Forslag til beslutning - B7-0026/2014Forslag til beslutning
B7-0026/2014

FORSLAG TIL BESLUTNING om fri bevægelighed

13.1.2014 - (2013/2960(RSP))

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
forretningsordenens artikel 110, stk. 2

Timothy Kirkhope, Ryszard Antoni Legutko, Janusz Wojciechowski, Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen

Procedure : 2013/2960(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0026/2014
Indgivne tekster :
B7-0026/2014
Vedtagne tekster :

B7‑0026/2014

Europa-Parlamentets beslutning om fri bevægelighed

(2013/2960(RSP))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til afsnit IV i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 151,

–   der henviser til tiltrædelsestraktaterne og de tilknyttede protokoller,

–   der henviser til artikel 21, 45 og 47 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 15, 21, 29, 34 og 45 i EU's charter om grundlæggende rettigheder,

–   der henviser til Rådets forordning (EØF) nr. 1612/68 af 15. oktober 1968 om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Fællesskabet[1], som kodificeret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 492/2011 af 5. april 2011 om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Unionen[2],

–   der henviser til erklæring af 5. december 2013 fra næstformand Reding til Rådet for Retlige og Indre Anliggender om fri bevægelighed,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at retten til at bo og arbejde i en anden medlemsstat er én af EU's grundlæggende frihedsrettigheder, der er anerkendt i traktaterne;

B.  der henviser til, at overgangskontrolordningerne for Bulgarien og Rumænien pr. 1. januar 2014 blev ophævet i hele EU;

C. der henviser til, at mobilitetsstrømme hovedsageligt bør drives af efterspørgslen efter arbejdskraft;

D. der henviser til, at arbejdstageres fri bevægelighed kan, såfremt den reguleres korrekt, bidrage til at skabe en stærkere europæisk økonomi og en mere fleksibel Union, der er forberedt på at håndtere de udfordringer, der er forbundet med det globale kapløb;

E.  der henviser til, at det moderne europæiske samfund, bl.a. som følge af industrielle forandringer, globaliseringen, nye arbejdsmønstre, ændringerne i befolkningens sammensætning og udviklingen inden for transportmidler, nødvendiggør en højere grad af mobilitet blandt arbejdstagere;

F.  der henviser til, at Kommissionen for nylig fremsatte en række forslag, der skal løse uafklarede problemer i forbindelse med den fri bevægelighed;

1.  bemærker, at den fri bevægelighed har været en positiv faktor for gennemførelsen af det indre marked og udviklingen af den europæiske økonomiske vækst;

2.  opfordrer medlemsstaterne til at overholde deres forpligtelser i henhold til traktaten vedrørende EU-reglerne om fri bevægelighed;

3.  understreger, at den fri bevægelighed fortsat vil være et positivt element i EU, så længe den reguleres og håndhæves på en bæredygtig måde, og EU på tilsvarende vis træffer foranstaltninger mod misbrug af denne ret, således at EU-borgernes tillid til dette princip fastholdes;

4.  opfordrer Rådet til grundigt at overveje Kommissionens seneste meddelelse om reformer, bl.a. præciseringen af "kriteriet om sædvanligt opholdssted", bestræbelserne på at imødegå udfordringer vedrørende social integration, fremme af udvekslingen af bedste praksis blandt lokale myndigheder og reglerne om adgang til socialsikring;

5.  opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre deres visuminformationssystemer og Schengeninformationssystemer på en effektiv måde for at sikre alle EU-borgeres sikkerhed;

6.  opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at principperne om ligestilling og de grundlæggende rettigheder gælder for alle borgere i Den Europæiske Union;

7.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at alle EU-arbejdstagere behandles lige og retfærdigt, at der er fair konkurrence mellem virksomhederne, og at økonomisk og social dumping hindres;

8.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt medlemsstaternes regeringer og parlamenter.