Förslag till resolution - B7-0026/2014Förslag till resolution
B7-0026/2014

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om fri rörlighet

13.1.2014 - (2013/2960(RSP))

till följd av uttalanden av rådet och kommissionen
enligt artikel 110.2 i arbetsordningen

Timothy Kirkhope, Ryszard Antoni Legutko, Janusz Wojciechowski, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen

Förfarande : 2013/2960(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0026/2014
Ingivna texter :
B7-0026/2014
Antagna texter :

B7‑0026/2014

Europaparlamentets resolution om fri rörlighet

(2013/2960(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av avdelning IV och artikel 151 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av anslutningsfördrag och anslutande protokoll,

–   med beaktande av artiklarna 21, 45 och 47 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artiklarna 15, 21, 29, 34 och 45 i stadgan om de grundläggande rättigheterna,

–   med beaktande av rådet förordning (EEG) nr 1612/68 av den 15 oktober 1968 om arbetskraftens fria rörlighet inom gemenskapen[1], kodifierad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 492/2011 av den 5 april 2011 om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen[2],

–   med beaktande av vice ordförande Redings uttalande om den fria rörligheten av den 5 december 2013 vid rådets möte (rättsliga och inrikes frågor),

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Rätten att bo och arbeta i en annan medlemsstat är en av EU:s grundläggande rättigheter enligt fördragen.

B.  Den 1 januari 2014 avskaffades övergångsbestämmelserna om kontroll för Bulgarien och Rumänien i hela EU.

C. Rörlighet bör drivas främst av efterfrågan på arbetskraft.

D. Arbetskraftens fria rörlighet kan, om den regleras på ett korrekt sätt, bidra till att skapa en starkare europeisk ekonomi och ett mer flexibelt EU som kan möta de utmaningar som globaliseringen medför.

E.  Det moderna europeiska samhället kräver större rörlighet bland arbetstagarna, framför allt till följd av förändringar inom industrin, globalisering, nya arbetsmönster, demografiska förändringar och utvecklingen av transportsätt.

F.  Kommissionen lade nyligen fram en uppsättning förslag för att komma till rätta med återstående frågor kring den fria rörligheten.

1.  Europaparlamentet konstaterar att den fria rörligheten har varit en positiv faktor i fullbordandet av den inre marknaden och utvecklingen av den ekonomiska tillväxten i EU.

2.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att fullgöra sina fördragsskyldigheter i fråga om EU:s regler för fri rörlighet.

3.  Europaparlamentet betonar att den fria rörligheten kommer att fortsätta att vara positiv för EU så länge den regleras och upprätthålls på ett godtagbart sätt och EU vidtar åtgärder mot missbruk av rätten, varigenom EU-medborgarnas förtroende för principen bibehålls.

4.  Europaparlamentet uppmanar rådet att noga överväga kommissionens senaste meddelande om reformer, inbegripet förtydliganden kring bosättningsvillkor, insatser för att ta itu med problem med social integration, främjande av utbytet av bästa praxis mellan lokala myndigheter och bestämmelser om tillgång till social trygghet.

5.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att genomföra Informationssystemet för viseringar och Schengens informationssystem effektivt för att garantera alla EU‑medborgares säkerhet.

6.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa att principen om jämlikhet och grundläggande rättigheter upprätthålls för alla EU-medborgare.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att alla EU‑arbetstagare behandlas lika och rättvist, att det råder sund konkurrens mellan företagen och att ekonomisk och social dumpning förhindras.

8.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen samt medlemsstaternas regeringar och parlament.