Процедура : 2013/2960(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0027/2014

Внесени текстове :

B7-0027/2014

Разисквания :

PV 15/01/2014 - 15
CRE 15/01/2014 - 15

Гласувания :

PV 16/01/2014 - 8.5
CRE 16/01/2014 - 8.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0037

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 139kWORD 73k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0016/2014
13.1.2014
PE527.217v01-00
 
B7-0027/2014

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията

внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността


относно зачитането на основното право на свобода на движение в ЕС (2013/2960(RSP))


Силви Гийом, Хуан Фернандо Лопес Агилар от името на групата S&D

Резолюция на Европейския парламент относно зачитането на основното право на свобода на движение в ЕС (2013/2960(RSP))  
B7‑0027/2014

Европейският парламент,

–   като взе предвид членове 21 и 45 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 45 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

–   като взе предвид Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки(1),

–   като взе предвид Регламент (ЕС) № 492/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно свободното движение на работници в Съюза(2),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 25 ноември 2013 г., озаглавено „Свободното движение на гражданите на ЕС и техните семейства: пет действия за промяна“ (COM(2013)0837),

–   като взе предвид публикуваното на 14 октомври 2013 г. проучване относно последиците върху системите за социално осигуряване на държавите членки на правата на икономически неактивните мигранти в ЕС на специални, независещи от вноски парични помощи и на здравеопазване, предоставяни на основание местожителство,

–   като взе предвид своята резолюция от 2 април 2009 г. относно прилагането на Директива 2004/38/ЕО относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки(3),

–   като взе предвид своята резолюция от 29 март 2012 г. относно „Доклад за гражданството на ЕС за 2010 г.: премахване на пречките за упражняване на правата на гражданите на ЕС“(4),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 13 юли 2010 г., озаглавено „За свободното движение на работници: права и основни аспекти на развитието“ (COM(2010)0373),

–   като взе предвид изявлението на заместник-председателя Рединг пред Съвета по правосъдие и вътрешни работи от 5 декември 2013 г. относно свободното движение,

–   като взе предвид изявленията на Съвета и на Комисията от 1 януари 2014 г. относно премахването на ограниченията пред свободното движение на работници от България и Румъния,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че правото на свободно движение на гражданите е една от четирите основни свободи на ЕС, залегнали в Договора за функционирането на Европейския съюз като основен елемент на европейската интеграция, пряко свързани с гражданството на ЕС;

Б.  като има предвид, че свободното движение е в основата на ценностите на ЕС, като предоставя на неговите граждани възможността да избират къде да живеят и работят и създава мобилност и развитие на трудовия пазар, в образователната система и извън нея;

В.  като има предвид, че гражданите на ЕС разглеждат свободното движение като най-положителното постижение на ЕС, носещо икономически ползи за икономиката на тяхната страна;

Г.  като има предвид, че фактът, че не всички държави членки са част от Шенгенското пространство, не засяга правото на всички граждани на ЕС на свобода на движение в рамките на Съюза;

Д. като има предвид, че свободата на гражданите на ЕС да пребивават навсякъде в ЕС се отнася за всички граждани на ЕС без ограничения, но при изпълнение на определени условия, като например определените в Директива 2004/38/ЕО, съгласно които след три месеца съответният гражданин на ЕС трябва да докаже способност за самоиздръжка, за да не се превърне в тежест за приемащата държава;

Е.  като има предвид, че Директивата за свободното движение вече предвижда ограничение, съгласно което лицата трябва да докажат, че разполагат с достатъчно средства, за да не се превърнат в тежест за системата за социална сигурност в съответната държава членка;

Ж. като има предвид, че свободното движение на работници е основен стълб на успеха на единния пазар на ЕС; като има предвид, че макар само 2,8 % от всички граждани на ЕС да живеят в държава членка, различна от тяхната собствена, те представляват ключов елемент за успеха на вътрешния пазар и дават тласък на развитието на европейската икономика;

З.  като има предвид, че свободното движение на работници носи както права, така и задължения и не може да се разглежда като неограничено;

И. като има предвид, че принципът за недопускане на дискриминация и за равно третиране на трудовия пазар е основен принцип и трябва да бъде зачитан изцяло;

Й. като има предвид, че тъй като бедността и липсата на възможности може да бъде причина хората да напускат своята страна в търсене на възможности в рамките на ЕС, държавите членки следва да се съсредоточат върху намаляването на бедността в целия ЕС; като има предвид, че бедността сама по себе си никога не може да бъде причина за репатриране или принудително връщане от една държава членка в друга;

K. като има предвид, че временните ограничения за свободното движение на работниците от България и Румъния бяха премахнати от 1 януари 2014 г.;

Л. като има предвид, че неотдавнашното развитие на нашите общества, което е резултат най-вече от индустриалната промяна, глобализацията, новите модели на работа, демографските промени и развитието на транспортните средства, изисква по-висока степен на мобилност на работниците;

M. като има предвид, че при настоящия икономически спад в целия ЕС изпращаните от мобилните работници парични преводи в държавите на произход могат да имат нетно положително отражение върху платежните баланси на изпращащите държави;

Н. като има предвид, че съгласно последните проучвания на Комисията мобилните работници са нетни вносители в икономиките и бюджетите на приемащите държави; като има предвид, че данъците и социалните осигуровки, внасяни от мобилните работници в бюджетите на приемащите държави, са повече от получаваните от тях помощи, а разходите за здравеопазване за икономически неактивните мобилни граждани на ЕС са много ниски в сравнение с общите разходи за здравеопазване (0,2 %) или икономиките на приемащите държави (0,01 % от БВП) и гражданите на ЕС представляват много малък дял от получателите на специални, независещи от вноски парични помощи;

O. като има предвид, че на дружествата увеличават своите печалби, като използват евтина трансгранична работна сила, което води до по-ниско заплащане и по-лоши социални условия за всички; и като има предвид, че тази практика лишава също така държавите членки от приходи от данъци и социалноосигурителни вноски;

П. като има предвид, че разпространението на социалния дъмпинг, нелоялната конкуренция и нарушенията на пазара водят до разширяване на национализма и протекционизма;

1.  призовава държавите членки да спазват своите произтичащи от Договорите задължения по отношение на правилата на ЕС за свобода на движение;

2.  призовава държавите членки да гарантират спазването на принципите на равенство и основното право на свобода на движение за всички граждани на ЕС;

3.  счита, че възприетата от някои политически партии позиция, че миграцията представлява тежест за националите системи за социална сигурност и че т. нар. „социален туризъм“ е основна заплаха за социалните системи на държавите членки, е погрешна; подчертава, че никоя от държавите членки, които отправят твърдения за въпросната тежест, не е представила доказателства на Комисията, както е било изискано;

4.  призовава Комисията и държавите членки да осигурят стриктно прилагане на правото на Съюза, за да се гарантира, че всички работници от ЕС се третират еднакво и не се дискриминират по отношение на достъпа до заетост, условията на заетост и труд, трудовото възнаграждение, уволнението, социалните придобивки и данъчните облекчения, като по този начин се гарантира лоялна конкуренция между предприятията; настоятелно призовава националните органи да противодействат на всякакви необосновани ограничения или пречки пред правото на работниците на свободно движение, както и на всяка експлоатация на тези работници;

5.  насърчава Комисията да продължи настоящите си усилия да гарантира, че държавите членки транспонират и прилагат изцяло и по правилен начин Директива 2004/38/ЕО, като използва в пълна степен правомощието си да започва производство за установяване на неизпълнение на задължения; призовава държавите членки да премахнат съществуващите правни и практически бариери пред правото на свободно движение на гражданите и да не въвеждат тежки, необосновани административни процедури, както и да не толерират неприемливи практики, ограничаващи прилагането на това право;

6.  отново отправя предишните си призиви към държавите членки да гарантират свободата на движение на всички граждани на ЕС и техните семейства, без дискриминация въз основа на тяхната сексуална ориентация или националност; отново призовава държавите членки да приложат изцяло правата, предоставени съгласно членове 2 и 3 от Директива 2004/38/ЕО, не само по отношение на съпрузите от различни полове, но също така и по отношение на регистрираните партньори, членовете на домакинството на гражданин на ЕС и партньорите, с които гражданинът на ЕС има надлежно доказана стабилна връзка, включително членовете на двойки от един и същи пол, въз основа на принципите на взаимно признаване, равенство, недискриминация, зачитане на достойнството и на личния и семейния живот; призовава Комисията във връзка с това да гарантира стриктното прилагане на директивата;

7.  призовава държавите членки да използват всички средства за борба с дължащата се на бедност миграция в рамките на ЕС, като прилагат политики за равни възможности, гарантират заплати, осигуряващи жизнения минимум, достойни условия на труд и възможности за интегриране в заетостта и като постигнат икономически растеж с по-силно социално приобщаване, без да се нарушава принципът на свободно движение на работници и членове на техните семейства;

8.  призовава държавите членки към пълно и прозрачно използване на наличните ресурси по европейски фондове като Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие за насърчаване на интеграцията, социалното приобщаване и борбата срещу бедността и към подкрепа за усилията на местните общности, насочени срещу нарастването на броя на маргинализираните граждани, независимо дали са граждани на държавата или чужди граждани;

9.  призовава държавите членки да защитават категорично правото на работниците на свободно движение като основно право, което следва да бъде укрепено от достойни социални и трудови права и стриктно прилагане на трудовото законодателство;

10.  призовава за преразглеждане на директивата относно командироването на работници, за да се прекрати социалният дъмпинг и да се гарантира, че всички работници в ЕС се ползват изцяло от правата си и от достойни условия на живот и труд;

11. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1)

ОВ L 229, 29.6.2004 г., стр. 35.

(2)

ОВ L 141, 27.5.2011 г., стр. 1.

(3)

ОВ C 137 E, 27.5.2010 г., стр. 6.

(4)

ОВ C 257 E, 6.9.2013 г., стр. 74.

Правна информация - Политика за поверителност