Предложение за резолюция - B7-0026/2014Предложение за резолюция
B7-0026/2014

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно свободата на движение

13.1.2014 - (2013/2960(RSP))

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията
внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Тимъти Къркхоуп, Ришард Антони Легутко, Януш Войчеховски, Ришард Чарнецки от името на групата ECR

Процедура : 2013/2960(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0026/2014
Внесени текстове :
B7-0026/2014
Приети текстове :

B7‑0026/2014

Резолюция на Европейския парламент относно свободата на движение

(2013/2960(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид дял VІ от Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 151 от него,

–   като взе предвид Договорите за присъединяване и протоколите към тях,

–   като взе предвид членове 21, 45 и 47 от Договора за функционирането на Европейския съюз и членове 15, 21, 29, 34 и 45 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕИО) № 1612/68 на Съвета от 15 октомври 1968 г. относно свободното движение на работници в Общността[1], кодифициран с Регламент (ЕС) № 492/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно свободното движение на работници в Съюза[2],

–   като взе предвид изявлението на заместник-председателя Рединг пред Съвета по правосъдие и вътрешни работи от 5 декември 2013 г. относно свободното движение,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че правото на установяване и работа в друга държава членка е едно от основните права на ЕС, утвърдено от Договорите;

Б.  като има предвид, че на 1 януари 2014 г. преходните мерки за България и Румъния бяха премахнати в целия ЕС;

В.  като има предвид, че потоците на мобилност следва да бъдат обусловени главно от търсенето на работна сила;

Г.  като има предвид, че ако се регулира правилно, свободното движение на работници може да спомогне за създаване на по-силна европейска икономика и по-гъвкав ЕС, готов да посрещне предизвикателствата на глобалната надпревара;

Д. като има предвид, че модерното европейско общество, по-специално предвид индустриалната промяна, глобализацията, новите начини на работа, демографските промени и развитието на средствата за транспорт, изисква по-висока степен на мобилност сред работниците;

Е.  като има предвид, че Комисията представи неотдавна набор от предложения за преодоляване на все още съществуващите проблеми, свързани със свободата на движение;

1.  отбелязва, че свободата на движение представлява положителен фактор в окончателното изграждане на единния пазар и европейския икономически растеж;

2.  призовава държавите членки да спазват своите произтичащи от Договорите задължения по отношение на правилата за свобода на движение;

3.  подчертава, че свободата на движение ще се запази като положителна характеристика на ЕС само ако бъде регламентирана и прилагана по устойчив начин и ако ЕС предприема съответните действия срещу нарушенията на това право, като по този начин запазва доверието на гражданите на ЕС и тяхната вяра в този принцип;

4.  призовава Съвета да обсъди задълбочено последното съобщение на Комисията относно реформата, включително разясняването на „теста за обичайно местопребиваване“, усилията за преодоляване на предизвикателствата, свързани със социалното изключване, насърчаването на обмена на най-добри практики сред социалните органи и правилата за достъп до социално осигуряване;

5.  призовава държавите членки да приложат ефективно своите визови информационни системи и шенгенски информационни системи, за да се гарантира сигурността на гражданите на ЕС;

6.  призовава държавите членки да гарантират спазването на принципите на равенство и зачитане на основните права за всички граждани на Европейския съюз;

7.  призовава Комисията и държавите членки да гарантират равното и справедливо третиране на всички работници в ЕС и лоялната конкуренция на предприятията, както и предотвратяването на социалния дъмпинг;

8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.