Návrh usnesení - B7-0026/2014Návrh usnesení
B7-0026/2014

NÁVRH USNESENÍ o svobodě pohybu

13. 1. 2014 - (2013/2960(RSP))

předložený na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Timothy Kirkhope, Ryszard Antoni Legutko, Janusz Wojciechowski, Ryszard Czarnecki za skupinu ECR

Postup : 2013/2960(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0026/2014
Předložené texty :
B7-0026/2014
Přijaté texty :

B7‑0026/2014

Usnesení Evropského parlamentu o svobodě pohybu

(2013/2960(RSP))

Evropský parlament,

–   s ohledem na hlavu IV Smlouvy o fungování Evropské unie a článek 151 této smlouvy,

–   s ohledem na přístupové smlouvy a související protokoly,

–   s ohledem na články 21, 45 a 47 Smlouvy o fungování Evropské unie a články 15, 21, 29, 34 a 45 Listiny základních práv,

–   s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 ze dne 15. října 1968 o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství[1] v kodifikované znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie[2],

–   s ohledem na prohlášení o volném pohybu, které místopředsedkyně Redingová učinila na zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci dne 5. prosince 2013,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že právo občanů žít a pracovat v jiném členském státě je jednou ze základních svobod EU zakotvenou ve Smlouvách;

B.  vzhledem k tomu, že k 1. lednu 2014 byly v celé EU zrušeny přechodné kontroly pro Bulharsko a Rumunsko;

C. vzhledem k tomu, že toky mobility by měly reagovat především na poptávku po pracovních silách;

D. vzhledem k tomu, že řádně regulovaný volný pohyb pracovníků může přispět k vytvoření silnějšího evropského hospodářství a pružnější EU, která bude připravena řešit nelehké úkoly spojené s globálními změnami;

E.  vzhledem k tomu, že moderní evropská společnost si vzhledem k průmyslovým změnám, globalizaci, novým způsobům organizace práce, demografickým změnám a vývoji dopravních prostředků žádá větší míru mobility pracovníků;

F.  vzhledem k tomu, že Komise nedávno předložila soubor návrhů, které se zabývají nevyřešenými otázkami týkajícími se svobody pohybu;

1.  konstatuje, že svoboda pohybu pozitivně přispívá k dokončení jednotného trhu a k rozvoji evropského hospodářského růstu;

2.  vyzývá členské státy, aby dostály svým závazkům vyplývajícím ze Smlouvy a souvisejícím s předpisy EU, které upravují volný pohyb;

3.  zdůrazňuje, že svoboda pohybu zůstane i nadále pozitivním rysem EU za předpokladu, že bude regulována a prosazována udržitelným způsobem a že EU bude odpovídajícím způsobem bojovat proti zneužívání tohoto práva, čímž bude zachována důvěra občanů EU v tuto zásadu;

4.  žádá Radu, aby pečlivě zvážila poslední sdělení Komise týkající se reformy, včetně vyjasnění „zkoušky obvyklého pobytu“, úsilí o řešení otázek sociálního začlenění, propagace výměny osvědčených postupů mezi místními orgány a pravidel pro přístup k sociálnímu zabezpečení;

5.  žádá členské státy, aby účinně prováděly Vízový informační systém a Schengenský informační systém s cílem zajistit bezpečnost všech občanů EU;

6.  žádá členské státy, aby zajistily dodržování zásady rovnosti a základních práv pro všechny občany Evropské unie;

7.  žádá Komisi a členské státy, aby zajistily, že se všemi pracovníky EU se bude zacházet stejně a spravedlivě, že bude zajištěna spravedlivá hospodářská soutěž mezi podniky a že nebude docházet k sociálnímu dumpingu;

8.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.