013/2960(RSP))


Renate Weber, Nadja Hirsch, Metin Kazak în numele Grupului ALDE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la respectarea dreptului fundamental la liberă circulație în UE (2013/2960(RSP))  
B7‑0024/2014

Parlamentul European,

–   având în vedere articolele 20, 21, 45, 47 și 151 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și articolele 15, 21, 29, 34 și 45 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–   având în vedere Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 și de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE și 93/96/CEE(1),

–   având în vedere Regulamentul (UE) nr. 492/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2011 privind libera circulație a lucrătorilor în cadrul Uniunii(2),

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 883/2004(3) și Regulamentul (CE) de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială(4),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei din 25 noiembrie 2013 intitulată „Libera circulație a cetățenilor Uniunii Europene și a familiilor acestora: cinci acțiuni pentru a produce rezultate notabile” (COM(2013)0837),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei din 13 iulie 2010 intitulată „Reafirmarea liberei circulații a lucrătorilor: drepturi și evoluții majore” (COM(2010)0373),

–   având în vedere declarația făcută de vicepreședinta Reding în cadrul Consiliului Justiție și Afaceri Interne din 5 decembrie 2013 privind libera circulație,

–   având în vedere Rezoluția Parlamentului European din 2 aprilie 2009 referitoare la aplicarea Directivei 2004/38/CE privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora(5),

–   având în vedere Rezoluția sa din 29 martie 2012 referitoare la Raportul Cetățenia UE în 2010: Eliminarea obstacolelor din calea drepturilor cetățenilor UE(6),

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât dreptul cetățenilor UE de a se deplasa liber și de a locui în orice țară din UE, împreună cu membrii familiilor lor, este una dintre cele patru libertăți fundamentale consacrate în legislația UE și este o piatră de temelie a integrării în UE;

B.  întrucât libertatea de circulație este un drept garantat tuturor cetățenilor europeni, indiferent de existența unor posibile controale la frontieră, efectuate de către unele state membre la intrarea cetățenilor UE pe teritoriul lor; întrucât faptul că nu toate statele membre fac parte din spațiul Schengen nu afectează dreptul tuturor cetățenilor UE la liberă circulație în cadrul Uniunii;

C. întrucât libertatea cetățenilor UE de a locui oriunde în UE se aplică tuturor cetățenilor fără restricție, însă este condiționată, în conformitate cu Directiva 2004/38/CE, în sensul că, după trei luni, cetățenii în cauză trebuie să dovedească că dispun de suficiente resurse pentru a nu reprezenta o povară pentru țara-gazdă;

D. întrucât, începând cu anii 60', muncitorii din UE au beneficiat de această libertate; întrucât Tratatul de la Maastricht a recunoscut dreptul la liberă circulație pentru toți cetățenii UE, indiferent dacă erau activi economic sau nu; întrucât posibilitatea de a circula liber în alte scopuri decât cele profesionale, de exemplu, pentru a se pensiona, a studia sau a-și însoți familia, a devenit o caracteristică esențială a cetățeniei UE;

E.  întrucât 2 milioane de locuri de muncă vacante în UE nu pot fi ocupate din cauza mobilității reduse iar UE se confruntă, în același timp, cu un nivel al șomajului fără precedent; întrucât libera circulație a lucrătorilor constituie un exemplu socioeconomic pozitiv atât pentru UE, cât și pentru statele membre, fiind un element determinant pentru integrarea UE, dezvoltarea economică, coeziunea socială, perfecționarea profesională individuală, combaterea efectelor negative ale crizei economice și consolidarea Uniunii ca o mai mare putere economică, pregătită să facă față provocărilor datorate schimbărilor de la nivel mondial;

F.  întrucât fluxurile de mobilitate sunt stimulate în principal de cererea de forță de muncă, iar în această perioadă de dezechilibru între cererea și oferta de forță de muncă la nivel european, barierele tranzitorii pot împiedica dezvoltarea economică a întreprinderilor europene și exercitarea dreptului de a lucra și de a locui pe teritoriul altui stat membru;

G. întrucât dispozițiile tranzitorii pentru libera circulație a lucrătorilor din Bulgaria și România au fost eliminate începând cu 1 ianuarie 2014;

