Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0026/2014Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0026/2014

  PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl judėjimo laisvės

  13.1.2014 - (2013/2960(RSP))

  pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
  pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

  Timothy Kirkhope, Ryszard Antoni Legutko, Janusz Wojciechowski, Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu

  Procedūra : 2013/2960(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  B7-0026/2014

  B7‑0026/2014

  Europos Parlamento rezoliucija dėl judėjimo laisvės

  (2013/2960(RSP))

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo IV antraštinę dalį ir į jos 151 straipsnį,

  –   atsižvelgdamas į Stojimo sutartis ir susijusius protokolus,

  –   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 21, 45 ir 47 straipsnius ir į Pagrindinių teisių chartijos 15, 21, 29, 34 ir 45 straipsnius,

  –   atsižvelgdamas į 1968 m. spalio 15d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 dėl laisvo darbuotojų judėjimo Bendrijoje[1], kodifikuotą 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 492/2011 dėl laisvo darbuotojų judėjimo Sąjungoje[2],

  –   atsižvelgdamas į Komisijos Pirmininko pavaduotojos V. Reding 2013 m. gruodžio 5 d. pareiškimą dėl laisvo judėjimo Teisingumo ir vidaus reikalų tarybai,

  –   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

  A. kadangi teisė gyventi ir dirbti kitoje valstybėje narėje yra viena iš pagrindinių ES laisvių, pripažintų Sutartyse;

  B.  kadangi 2014 m. sausio 1 d. visoje ES baigė galioti nuostatos dėl pereinamojo laikotarpio kontrolės Bulgarijai ir Rumunijai;

  C. kadangi judumo srautus labiausiai turėtų lemti darbo paklausa;

  D. kadangi laisvas darbuotojų judėjimas, jei jis reglamentuojamas teisingai, gali padėti sukurti stipresnę Europos ekonomiką ir lankstesnę ES, kuri būtų pasirengusi atremti pasaulinių lenktynių iššūkius;

  E.  kadangi didesnį dirbančių asmenų judumą būtina užtikrinti atsižvelgiant į šiuolaikinę Europos visuomenę, ypač dėl pramonės pokyčių, globalizacijos, naujų darbo modelių, demografinių pokyčių ir transporto priemonių vystymosi;

  F.  kadangi Komisija neseniai pateikė pasiūlymų rinkinį siekdama nagrinėti neišspręstus klausimus, susijusius su judėjimo laisve;

  1.  atkreipia dėmesį į tai, kad judėjimo laisvė yra teigiamas bendrosios rinkos sukūrimo ir Europos ekonomikos augimo vystymosi veiksnys;

  2.  ragina valstybes nares gerbti savo pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus laikytis su judėjimo laisve susijusių ES taisyklių;

  3.  pabrėžia, kad judėjimo laisvė išliks teigiamu ES ypatumu tik tuo atveju, jei ji bus tvariai reglamentuojama ir įgyvendinama, ir ES imsis atitinkamų veiksmų piktnaudžiavimui šia teise panaikinti tuo pačiu metu išlaikydama ES piliečių tikėjimą ir pasitikėjimą šiuo principu;

  4.  ragina Tarybą išsamiai apsvarstyti naujausią Komisijos komunikatą dėl reformos, įskaitant sąvokos „įprastinės gyvenamosios vietos testas“ paaiškinimą, pastangas spręsti socialinės įtraukties problemas, keitimosi geriausia vietos valdžios institucijų praktika skatinimą ir taisykles dėl galimybės naudotis socialine apsauga;

  5.  ragina valstybes nares veiksmingai įgyvendinti savo Vizų informacines sistemas ir Šengeno informacines sistemas, kad būtų užtikrintas visų ES piliečių saugumas;

  6.  ragina valstybes nares užtikrinti, kad visų Europos Sąjungos piliečių atžvilgiu būtų laikomasi lygybės ir pagrindinių teisių principų;

  7.  ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad su visais ES darbuotojais būtų elgiamasi vienodai ir sąžiningai, tarp įmonių vyrautų sąžininga konkurencija ir būtų užkirstas kelias ekonominiam ir socialiniam dempingui;

  8.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.