Πρόταση ψηφίσματος - B7-0025/2014Πρόταση ψηφίσματος
B7-0025/2014

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τον σεβασμό του θεμελιώδους δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας στην ΕΕ

13.1.2014 - (2013/2960(RSP))

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu Houillon, Csaba Őry, Jacek Protasiewicz, Wim van de Camp, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Ivo Belet, Edit Bauer, Traian Ungureanu, Andrey Kovatchev, Elena Băsescu, Marco Scurria, Salvatore Iacolino, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Elmar Brok εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0016/2014

Διαδικασία : 2013/2960(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0025/2014
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0025/2014
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0025/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον σεβασμό του θεμελιώδους δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας στην ΕΕ

(2013/2960(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 21, 45, 47 και 151 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα άρθρα 15, 21, 29, 34 και 45 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 7 της οδηγίας 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών[1],

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 492/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011 που αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στο εσωτερικό της Ένωσης[2],

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 25ης Νοεμβρίου 2013 με τίτλο: «Ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της ΕΕ και των οικογενειών τους: Πέντε δράσεις καίριας σημασίας» (COM(2013)0837),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Ιουλίου 2010 με τίτλο «Επιβεβαίωση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων: δικαιώματα και σημαντικές εξελίξεις» (COM(2010)0373),

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της αντιπροέδρου της Επιτροπής κ. Reding στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της 5ης Δεκεμβρίου 2013 για την ελεύθερη κυκλοφορία,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας είναι μία από τις τέσσερεις θεμελιώδεις ελευθερίες της ΕΕ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αποδειχθεί ότι σε πολλά κράτη μέλη η καθαρή συνεισφορά των νομίμων διακινούμενων εργαζομένων της ΕΕ στο σύστημα κοινωνικής ασφάλειας της χώρας υποδοχής είναι ίση με εκείνη των αυτοχθόνων εργαζομένων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πλεονεκτήματα της ελεύθερης κυκλοφορίας διακινούμενων εργαζομένων της ΕΕ στην ανάπτυξη της χώρας υποδοχής είναι ορατά σε όλη την Ευρώπη, ειδικά στους τομείς της υγείας, της γεωργίας και των κατασκευών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να αποφασίσουν ποιες παροχές κοινωνικής ασφάλισης να χορηγήσουν και υπό ποίους όρους· ότι οι κανόνες της ΕΕ σχετικά με το συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης δεν αφήνουν περιθώρια για περιορισμούς στις παροχές κοινωνικής ασφάλισης στην περίπτωση πολιτών της ΕΕ οι οποίοι είναι εργαζόμενοι, μέλη της άμεσης οικογένειας εργαζομένων ή συνήθως διαμένοντες στο εν λόγω κράτος μέλος·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη εξέλιξη των κοινωνιών μας, κυρίως λόγω των βιομηχανικών μεταβολών, της παγκοσμιοποίησης, των νέων μορφών εργασίας, της δημογραφικής αλλαγής και της ανάπτυξης των μεταφορικών μέσων, επιτάσσει μεγαλύτερο βαθμό κινητικότητας των εργαζομένων·

ΣΤ. λαμβάνοντας ότι η ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων αποτελεί ένα θετικό κοινωνικοοικονομικό παράδειγμα τόσο για την ΕΕ όσο και για τα κράτη μέλη της, συνιστώντας ένα ορόσημο για την ενοποίηση της ΕΕ, την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων του ατόμου, αντιδρώντας στις αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και δημιουργώντας μια ισχυρότερη οικονομική δύναμη που θα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της παγκόσμιας αλλαγής·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από την 1η Ιανουαρίου 2014, έχουν καταργηθεί οι μεταβατικές διατάξεις για την ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Ντέϊβιντ Κάμερον προέβη πρόσφατα σε μερικές λαϊκιστικές δηλώσεις που υπονομεύουν το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας·

1.  ζητεί από τα κράτη μέλη να τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη Συνθήκη όσον αφορά τους κανόνες της ΕΕ για την ελεύθερη κυκλοφορία·

2.  ζητεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την τήρηση των αρχών της ισότητας καθώς και του θεμελιώδους δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  ζητεί από τα κράτη μέλη να απέχουν από οιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να επηρεάσει το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας, το οποίο στηρίζεται σε βασική νομοθεσία της ΕΕ·

4.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνούν για την αυστηρή εφαρμογή του εργατικού δικαίου ώστε να εξασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των εργαζομένων της ΕΕ και ο θεμιτός ανταγωνισμός των επιχειρήσεων·

5.  υπενθυμίζει ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων παρέχει σε όλους τους πολίτες της Ένωσης, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους, το δικαίωμα να κυκλοφορούν ελεύθερα σε άλλο κράτος μέλος για να εργασθούν και/ή να διαμείνουν εκεί για λόγους εργασίας· υπενθυμίζει ότι τους προστατεύει έναντι διακρίσεων λόγω εθνικότητας όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, τις συνθήκες εργασίας και απασχόλησης, την πρόσβαση στην κατάρτιση, και τα κοινωνικά και φορολογικά προνόμια·

6.  ζητεί από τα κράτη μέλη να μην κάνουν διακρίσεις σε βάρος διακινούμενων εργαζομένων της ΕΕ, συνδέοντας εσφαλμένα το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας για σκοπούς εργασίας με εικαζόμενες παράνομες αξιώσεις κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής πρόνοιας καθώς και κατάχρηση παροχών κοινωνικής ασφάλισης·

7.  ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει τη συστηματική και προσεκτική παρακολούθηση της τήρησης του θεμελιώδους δικαιώματος για ελεύθερη κυκλοφορία των νομίμων εργαζομένων της ΕΕ·

8.  υπενθυμίζει στα κράτη μέλη την κοινωνική τους ευθύνη να αντιμετωπίσουν την κακή χρήση των συστημάτων τους κοινωνικής πρόνοιας, ανεξάρτητα από το εάν αυτή διαπράττεται από τους δικούς τους πολίτες ή από πολίτες άλλων κρατών μελών· ζητεί από τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/38/ΕΚ και να αντιμετωπίσουν πιθανή δόλια χρήση·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.