H. întrucât principiul egalității de tratament sau al nediscriminării implică faptul că toți cetățenii UE au aceleași drepturi și obligații ca cetățenii țării în care trăiesc (Regulamentele 883/2004 și 987/2009 se bazează pe acest principiu); întrucât fiecare stat membru stabilește propriul său sistem național de securitate socială și sistemele naționale de securitate socială sunt coordonate, dar nu armonizate la nivelul UE;

I.   întrucât recenta evoluție a societăților noastre, datorată mai ales schimbărilor industriale, globalizării, noilor modele de organizare a muncii, schimbărilor demografice și dezvoltării mijloacelor de transport, impune un grad mai ridicat de mobilitate în rândul lucrătorilor;

J.   întrucât, în contextul recesiunii economice actuale de la nivelul întregii Europe, sumele de bani trimise de lucrătorii mobili în țările de origine pot avea un efect pozitiv clar asupra balanței de plăți a țărilor expeditoare; întrucât, în ceea ce privește situația demografică din multe state membre, stabilitatea lor economică viitoare și creșterea economică va depinde de lucrătorii din alte state membre;

K. întrucât, datorită libertății de circulație a lucrătorilor în Uniunea Europeană, mii de șomeri, în special tineri fără perspective de a-și găsi un loc de muncă ca urmare a crizei economice și financiare actuale din Europa, și-au găsit locuri de muncă în alt stat membru;

L.  întrucât cetățenii UE consideră că libera circulație este dreptul pe care îl asociază cel mai mult cetățeniei europene, acesta reprezentând cea mai pozitivă realizare a Uniunii și aducând beneficii economice pentru economiile țărilor lor;

M. întrucât Consiliul și-a reiterat sprijinul pentru libera circulație și a recunoscut beneficiile reciproce pe care le aduce, de exemplu, în dezbateri recente din cadrul Consiliului Justiție și Afaceri Interne (la 8 octombrie 2013, 5-6 decembrie 2013);

N. întrucât, în contextul apropiatelor alegeri europene, libera circulație a cetățenilor UE a devenit un subiect de campanie pentru unele partide politice; întrucât există riscul ca această dezbatere, dacă nu este tratată rațional, să ducă la transformarea în țapi ispășitori a cetățenilor UE din unele state membre sau a cetățenilor mobili din UE , și ar putea duce la o creștere a rasismului și xenofobiei,

1.  invită statele membre să-și onoreze obligațiile din tratat în ceea ce privește normele UE privind libertatea de circulație și să se asigure că principiile egalității și ale dreptului fundamental la libertatea de circulație sunt respectate pentru toate statele membre;

2.  invită Comisia și statele membre să asigure aplicarea strictă a dreptului Uniunii, astfel încât să garanteze că toți lucrătorii din UE sunt tratați în mod egal și nu sunt discriminați în ceea ce privește accesul la locuri de muncă, condițiile de angajare și de muncă, remunerarea, concedierea, prestațiile sociale și beneficiile fiscale, asigurând astfel concurența loială între întreprinderi; îndeamnă autoritățile naționale să combată toate restricțiile nejustificate privind dreptul lucrătorilor la liberă circulație sau obstacolele care stau în calea acestui drept, precum și exploatarea acestor lucrători;

3.  reamintește că libera circulație a lucrătorilor oferă fiecărui cetățean al Uniunii, indiferent de locul său de reședință, dreptul de a circula liber în alt stat membru pentru a munci și/sau pentru ședere în scopul găsirii unui loc de muncă;

4.  respinge total orice propunere de a plafona numărul de migranți din UE, deoarece contrazice principiul din Tratatul UE privind libera circulație a persoanelor; subliniază faptul că mobilitatea forței de muncă contribuie la competitivitatea economiei europene;

5.  salută Comunicarea Comisiei COM(2013)0837 ce stabilește cinci acțiuni în sprijinul statelor membre și al autorităților autoritățile locale pentru aplicarea legilor și instrumentelor UE la potențialul lor maxim și, în acest sens, sprijină pe deplin următoarele acțiuni care urmează să fie puse în aplicare împreună cu statele membre Statele: susținerea statelor membre în combaterea căsătoriilor de conveniență (manual); sprijinirea autorităților în aplicarea normele de coordonare a securității sociale din UE (ghid practic); sprijinirea autorităților să facă față provocărilor legate de incluziunea socială (finanțare); schimbul de bune practici între autoritățile locale; precum și formarea și susținerea autorităților locale în scopul aplicării normelor UE privind libera circulație;

6.  sprijină propunerea Comisiei, prezentată în raportul său pe 2013 privind cetățenia, vizând modificarea regulamentului de coordonare a securității sociale, în scopul de a prelungi perioada minimă obligatorie în care statele membre de origine trebuie să ofere beneficii pentru cetățenii lor de la trei la șase luni; consideră că o astfel de propunere va oferi siguranță celor care își caută un loc de muncă atunci când se mută în alte țări ale UE și va reduce costurile fiscale pentru statele membre gazdă;

7.  subliniază faptul că economia europeană are nevoie de eforturi în direcția consolidării, și nu a limitării liberei circulații și a mobilității forței de muncă în UE și solicită statelor membre să garanteze libera circulație a tuturor cetățenilor și a lucrătorilor pentru a permite dezvoltarea unei veritabile piețe de muncă a Uniunii, eliminarea blocajelor și pentru a permite lucrătorilor din UE să se mute în zonele în care există cerere pentru abilitățile lor;

8.  reamintește că munca într-un alt stat membru al UE presupune obligații pentru cetățeni de a contribui la sistemul de securitate socială al statului membru în cauză și, prin urmare, și dreptul de a avea acces la acesta;

9.  regretă și își exprimă îngrijorarea cu privire la legătura greșită și înșelătoare făcută de o parte a mass-mediei și a actorilor politici la nivel național și european, între cetățenii UE din alte state membre și numărul mic de abuzuri ale sistemului, și solicită statelor membre să ia măsuri pentru a preveni un astfel de abuz, inclusiv de către proprii cetățeni; salută, în acest sens, inițiativa Comisiei de a ajuta autoritățile în aplicarea regulilor vizând coordonarea securității sociale a UE și ghidul practic pentru stabilirea ,,reședinței obișnuiteˮ;

10. reamintește că nu există nu există date statistice care să demonstreze o legătură între mobilitatea lucrătorilor din UE și generozitatea sistemului de asistență socială din țara gazdă;

11. invită statele membre și guvernele să nu blameze cetățenii UE din alte state membre pentru consecințele economice nefaste ale crizei economice și financiare, ci, mai degrabă, să le accepte prezența și să-și sensibilizeze cetățenii cu privire la contribuția acestor lucrători la economia țării gazdă;

12. subliniază necesitatea de a sprijini orașele în furnizarea de programe de educație și integrare pentru migranții din UE;

13. invită Comisia și Consiliul să permită o mai mare flexibilitate în utilizarea fondurilor, mai ales în realocarea fondurilor în cazul în care statele membre nu-și folosit bugetul la timp; subliniază că Comisia ar trebui să respecte competențele statelor membre în materie de asistență socială; solicită Comisiei să nu mărească birocrația în statele membre, cerând examinări inadecvate în cazuri individuale;

14. încurajează Comisia să își continue eforturile actuale de a se asigura că statele membre transpun și pun în aplicare integral și în mod corect Directiva privind dreptul la libera circulație, făcând uz pe deplin de competența sa de a iniția acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor; solicită statelor membre să elimine barierele de ordin juridic și practic existente în calea liberei circulații a cetățenilor și să nu introducă proceduri administrative greoaie și nejustificate sau să tolereze practici inacceptabile, de natură să limiteze aplicarea acestui drept;

15. își reiterează apelurile lansate în repetate rânduri la adresa statelor membre de a asigura libera circulație pentru toți cetățenii UE și familiile acestora, fără discriminare pe motive legate de orientarea sexuală sau de naționalitate; își reiterează apelul adresat statelor membre de a pune în aplicare integral drepturile acordate în temeiul articolelor 2 și 3 din Directiva 2004/38/CE, nu doar persoanelor căsătorite de sex opus, ci și partenerilor înregistrați, membrilor familiei unui cetățean al UE și partenerilor care au o relație stabilă, atestată corespunzător cu un cetățean al Uniunii, inclusiv celor din cuplurile de același sex, pe baza principiilor recunoașterii reciproce, egalității, nediscriminării, demnității și al respectului față de viața privată și de familie; solicită, în acest sens, Comisiei să se asigure că directiva este strict aplicată;

16. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1)

JO L 158, 30.04.04, p. 77.

(2)

JO L 141, 27.05.11, p. 1.

(3)

JO L 166, 30.04.04, p. 1.

(4)

JO L 284, 30.10.09, p. 1.

(5)

JO C 137 E, 27.05.10, p. 6.

(6)

JO C 257 E, 6.09.13, p. 74.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate