Návrh uznesenia - B7-0025/2014Návrh uznesenia
B7-0025/2014

NÁVRH UZNESENIA o dodržiavaní základného práva na voľný pohyb v EÚ

13.1.2014 - (2013/2960(RSP))

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu Houillon, Csaba Őry, Jacek Protasiewicz, Wim van de Camp, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Ivo Belet, Edit Bauer, Traian Ungureanu, Andrey Kovatchev, Elena Băsescu, Marco Scurria, Salvatore Iacolino, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Elmar Brok v mene skupiny PPE

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0016/2014

Postup : 2013/2960(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0025/2014

B7‑0025/2014

Uznesenie Európskeho parlamentu o dodržiavaní základného práva na voľný pohyb v EÚ

(2013/2960(RSP))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na články 21, 45, 47 a 151 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a na články 15, 21, 29, 34 a 45 Charty základných práv Európskej únie,

–   so zreteľom na článok 7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov[1],

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. apríla 2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie[2],

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 25. novembra 2013 s názvom Voľný pohyb občanov EÚ a ich rodín: päť opatrení, ktoré môžu priniesť zmenu (COM(2013)0837),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 13. júla 2010 s názvom Potvrdenie významu voľného pohybu pracovníkov: práva a významné trendy (COM(2010)0373),

–   so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Redingovej o slobodnom pohybe na zasadnutí Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci z 5. decembra 2013,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže právo na voľný pohyb je jednou zo štyroch hlavných základných slobôd EÚ;

B.  keďže je dokázané, že v mnohých členských štátoch je čistý príspevok legálnych mobilných pracovníkov EÚ do systému sociálneho zabezpečenia hostiteľskej krajiny rovnaký ako príspevok domácich pracovníkov;

C. keďže výhody voľného pohybu mobilných pracovníkov EÚ pre rozvoj hostiteľskej krajiny sú viditeľné v celej Európe, najmä v oblastiach zdravotníctva, poľnohospodárstva a výstavby;

D. keďže všetky členské štáty sa môžu slobodne rozhodnúť, ktoré sociálne výhody poskytnú a za akých podmienok; keďže pravidlá EÚ týkajúce sa koordinácie sociálneho zabezpečenia neumožňujú obmedzenia dávok sociálneho zabezpečenia v prípade štátnych príslušníkov EÚ, ktorí sú zamestnaní, priamych rodinných príslušníkov týchto pracovníkov, alebo osôb s obvyklým pobytom v predmetnom členskom štáte;

E.  keďže moderný vývoj našej spoločnosti, pod ktorý sa podpísali najmä priemyselné zmeny, globalizácia, nové systémy práce, demografické zmeny a rozvoj dopravných prostriedkov, si vyžaduje vyšší stupeň mobility pracovníkov;

F.  keďže voľný pohyb pracovníkov je pozitívnym sociálno-hospodárskym príkladom pre EÚ i členské štáty, je míľnikom v procese integrácie EÚ, hospodárskeho rozvoja, sociálnej súdržnosti a individuálneho rastu profesionálnych zručností; je protiváhou negatívnych účinkov hospodárskej krízy, pričom prispieva k vytvoreniu väčšej hospodárskej sily, pripravenej vyrovnať sa s naliehavými úlohami v súvislosti s globálnou zmenou;

G. keďže od 1. januára 2014 boli zrušené prechodné dojednania pre voľný pohyb pracovníkov z Bulharska a Rumunska;

H. keďže premiér Spojeného kráľovstva David Cameron nedávno vydal niekoľko populistických vyhlásení, ktoré narúšajú právo na voľný pohyb;

1.  vyzýva členské štáty, aby si dodržali svoje povinnosti plynúce zo zmluvy, pokiaľ ide o predpisy EÚ týkajúce sa slobody pohybu;

2.  vyzýva členské štáty, aby zabezpečili dodržiavanie zásad rovnosti a základného práva na slobodu pohybu pre všetky členské štáty Európskej únie;

3.  vyzýva členské štáty, aby sa zdržali akýchkoľvek opatrení, ktoré by mohli ovplyvniť právo na slobodu pohybu, ktoré vyplýva z ťažiskových právnych predpisov EÚ;

4.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, že sa pracovné právo bude striktne presadzovať, aby sa zaručilo rovnaké zaobchádzanie so všetkými pracovníkmi EÚ a spravodlivá hospodárska súťaž medzi podnikmi;

5.  pripomína, že voľný pohyb pracovníkov dáva všetkým občanom Únie nezávisle od ich miesta pobytu právo voľne sa presunúť do iného členského štátu za prácou a/alebo sa v ňom zdržiavať na účely zamestnania; pripomína, že toto právo ich chráni pred diskrimináciou z dôvodu štátnej príslušnosti, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, pracovné podmienky a podmienky zamestnávania, prístup k odbornému vzdelaniu a sociálnym dávkam a daňovým výhodám;

6.  vyzýva členské štáty, aby nediskriminovali mobilných pracovníkov EÚ tým, že budú nesprávne spájať právo na voľný pohyb na účely zamestnania s údajnými nezákonnými nárokmi na sociálne zabezpečenie a sociálnu pomoc a so zneužívaním dávok sociálneho zabezpečenia;

7.  vyzýva Komisiu, aby podujala na systematické a dôkladné monitorovanie dodržiavania základného práva na voľný pohyb legálnych pracovníkov EÚ;

8.  pripomína členským štátom ich sociálnu zodpovednosť riešiť zneužívanie svojich systémov sociálneho zabezpečenia nezávisle od toho, či sa ho dopustia ich vlastní občania alebo občania iných členských štátov; vyzýva členské štáty, aby dodržiavali ustanovenia smernice 2004/38/ES a zaoberali sa prípadmi možného zneužívania;

9.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.