Prijedlog rezolucije - B7-0027/2014Prijedlog rezolucije
B7-0027/2014

  PRIJEDLOG REZOLUCIJE o poštovanju temeljnog prava na slobodu kretanja u EU-u

  13.1.2014. - (2013/2960(RSP))

  podnesen nakon izjava Vijeća i Komisije
  u skladu s člankom 110. stavkom 2. Poslovnika

  Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar u ime kluba S&D

  Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B7-0016/2014

  Postupak : 2013/2960(RSP)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  B7-0027/2014
  Podneseni tekstovi :
  B7-0027/2014
  Doneseni tekstovi :

  B7‑0027/2014

  Rezolucija Europskog parlamenta o poštovanju temeljnog prava na slobodu kretanja u EU-u

  (2013/2960(RSP))

  Europski parlament,

  –   uzimajući u obzir članke 21. i 45. Ugovora u funkcioniranju Europske unije (UFEU) i članak 45. Povelje Europske unije o temeljnim pravima,

  –   uzimajući u obzir Direktivu 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji na slobodno kretanje i boravište na području države članice[1],

  –   uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 492/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2011. o slobodi kretanja radnika u Uniji[2],

  –   uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 25. studenog 2013. pod naslovom „Slobodno kretanje građana EU-a i njihovih obitelji: pet mjera koje čine razliku” (COM(2013) 0837),

  –   uzimajući u obzir studiju objavljenu 14. listopada 2013. o utjecaju prava neaktivnih migranata unutar EU-a na posebne nedoprinosne novčane pogodnosti i zdravstvenu zaštitu koja se odobrava na temelju mjesta boravišta na sustave socijalne sigurnosti država članica,

  –   uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 2. travnja 2009. o primjeni Direktive 2004/38/EZ o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji na slobodno kretanje i boravište na području države članice[3],

  –   uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 29. ožujka 2012. o Izvješću o građanstvu EU-a za 2010.: uklanjanje prepreka pravima građana EU-a[4],

  –   uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 13. srpnja 2010. pod naslovom „Ponovno potvrđivanje slobodnog kretanja radnika: prava i glavne promjene” (COM(2010) 0373),

  –   uzimajući u obzir izjavu potpredsjednice Reding Vijeću za pravosuđe i unutarnje poslove od 5. prosinca 2013. o slobodnom kretanju,

  –   uzimajući u obzir izjave Vijeća i Komisije od 1. siječnja 2014. o završetku ograničenja slobode kretanja radnika iz Bugarske i Rumunjske,

  –   uzimajući u obzir članak 110. stavak 2. Poslovnika,

  A. budući da je pravo na slobodu kretanja građana jedna od četiri temeljnih sloboda EU-a koje su ugrađene u Ugovor o funkcioniranju Europske unije i osnova europske integracije izravno povezana s građanstvom EU-a;

  B.  budući da je slobodno kretanje temeljna vrijednost EU-a, kojom se njegovim građanima daje mogućnost da odaberu gdje će živjeti i raditi te pokreće mobilnost i razvoj na tržištu rada, u obrazovnom sustavu i šire;

  C. budući da građani EU-a slobodno kretanje smatraju najpozitivnijim postignućem EU-a te da donosi ekonomske koristi gospodarstvu njihove zemlje;

  D. budući da činjenica da nisu sve države članice dio schengenskog područja ne utječe na pravo svih građana EU-a na slobodu kretanja u Uniji;

  E.  budući da se sloboda građana EU-a da borave bilo gdje u EU-u bez ograničenja primjenjuje na sve građane EU-a, no prema Direktivi 2004/38/EZ uvjetovana je time da dotični građanin EU-a nakon tri mjeseca mora dokazati samoodrživost kako ne bi bio na teret zemlje domaćina;

  F.  budući da se direktivom o slobodnom kretanju već predviđa ograničenje da osobe moraju dokazati da raspolažu dovoljnim sredstvima kako ne bi postali teret za sustav socijalne skrbi dotične države članice;

  G. budući da je slobodno kretanje radnika stup uspjeha jedinstvenog tržišta EU-a; budući da iako samo 2,8 % svih građana EU-a živi u državi članici koja nije ona iz koje potječu, oni su neovisno o tome ključni element uspjeha unutarnjeg tržišta i potiču gospodarstvo Europe;

  H. budući da slobodno kretanje radnika podrazumijeva kako prava tako i obveze te ga se ne može smatrati neograničenim;

  I.   budući da su nediskriminacija i jednako postupanje na tržištu rada temeljna načela koja se moraju u potpunosti poštovati;

  J.   budući da su siromaštvo i manjak prilika možda razlog zbog kojeg ljudi napuštaju svoje matične zemlje i traže prilike u EU-u, države članice bi se trebale usredotočiti na smanjenje siromaštva diljem EU-a; budući da samo siromaštvo nikad ne može biti razlog za repatrijaciju ili prisilan povratak iz jedne države članice u drugu;

  K. budući da su prijelazne odredbe za slobodno kretanje radnika iz Bugarske i Rumunjske ukinute od 1. siječnja 2014.;

  L.  budući da se zbog nedavnog razvoja naših društava, posebno zbog industrijskih promjena, globalizacije, novih obrazaca rada, demografskih promjena i razvoja prijevoznih sredstava, poziva na veću razinu mobilnosti među radnicima;

  M. budući da zbog trenutačnog gospodarskog pada diljem EU-a doznake koje mobilni radnici šalju u svoje matične zemlje mogu imati pozitivan neto učinak na platnu bilancu zemalja emigracije;

  N. budući da se u nedavnim studijama Komisije pokazalo da su mobilni radnici neto davatelji gospodarstvima i proračunima zemalja domaćina; budući da mobilni radnici plaćaju više poreza i doprinosa za socijalnu skrb u proračun zemlje domaćina nego što primaju pogodnosti, dok je potrošnja za zdravstvenu zaštitu za neaktivne mobilne građane EU-a vrlo malena u odnosu na ukupnu potrošnju za zdravlje (0,2 %) ili ekonomije zemalja domaćina (0,01 % BDP-a) te građani EU-a čine vrlo malen udio primatelja posebnih nedoprinosnih pogodnosti;

  O. budući da trgovačka društva povećavaju svoje dobiti izrabljivanjem jeftine prekogranične radne snage, što uzrokuje niže plaće i lošije socijalne uvjete za sve te budući da takva praksa također zakida države članice za prihod od poreza i doprinosa za socijalnu sigurnost;

  P.  budući da širenje socijalnog dampinga, nepravedno tržišno natjecanje i poremećaji na tržištu mogu uzrokovati rastući nacionalizam i protekcionizam;

  1.  poziva države članice da poštuju svoje obveze iz Ugovora s obzirom na propise EU-a o slobodi kretanja;

  2.  poziva države članice da osiguraju da se načela jednakosti i temeljno pravo slobode kretanja poštuju za sve građane EU-a;

  3.  smatra pogrešnim stajalište nekih političkih stranaka u smislu da je migracija opterećenje za nacionalne sustave socijalne skrbi te da je takozvani „socijalni turizam” glavna prijetnja socijalnim sustavima država članica; naglašava da nijedna država članica koja ukazuje na to opterećenje nije Komisiji iznijela dokaze koji su zatraženi;

  4.  poziva Komisiju i države članice da osiguraju strogu provedbu prava Unije kako bi se zajamčilo da se sa svim radnicima EU-a postupa jednako i da ih se ne diskriminira u pogledu pristupa zaposlenju, zapošljavanja i radnih uvjeta, plaće, otkaza te socijalnih i poreznih povlastica, time osiguravajući pravedno tržišno natjecanje trgovačkih društava i potiče nacionalne vlasti da se bore protiv svih neopravdanih ograničenja prava na slobodu kretanja radnika ili prepreka ostvarenju tog prava, zajedno sa svakim izrabljivanjem tih radnika;

  5.  potiče Komisiju, u potpunosti koristeći se ovlašću pokretanja postupaka zbog povrede, da nastavi sa svojim tekućim naporima radi osiguravanja da države članice u potpunosti i točno prenesu i provedu Direktivu 2004/38/EZ; poziva države članice da uklone postojeće pravne i praktične prepreke pravu građana na slobodu kretanja i da ne uvode otežavajuće, neopravdane administrativne postupke ili dozvole neprihvatljive prakse koje ograničavaju provedbu tog prava;

  6.  ponavlja prethodne pozive državama članicama da osiguraju slobodu kretanja za sve građane EU-a i njihove obitelji bez diskriminacije na osnovi seksualne orijentacije ili nacionalnosti; ponavlja svoj poziv državama članicama da prava utvrđena člancima 2. i 3. Direktive 2004/38/EZ u potpunosti provedu, ne samo za supružnike različitog spola nego i za registrirane partnere, članove domaćinstva građanina EU-a ili partnere s kojima građanin EU-a ima potvrđeno, stabilno partnerstvo, uključujući pripadnike istospolnih parova, na temelju načela uzajamnog priznavanja, jednakosti, nediskriminacije, dostojanstva te poštovanja privatnog i obiteljskog života; poziva Komisiju da u tom smislu osigura dosljedno provođenje te Direktive;

  7.  poziva države članice da upotrebljavaju sve načine borbe protiv migracije uzrokovane siromaštvom u EU-u provedbom politika jednakih prilika, osiguravanjem egzistencijalnog minimuma, dostojnih radnih uvjeta i mogućnosti integracije zaposlenjem te naporima da gospodarski rast bude socijalno uključiviji, istovremeno ne podrivajući načelo slobodnog kretanja radnika i članova njihovih obitelji;

  8.  poziva države članice da u potpunosti i transparentno upotrebljavaju sredstva dostupna u europskim fondovima, kao što su Europski socijalni fond i Europski fond za regionalni razvoj, radi promicanja integracije, socijalnog uključenja i borbe protiv siromaštva te da podupiru napore lokalnih zajednica za suočavanje sa svakim povećanjem broja marginaliziranih građana, bili oni državljani ili nedržavljani;

  9.  poziva države članice da budu odlučne u zaštiti prava radnika na slobodno kretanje kao temeljnog prava koje bi trebalo biti utemeljeno na dostojnim socijalnim pravima i pravima radnika te strogoj provedbi zakonodavstava o radu;

  10.  poziva na preispitivanje direktive o upućenim radnicima kako bi se zaustavio socijalni damping i zajamčilo da svi radnici u EU-u uživaju puna prava te dostojne životne i radne uvjete;

  11. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica.