Prijedlog rezolucije - B7-0025/2014Prijedlog rezolucije
B7-0025/2014

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o poštovanju temeljnog prava na slobodu kretanja u EU-u

13.1.2014 - (2013/2960(RSP))

podnesen nakon izjava Vijeća i Komisije
u skladu s člankom 110. stavkom 2. Poslovnika

Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu Houillon, Csaba Őry, Jacek Protasiewicz, Wim van de Camp, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Ivo Belet, Edit Bauer, Traian Ungureanu, Andrey Kovatchev, Elena Băsescu, Marco Scurria, Salvatore Iacolino, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Elmar Brok u ime kluba PPE

Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B7-0016/2014

Postupak : 2013/2960(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B7-0025/2014
Podneseni tekstovi :
B7-0025/2014
Doneseni tekstovi :

B7‑0025/2014

Rezolucija Europskog parlamenta o poštovanju temeljnog prava na slobodu kretanja u EU-u

(2013/2960(RSP))

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir članke 21., 45., 47. i 151. Ugovora u funkcioniranju Europske unije i članke 15., 21., 29., 34. i 45. Povelje Europske unije o temeljnim pravima,

–   uzimajući u obzir članak 7. Direktive 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji na slobodno kretanje i boravište na području države članice[1],

–   uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 492/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2011. o slobodi kretanja radnika u Uniji[2],

–   uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 25. studenog 2013. naslovljenu „Sloboda kretanja građana EU-a i njihovih obitelji: pet mjera za poboljšanje situacije” (COM(2013)0837),

–   uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 13. srpnja 2010. pod naslovom „Ponovno potvrđivanje slobodnog kretanja radnika: prava i glavne promjene” (COM(2010) 0373),

–   uzimajući u obzir izjavu potpredsjednice Reding Vijeću za pravosuđe i unutarnje poslove od 5. prosinca 2013. o slobodnom kretanju,

–   uzimajući u obzir članak 110. stavak 2. Poslovnika,

A. budući da je pravo na slobodno kretanje jedno od četiri temeljne slobode u EU-u;

B. budući da je dokazano da je u mnogim državama članicama neto doprinos zakonskih mobilnih radnika iz EU-a u sustav socijalne skrbi države domaćina jednak doprinosu radnika koji su njezini državljani;

C. budući da su prednosti slobodnog kretanja mobilnih radnika iz EU-a za razvoj zemlje domaćina vidljivi u cijeloj Europi, osobito na području zdravstva, poljoprivrede i građevinarstva;

D. budući da države članice slobodno odlučuju koje socijalne naknade odobriti i pod kojim uvjetima; budući da pravila EU-a o usklađivanju socijalne sigurnosti ne dopuštaju ograničenja socijalnih naknada za državljane EU-a koji rade, članove bliže obitelji radnika ili one koji imaju uobičajeno boravište u dotičnoj državi članici;

E.  budući da se zbog nedavnog razvoja naših društava, posebno zbog industrijskih promjena, globalizacije, novih obrazaca rada, demografskih promjena i razvoja prijevoznih sredstava, poziva na veću razinu mobilnosti među radnicima;

F.  budući da slobodno kretanje radnika predstavlja pozitivan društveno-gospodarski primjer za EU-u i države članice te ključni korak na putu k integraciji EU-a, gospodarskom razvoju, socijalnoj koheziji i stručnom usavršavanju pojedinaca, stvarajući protutežu negativnim učincima gospodarske krize i jaču gospodarsku silu koja je spremna suočiti se s izazovima koje donose globalne promjene;

G. budući da su 1. siječnja 2014. ukinute prijelazne odredbe koje su se odnosile na slobodno kretanje radnika iz Bugarske i Rumunjske;

H. budući da je predsjednik vlade Ujedinjene Kraljevine, David Cameron, nedavno dao više populističkih izjava kojima je doveo u pitanje pravo na slobodno kretanje;

1.  poziva države članice da poštuju svoje obveze iz Ugovorâ u pogledu pravila EU-a o slobodi kretanja;

2.  poziva države članice da osiguraju poštovanje načela jednakosti i temeljnog prava na slobodu kretanja za sve države članice Europske unije;

3.  poziva države članice da se suzdrže od svih djelovanja koja bi mogla utjecati na pravo na slobodu kretanja, koje se zasniva na temeljnom zakonodavstvu EU-a;

4.  poziva Komisiju i države članice da osiguraju da se radno pravo strogo provodi kako bi se zajamčilo jednako postupanje prema svim radnicima u EU-u i pošteno tržišno natjecanje među poduzećima;

5.  podsjeća na to da slobodno kretanje radnika svim građanima Unije, bez obzira na njihovo boravište, omogućava da se slobodno presele u drugu državu članicu kako bi ondje radili i/ili kako bi ondje boravili u svrhu posla; podsjeća da ih štiti od diskriminacije na temelju nacionalnosti u pogledu pristupa zapošljavanju, radnih uvjeta i uvjeta zapošljavanja, pristupa osposobljavanju i socijalnih i poreznih olakšica;

 

6.  poziva države članice da ne diskriminiraju mobilne radnike iz EU-a, pogrešno dovodeći u vezu pravo na slobodu kretanja u svrhe posla i navodne nezakonite zahtjeve za socijalnu sigurnost i socijalnu pomoć te zlouporabe socijalnih naknada;

7.  poziva Komisiju da počne sustavno i temeljito pratiti poštuje li se temeljno pravo na slobodu kretanja zakonskih radnika iz EU-a;

8.  podsjeća države članice da je njihova društvena odgovornost pozabaviti se s problemom zlouporabe sustavâ socijalne skrbi, bez obzira jesu li zlouporabu počinili njihovi državljani ili državljani drugih država članica; poziva države članice da poštuju odredbe Direktive 2004/38/EZ i da riješe pitanje mogućih zlouporaba;

9.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i vladama i parlamentima država članica.