Návrh uznesenia - B7-0026/2014Návrh uznesenia
B7-0026/2014

NÁVRH UZNESENIA o slobode pohybu

13.1.2014 - (2013/2960(RSP))

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Timothy Kirkhope, Ryszard Antoni Legutko, Janusz Wojciechowski, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR

Postup : 2013/2960(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0026/2014
Predkladané texty :
B7-0026/2014
Prijaté texty :

B7‑0026/2014

Uznesenie Európskeho parlamentu o slobode pohybu

(2013/2960(RSP))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na hlavu IV Zmluvy o fungovaní Európskej únie a na jej článok 151,

–   so zreteľom na prístupové zmluvy a pripojené protokoly,

–   so zreteľom na články 21, 45 a 47 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a na články 15, 21, 29, 34 a 45 Charty základných práv Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1612/68 z 15. októbra 1968 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Spoločenstva[1] kodifikované nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. apríla 2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie[2],

–   so zreteľom na vyhlásenie o voľnom pohybe z 5. decembra 2013, ktoré podpredsedníčka Redingová predniesla na zasadnutí Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže právo žiť a pracovať v inom členskom štáte je jednou zo základných slobôd EÚ, ako sa uznáva v zmluvách;

B.  keďže od 1. januára 2014 sa ukončili dočasné kontroly pre Bulharsko a Rumunsko v rámci EÚ;

C. keďže toky mobility by mali byť poháňané najmä dopytom po pracovnej sile;

D. keďže voľný pohyb pracovníkov môže pri správnej regulácii pomôcť vytvoriť silné európske hospodárstvo a flexibilnejšiu EÚ pripravenú čeliť výzvam celosvetovej súťaže;

E.  keďže moderná európska spoločnosť, ktorá je ovplyvnená najmä priemyselnými zmenami, globalizáciou, novými systémami práce, demografickými zmenami a rozvojom dopravných prostriedkov, si vyžaduje vyšší stupeň mobility pracovníkov;

F.  keďže Komisia nedávno predložila súbor návrhov na riešenie otvorených otázok týkajúcich sa slobody pohybu;

1.  konštatuje, že sloboda pohybu je pozitívnym faktorom pri dobudovaní jednotného trhu a rozvoji európskeho hospodárskeho rastu;

2.  vyzýva členské štáty, aby si plnili povinnosti, ktoré pre nich vyplývajú zo zmluvy, a to v zmysle pravidiel EÚ pre slobodu pohybu;

3.  zdôrazňuje, že kým bude sloboda pohybu udržateľným spôsobom riadená a presadzovaná, bude aj naďalej pozitívnou črtou EÚ a EÚ bude na základe nej uskutočňovať kroky proti zneužívaniu tohto práva, čím ostane zachovaná dôvera obyvateľov EÚ voči tejto zásade;

4.  vyzýva Radu, aby dôkladne posúdila najnovšie oznámenie Komisie týkajúce sa reformy, vrátane objasnenia testu obvyklého pobytu, snáh o riešenie otázok sociálneho začlenenia, podpory výmeny najlepších postupov medzi miestnymi orgánmi, a pravidiel prístupu k sociálnemu zabezpečeniu;

5.  vyzýva členské štáty, aby efektívne zaviedli svoj vízový informačný systém a Schengenský informačný systém s cieľom zabezpečiť bezpečnosť všetkých občanov EÚ;

6.  vyzýva členské štáty, aby zabezpečili dodržiavanie zásad rovnosti a základných práv pre všetkých obyvateľov EÚ;

7.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili rovnaké a spravodlivé zaobchádzanie so všetkými pracovníkmi v EÚ, spravodlivú konkurenciu medzi podnikmi a predchádzanie hospodárskemu a sociálnemu dumpingu;

8.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.