Förslag till resolution - B7-0025/2014Förslag till resolution
B7-0025/2014

  FÖRSLAG TILL RESOLUTION om respekt för den grundläggande rätten till fri rörlighet i EU

  13.1.2014 - (2013/2960(RSP))

  till följd av uttalanden av rådet och kommissionen
  enligt artikel 110.2 i arbetsordningen

  Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu Houillon, Csaba Őry, Jacek Protasiewicz, Wim van de Camp, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Ivo Belet, Edit Bauer, Traian Ungureanu, Andrey Kovatchev, Elena Băsescu, Marco Scurria, Salvatore Iacolino, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Elmar Brok för PPE-gruppen

  Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0016/2014

  Förfarande : 2013/2960(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  B7-0025/2014

  B7‑0025/2014

  Europaparlamentets resolution om respekt för den grundläggande rätten till fri rörlighet i EU

  (2013/2960(RSP))

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –   med beaktande av artiklarna 21, 45, 47 och 151 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artiklarna 15, 21, 29, 34 och 45 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

  –   med beaktande av artikel 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier[1],

  –   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 492/2011 av den 5 april 2011 om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen[2],

  –   med beaktande av kommissionens meddelande av den 25 november 2013 Fri rörlighet för EU-medborgare och deras familjer: Fem åtgärder för att skapa förändring (COM(2013)0837),

  –   med beaktande av kommissionens meddelande av den 13 juli 2010 Arbetskraftens fria rörlighet bekräftas: rättigheter och viktiga utvecklingar (COM(2010)0373),

  –   med beaktande av vice ordförande Redings uttalande om fri rörlighet av den 5 december 2013 vid rådets möte (rättsliga och inrikes frågor),

  –   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

  A. Rätten till fri rörlighet är en av EU:s fyra primära grundläggande friheter.

  B.  Det har bevisats i många medlemsstater att nettobidraget från den lagliga rörliga arbetskraften i EU till värdlandets välfärdssystem är lika stort som den nationella arbetskraftens bidrag.

  C. De fördelar som fri rörlighet för EU:s rörliga arbetskraft medför för värdlandet kan ses över hela Europa, särskilt inom hälso- och sjukvårds-, jordbruks- och byggnadssektorn.

  D. Alla medlemsstater har rätt att besluta vilka sociala förmåner som ska ges och på vilka villkor. EU:s bestämmelser om samordningen av socialskydd medger dock inte att sociala förmåner begränsas för EU-medborgare som är arbetstagare eller arbetstagares familjemedlemmar eller för EU-medborgare som har sin stadigvarande vistelseort i medlemsstaten i fråga.

  E.  Den senaste tidens utveckling i vårt samhälle, framför allt till följd av förändringar inom industrin, globalisering, nya arbetsmönster, demografiska förändringar och utvecklingen av transportsätt, kräver större rörlighet bland arbetstagarna.

  F.  Den fria rörligheten för arbetstagare är ett positivt socioekonomiskt exempel för både EU och medlemsstaterna, och en milstolpe för EU:s integration, ekonomiska utveckling och sociala sammanhållning samt för enskildas kompetenshöjning, och den motverkar de negativa effekterna av den ekonomiska krisen och skapar en starkare ekonomi som kan möta de utmatningar som globala förändringar medför.

  G. Den 1 januari 2014 avskaffades övergångsbestämmelserna om fri rörlighet för arbetstagare från Bulgarien och Rumänien.

  H. Storbritanniens premiärminister, David Cameron, har den senaste tiden gjort flera populistiska uttalanden som undergräver rätten till fri rörlighet.

  1.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att fullgöra sina fördragsskyldigheter i fråga om EU:s regler för fri rörlighet.

  2.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa att principen om jämlikhet och den grundläggande rätten till fri rörlighet upprätthålls i alla EU:s medlemsstater.

  3.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att avstå från alla handlingar som skulle kunna påverka rätten till fri rörlighet, som har sin grund i EU:s centrala lagstiftning.

  4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att arbetsrätten efterlevs till fullo, så att alla arbetstagare i EU garanteras lika behandling och det råder sund konkurrens mellan företag.

  5.  Europaparlamentet påminner om att arbetstagares fria rörlighet ger alla EU-medborgare, oberoende av var de har sin hemvist, rätt att fritt flytta till en annan medlemsstat för att arbeta och/eller ha sin hemvist där av arbetsrelaterade skäl. Parlamentet erinrar om att denna rätt skyddar dem mot diskriminering på grund av nationalitet i fråga om tillgång till sysselsättning, anställnings- och arbetsvillkor, tillgång till utbildning samt sociala förmåner och skatteförmåner.

  6.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att inte diskriminera EU:s rörliga arbetstagare genom att på felaktiga grunder koppla samman rätten till fri rörlighet av arbetsmässiga skäl med socialförsäkrings- och socialbidragsansökningar som enligt uppgift inte uppfyller gällande regler och missbruk av sociala förmåner.

  7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att systematiskt och noggrant övervaka respekten för den grundläggande rätten till fri rörlighet för arbetstagare som lagligen arbetar i EU.

  8.  Europaparlamentet påminner medlemsstaterna om att de har ett socialt ansvar att ta itu med missbruk av sina sociala trygghetssystem, oavsett om det är deras egna medborgare eller medborgare i en annan medlemsstat som gör sig skyldiga till missbruket. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att följa bestämmelserna i direktiv 2004/38/EG och ta itu med eventuellt missbruk.

  9.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament.