Projekt rezolucji - B7-0026/2014Projekt rezolucji
B7-0026/2014

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie swobodnego przepływu

13.1.2014 - (2013/2960(RSP))

złożony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji
zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu

Timothy Kirkhope, Ryszard Antoni Legutko, Janusz Wojciechowski, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR

Procedura : 2013/2960(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B7-0026/2014
Teksty złożone :
B7-0026/2014
Teksty przyjęte :

B7‑0026/2014

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie swobodnego przepływu

(2013/2960(RSP))

Parlament Europejski

–   uwzględniając Tytuł IV Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz jego art. 151,

–   uwzględniając traktaty o przystąpieniu i związane z nimi protokoły,

–   uwzględniając art. 21, 45 i 47 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 15, 21, 29, 34 i 45 Karty praw podstawowych,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1612/68 z dnia 15 października 1968 r. w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Wspólnoty[1], w formie ujednoliconej przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 492/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii[2],

–   uwzględniając oświadczenie wiceprzewodniczącej Viviane Reding dotyczące swobodnego przepływu na posiedzeniu Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w dniu 5 grudnia 2013 r.,

–   uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że prawo do zamieszkiwania i pracowania w innym państwie członkowskim jest jedną z podstawowych swobód UE, zapisaną w traktatach;

B.  mając na uwadze, że w dniu 1 stycznia 2014 r. zakończono przejściowe kontrole dla Bułgarii i Rumunii w całej UE;

C. mając na uwadze, że przepływy związane z mobilnością powinny być dyktowane w głównej mierze popytem na pracę;

D. mając na uwadze, że właściwie regulowany swobodny przepływ pracowników może przyczynić się do wzmocnienia gospodarki europejskiej i nadania bardziej elastycznego charakteru UE, która będzie przygotowana na stawienie czoła wyzwaniom związanym ze światowym wyścigiem;

E.  mając na uwadze, że nowoczesne społeczeństwo europejskie wymaga większej mobilności wśród pracowników, w szczególności z powodu zmian w przemyśle, globalizacji, pojawienia się nowych modeli pracy, zmian demograficznych oraz rozwoju środków transportu;

F.  mając na uwadze, że Komisja wystąpiła niedawno z szeregiem wniosków mających na celu uregulowanie otwartych kwestii związanych ze swobodnym przepływem;

1.  zauważa, że swobodny przepływ stanowi pozytywny czynnik na drodze do ukończenia jednolitego rynku i rozwoju europejskiego wzrostu gospodarczego;

2.  wzywa państwa członkowskie do wywiązania się ze swoich zobowiązań wynikających z Traktatu i dotyczących zasad UE odnoszących się do swobodnego przepływu;

3.  podkreśla, że swobodny przepływ pozostanie pozytywną charakterystyką UE, o ile będzie regulowany i egzekwowany w zrównoważony sposób a UE będzie podejmowała odpowiednie działania wymierzone przeciwko nadużyciom tego prawa, utrzymując tym samym zaufanie obywateli UE i ich ufność w tę zasadę;

4.  wzywa Radę do gruntownego rozważenia ostatniego komunikatu Komisji w sprawie reformy, obejmującego wyjaśnienie „testu zwyczajowego miejsca pobytu”, starań na rzecz stawienia czoła wyzwaniom związanym z włączeniem społecznym, promowanie wymiany najlepszych praktyk między władzami lokalnymi i zasady dotyczące dostępu do systemów zabezpieczenia społecznego;

5.  wzywa państwa członkowskie do skutecznego wdrożenia wizowego systemu informacyjnego i systemu informacyjnego Schengen w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich obywateli UE;

6.  wzywa państwa członkowskie do zapewnienia utrzymania w mocy zasad równości i praw podstawowych wobec wszystkich obywateli Unii Europejskiej;

7.  wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia równego i sprawiedliwego traktowania wszystkich pracowników w UE, sprawiedliwej konkurencji między przedsiębiorstwami i do zapobieżenia dumpingowi ekonomicznemu i społecznemu;

8.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji, a także rządom i parlamentom państw członkowskich.