Procedură : 2013/2960(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0025/2014

Texte depuse :

B7-0025/2014

Dezbateri :

PV 15/01/2014 - 15
CRE 15/01/2014 - 15

Voturi :

PV 16/01/2014 - 8.5
CRE 16/01/2014 - 8.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0037

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 128kWORD 61k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0016/2014
13.1.2014
PE527.215v01-00
 
B7-0025/2014

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei

în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la respectarea dreptului fundamental la liberă circulație în UE (2013/2960(RSP))


Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu Houillon, Csaba Őry, Jacek Protasiewicz, Wim van de Camp, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Ivo Belet, Edit Bauer, Traian Ungureanu, Andrey Kovatchev, Elena Băsescu, Marco Scurria, Salvatore Iacolino, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Elmar Brok în numele Grupului PPE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la respectarea dreptului fundamental la liberă circulație în UE (2013/2960(RSP))  
B7‑0025/2014

Parlamentul European,

–   având în vedere articolele 21, 45 și 47 și 151 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și articolele 15, 21, 29, 34 și 45 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–   având în vedere articolul 7 din Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora(1),

–   având în vedere Regulamentul (UE) nr. 492/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2011 privind libera circulație a lucrătorilor în cadrul Uniunii(2),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei din 25 noiembrie 2013 intitulată „Libera circulație a cetățenilor Uniunii Europene și a familiilor acestora: cinci acțiuni pentru a produce rezultate notabile” (COM(2013)0837),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei din 13 iulie 2010 intitulată „Reafirmarea liberei circulații a lucrătorilor: drepturi și evoluții majore” (COM(2010)0373,

–   având în vedere declarația făcută de vicepreședinta Comisiei, dna Reding, în cadrul Consiliului Justiție și Afaceri Interne din 5 decembrie 2013 privind libera circulație,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât dreptul la liberă circulație este unul din cele patru drepturi principale fundamentale ale UE;

B.  întrucât s-a dovedit că, în multe state membre, contribuția netă la sistemul de asistență socială a țării-gazdă adusă de lucrătorii mobili din UE aflați în situație legală este egală cu cea adusă de lucrătorii naționali;

C. întrucât avantajele aduse dezvoltării țării-gazdă de libera circulație a lucrătorilor mobili din UE pot fi observate peste tot în Europa, în special în domeniile sănătății, agriculturii și construcțiilor;

D. întrucât toate statele membre sunt libere să decidă ce prestații sociale să acorde și în ce condiții; întrucât normele UE privind coordonarea sistemelor de securitate socială nu permit restricții în materie de prestații sociale în cazul cetățenilor UE care sunt lucrători, membri direcți ai familiilor lucrătorilor sau care își au reședința obișnuită în statul membru în cauză;

E.  întrucât recenta evoluție a societăților noastre, datorată îndeosebi schimbărilor industriale, globalizării, noilor modele de organizare a muncii, schimbărilor demografice și dezvoltării mijloacelor de transport, impune un grad mai ridicat de mobilitate în rândul lucrătorilor;

F.  întrucât libera circulație a lucrătorilor reprezintă un exemplu socioeconomic pozitiv atât pentru UE, cât și pentru statele sale membre, fiind un element determinant pentru integrarea UE, pentru dezvoltarea economică, coeziunea socială, perfecționarea profesională individuală, combaterea efectelor negative ale crizei economice și crearea unei forțe economice mai solide, pregătită să facă față provocărilor pe care le reprezintă schimbările de la nivel mondial;

G. întrucât dispozițiile tranzitorii pentru libera circulație a lucrătorilor din Bulgaria și România au fost eliminate începând cu 1 ianuarie 2014;

H. întrucât prim-ministrul britanic David Cameron a făcut recent o serie de declarații populiste care subminează dreptul la libera circulație;

1.  invită statele membre să-și onoreze obligațiile ce decurg din tratate în ceea ce privește normele UE în materie de liberă circulație;

2.  invită statele membre să garanteze că principiile de egalitate și dreptul fundamental la libera circulație sunt respectate în toate statele membre ale Uniunii Europene;

3.  invită statelor membre să evite luarea oricăror măsuri care ar putea afecta dreptul la libera circulație bazat pe legislația primară a UE;

4.  invită Comisia și statele membre să asigure aplicarea strictă a legislației muncii, pentru a se garanta tratamentul egal al tuturor lucrătorilor din UE și concurența loială între întreprinderi;

5.  reamintește că libera circulație a lucrătorilor oferă tuturor cetățenilor Uniunii, indiferent de locul lor de reședință, dreptul de a circula liber în alt stat membru pentru a munci și/sau pentru ședere în scopul găsirii unui loc de muncă; reamintește că aceasta îi protejează împotriva discriminării pe baza naționalității în ceea ce privește accesul la ocuparea unui loc de muncă, condițiile de muncă și de ocupare a forței de muncă, accesul la formare și beneficiile sociale și fiscale;

6.  invită statele membre să nu discrimineze lucrătorii mobili din UE în urma asocierii eronate a dreptului la liberă circulație în scopul găsirii unui loc de muncă cu presupuse solicitări ilegale de prestații ale sistemelor de asistență și securitate socială și cu presupuse abuzuri ale prestațiilor de securitate socială;

7.  invită Comisia să întreprindă o monitorizare sistematică și detaliată a modului în care se respectă dreptul fundamental la libera circulație a lucrătorilor din UE aflați în situație legală;

8.  reamintește statelor membre responsabilitatea lor socială de a trata cazurile de abuz al sistemelor lor de securitate socială, indiferent dacă sunt comise de propriii cetățeni sau de cetățeni din alte state membre; invită statele membre să respecte dispozițiile Directivei 2004/38/CE și să soluționeze eventualele probleme;

9.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

 

(1)

JO L 158, 30.4.2004, p. 77.

(2)

JO L 141, 27.5.2011, p. 1.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate