Menetlus : 2013/2960(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0026/2014

Esitatud tekstid :

B7-0026/2014

Arutelud :

PV 15/01/2014 - 15
CRE 15/01/2014 - 15

Hääletused :

PV 16/01/2014 - 8.5
CRE 16/01/2014 - 8.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 113kWORD 51k
13.1.2014
PE527.216v01-00
 
B7-0026/2014

nõukogu ja komisjoni avalduste alusel

vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2


Liikumisvabadus (2013/2960(RSP))


Timothy Kirkhope, Ryszard Antoni Legutko, Janusz Wojciechowski, Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon liikumisvabaduse kohta (2013/2960(RSP))      
B7‑0026/2014

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu IV jaotist ja artiklit 151,

–   võttes arvesse ühinemislepinguid ja nendega seotud protokolle,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 21, 45 ja 47 ning Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikleid 15, 21, 29, 34 ja 45,

–   võttes arvesse nõukogu 15. oktoobri 1968. aasta määrust (EMÜ) nr 1612/68 töötajate liikumisvabaduse kohta ühenduse piires(1), mida on kodifitseeritud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2011. aasta määrusega (EL) nr 492/2011 töötajate liikumisvabaduse kohta liidu piires(2),

–   võttes arvesse komisjoni asepresidendi Redingi 5. detsembri 2013. aasta avaldust justiits- ja siseküsimuste nõukogule,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et õigus elada ja töötada teises liikmesriigis on üks ELi põhivabadusi aluslepingute kohaselt;

B.  arvestades, et 1. jaanuaril 2014 lõpeb kogu ELis üleminekukord Bulgaaria ja Rumeenia jaoks;

C. arvestades, et rändevoogusid peaks peamiselt ajendama tööjõunõudlus;

D. arvestades, et töötajate vaba liikumine, kui see on hästi reguleeritud, saab aidata kaasa sellele, et luua tugevam Euroopa majandus ja paindlikum Euroopa Liit, mis on valmis vastu pidama ülemaailmses konkurentsis;

E.  arvestades, et tänapäevane Euroopa ühiskond vajab eeskätt tööstuse muudatuste, globaliseerumise, uue töökorralduse, demograafiliste muutuste ja transpordivahendite arengu tõttu suuremat töötajate liikuvust;

F.  arvestades, et komisjon esitas hiljuti ettepanekute paketi, et liikumisvabadusega seoses leida lahendus seni lahendamata küsimustele;

1.  täheldab, et liikumisvabadus on olnud positiivne tegur ühtse turu väljakujundamisel ja Euroopa majanduskasvu arengus;

2.  kutsub liikmesriike üles kinni pidama aluslepingutest tulenevatest kohustustest järgida liikumisvabadust käsitlevaid ELi eeskirju;

3.  rõhutab, et liikumisvabadus jääb ELi positiivseks tunnusjooneks, niikaua kui seda reguleeritakse ja rakendatakse jätkusuutlikult ning EL võtab selle õiguse kuritarvitamise vastu kohaseid meetmeid, säilitades nii ELi kodanike usalduse kõnealuse põhimõtte vastu;

4.  palub, et nõukogu põhjalikult kaaluks komisjoni viimast teatist reformi kohta, sealhulgas peamise elukoha kontrollimise selgitusi, jõupingutusi sotsiaalse kaasamise probleemidega tegelemiseks, kohalike asutuste seas parimate tavade vahetuse edendamist ja eeskirju sotsiaalkindlustusele juurdepääsu kohta;

5.  kutsub liikmesriike üles tõhusalt rakendama viisainfosüsteemid ja Schengeni infosüsteemid, et tagada kõigi ELi kodanike julgeolek;

6.  palub liikmesriikidel tagada, et võrdõiguslikkuse põhimõttest ja põhiõigustest peetaks kinni kõigi Euroopa Liidu kodanike puhul;

7.  kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama, et kõiki ELi töötajaid koheldaks võrdselt ja õiglaselt, et ettevõtete vahel oleks aus konkurents ning välditaks majanduslikku ja sotsiaalset dumpingut;

8.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1)

EÜT L 257, 19.10.1968, lk 2.

(2)

ELT L 141, 27.5.2011, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika