Πρόταση ψηφίσματος - B7-0026/2014Πρόταση ψηφίσματος
B7-0026/2014

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ on freedom of movement

13.1.2014 - (2013/2960(RSP))

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Timothy Kirkhope, Ryszard Antoni Legutko, Janusz Wojciechowski, Ryszard Czarnecki εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Διαδικασία : 2013/2960(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0026/2014
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0026/2014
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0026/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία

(2013/2960(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τον τίτλο IV της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 151 αυτής,

–   έχοντας υπόψη τις συνθήκες προσχώρησης και τα συνδεδεμένα πρωτόκολλα,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 21, 45 και 47 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα άρθρα 15, 21, 29, 34 και 45 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 1968 περί της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων στο εσωτερικό της Κοινότητος[1], όπως κωδικοποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011 που αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στο εσωτερικό της Ένωσης[2],

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της αντιπροέδρου της Επιτροπής κ. Reding στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της 5ης Δεκεμβρίου 2013 για την ελεύθερη κυκλοφορία,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα διαμονής και εργασίας σε άλλο κράτος μέλος συνιστά μία από τις θεμελιώδεις ελευθερίες της ΕΕ, όπως αναγνωρίζεται από τις Συνθήκες·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι την 1η Ιανουαρίου 2014 σταμάτησαν σε όλη την ΕΕ οι μεταβατικοί έλεγχοι που ίσχυαν για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ροές κινητικότητας θα πρέπει να καθορίζονται κυρίως από τη ζήτηση εργατικού δυναμικού·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, εάν ρυθμιστεί σωστά, μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία μιας ισχυρότερης ευρωπαϊκής οικονομίας και μιας πιο ευέλικτης ΕΕ, έτοιμης να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του διεθνούς αγώνα δρόμου·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινωνία, κυρίως λόγω των βιομηχανικών μεταβολών, της παγκοσμιοποίησης, των νέων μορφών εργασίας, της δημογραφικής αλλαγής και της ανάπτυξης των μεταφορικών μέσων, επιτάσσει μεγαλύτερο βαθμό κινητικότητας μεταξύ των εργαζομένων·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή υπέβαλε πρόσφατα σειρά προτάσεων για την αντιμετώπιση εκκρεμών θεμάτων που σχετίζονται με την ελεύθερη κυκλοφορία·

1.  επισημαίνει ότι η ελεύθερη κυκλοφορία αποτέλεσε θετικό παράγοντα για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομικής μεγέθυνσης·

2.  ζητεί από τα κράτη μέλη να τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη Συνθήκη όσον αφορά τους κανόνες της ΕΕ για την ελεύθερη κυκλοφορία·

3.  τονίζει ότι η ελεύθερη κυκλοφορία θα συνεχίσει να αποτελεί θετικό στοιχείο για την ΕΕ εφόσον ρυθμίζεται και εφαρμόζεται με βιώσιμο τρόπο και εφόσον η ΕΕ λαμβάνει αντίστοιχα μέτρα κατά των καταχρήσεων του δικαιώματος αυτού, έτσι ώστε να διατηρείται η εμπιστοσύνη και η πίστη των πολιτών σε αυτή την αρχή·

4.  ζητεί από το Συμβούλιο να εξετάσει διεξοδικά την τελευταία ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη μεταρρύθμιση, και ιδίως τη διασαφήνιση του «κριτηρίου της συνήθους διαμονής», τις προσπάθειες αντιμετώπισης των προκλήσεων της κοινωνικής ενσωμάτωσης, την προώθηση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών ανάμεσα στις τοπικές αρχές και τους κανόνες σχετικά με την πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση·

5.  ζητεί από τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν αποτελεσματικά τα συστήματα πληροφοριών για τις θεωρήσεις και τα συστήματα πληροφοριών Σένγκεν έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια όλων των πολιτών της ΕΕ·

6.  ζητεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τις αρχές της ισότητας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

7.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ίση και δίκαιη μεταχείριση όλων των εργαζομένων της ΕΕ, συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού ανάμεσα στις επιχειρήσεις και την πρόληψη του οικονομικού και κοινωνικού ντάμπινγκ·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.