Procedūra : 2013/2960(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0027/2014

Pateikti tekstai :

B7-0027/2014

Debatai :

PV 15/01/2014 - 15
CRE 15/01/2014 - 15

Balsavimas :

PV 16/01/2014 - 8.5
CRE 16/01/2014 - 8.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0037

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 132kWORD 70k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0016/2014
13.1.2014
PE527.217v01-00
 
B7-0027/2014

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų

pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį


dėl pagarbos pagrindinei teisei laisvai judėti ES (2013/2960(RSP))


Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar S&D frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl pagarbos pagrindinei teisei laisvai judėti ES (2013/2960(RSP))  
B7‑0027/2014

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 21 ir 45 straipsnius ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 45 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje(1),

–   atsižvelgdamas į 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 492/2011 dėl laisvo darbuotojų judėjimo Sąjungoje(2),

–   atsižvelgdamas į 2013 m. lapkričio 25 d. Komisijos komunikatą „Laisvas ES piliečių ir jų šeimos narių judėjimas. Penki veiksmai, kuriais siekiama pokyčių“ (COM(2013) 0837),

–   atsižvelgdamas į 2013 m. spalio 14 d. paskelbtą nedirbančių ES vidaus migrantų teisių gauti specialias neįmokines išmokas pinigais ir pagal gyvenamąją vietą teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas poveikio valstybių narių socialinės apsaugos sistemoms tyrimą,

–   atsižvelgdamas į savo 2009 m. balandžio 2 d. rezoliuciją dėl Direktyvos 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje taikymo(3),

–   atsižvelgdamas į savo 2012 m. kovo 29 d. rezoliuciją dėl 2010 m. ES pilietybės ataskaitos. Kliūčių ES piliečių teisėms šalinimas(4),

–   atsižvelgdamas į 2010 m. liepos 13 d. Komisijos komunikatą „Užtikrintas laisvas darbuotojų judėjimas. Teisės ir pagrindiniai pokyčiai“ (COM(2010) 0373),

–   atsižvelgdamas į Komisijos Pirmininko pavaduotojos V. Reding 2013 m. gruodžio 5 d. pareiškimą dėl laisvo judėjimo Teisingumo ir vidaus reikalų tarybai,

–   atsižvelgdamas į Tarybos ir Komisijos 2014 m. sausio 1 d. pareiškimus dėl laisvo darbuotojų iš Bulgarijos ir Rumunijos judėjimo apribojimų panaikinimo,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi piliečių teisė laisvai judėti – viena iš keturių pagrindinių ES laisvių, kurios SESV apibrėžtos kaip kertinis ES integracijos akmuo, tiesiogiai susijęs su ES pilietybe;

B.  kadangi laisvas judėjimas – viena iš esminių ES vertybių, nes taip jos piliečiams sudaroma galimybė rinktis, kur gyventi ir dirbti, ir skatinamas judumas ir vystymasis darbo rinkoje, švietimo sistemoje ir kitose srityse;

C. kadangi, ES piliečių nuomone, laisvas judėjimas – teigiamiausiai vertintinas ES laimėjimas, nešantis jų šalies ekonomikai ekonominę naudą;

D. kadangi tai, kad ne visos valstybės narės priklauso Šengeno erdvei, neigiamai nepaveikia nė vieno ES piliečio teisės laisvai judėti Sąjungoje;

E.  kadangi ES piliečių laisvė gyventi bet kurioje ES šalyje taikoma visiems ES piliečiams be apribojimų, tačiau galioja Direktyvoje 2004/38/EB nustatyta sąlyga, jog po trijų mėnesių atitinkamas ES pilietis turi įrodyti, kad yra ekonomiškai nepriklausomas ir netaps našta priimančiajai šaliai;

F.  kadangi pagal direktyvą dėl laisvo judėjimo jau numatytas apribojimas: asmenys turi įrodyti, jog disponuoja pakankamais ištekliais, kad netaptų našta atitinkamos valstybės narės gerovės sistemai;

G. kadangi laisvas darbuotojų judėjimas – ES bendrosios rinkos sėkmės ramstis; kadangi, nors tik 2,8 proc. visų ES piliečių gyvena ne savo, o kitoje valstybėje narėje, jie yra esminis vidaus rinkos sėkmės ir Europos ekonomikos klestėjimo elementas;

H. kadangi laisvas darbuotojų judėjimas apima ir teises, ir pareigas ir negali būti laikomas neribotu;

I.   kadangi nediskriminavimo ir vienodo požiūrio darbo rinkoje principas yra esminis ir jo turi būti visapusiškai laikomasi;

J.   kadangi skurdas ir galimybių trūkumas gali būti priežastis, dėl kurios žmonės palieka savo gimtąją šalį ir ieško galimybių ES, todėl valstybės narės turėtų ypatingą dėmesį skirti skurdo mažinimui visoje ES; kadangi pats savaime skurdas niekada negali būti repatriacijos ar priverstinio grąžinimo iš vienos valstybės narės į kitą priežastimi;

K. kadangi nuo 2014 m. sausio 1 d. panaikinamos pereinamosios laisvo darbuotojų iš Bulgarijos ir Rumunijos judėjimo nuostatos;

L.  kadangi didesnį darbuotojų judumą būtina užtikrinti atsižvelgiant į mūsų visuomenės pastarojo meto raidą, kurią pirmiausia lemia pramonės pokyčiai, nauji darbo modeliai, demografiniai pokyčiai ir transporto priemonių vystymasis;

M. kadangi perlaidos, kurias į savo gimtąsias šalis dabartinio ekonominio nuosmukio visoje ES metu siunčia mobilieji darbuotojai, gali turėti teigiamą grynąjį poveikį šalių, iš kurių siunčiama, mokėjimų balansui;

N. kadangi neseniai atlikti Komisijos tyrimai parodė, kad mobilieji darbuotojai užtikrina grynąjį įnašą į priimančiųjų šalių ekonomiką ir biudžetą; kadangi mobilieji darbuotojai į priimančiosios šalies biudžetą sumoka daugiau mokesčių ir socialinės apsaugos įmokų negu gauna išmokų, o nedirbančių mobilių ES piliečių išlaidos sveikatos priežiūrai labai mažos palyginti su bendromis išlaidomis sveikatos priežiūrai (0,2 proc.) arba su priimančių valstybių ekonomika (0,01 proc. BVP) ir ES piliečiai sudaro labai mažą specialių neįmokinių išmokų gavėjų dalį;

O. kadangi bendrovės didinasi sau pelną išnaudodamos pigią darbo jėgą iš užsienio ir dėl to mokamas mažesnis darbo užmokestis ir suteikiamos prastesnės socialinės sąlygos visiems; kadangi dėl šios praktikos valstybės narės taip pat netenka mokestinių pajamų ir socialinės apsaugos įmokų;

P.  kadangi socialinio dempingo plitimas, nesąžininga konkurencija ir rinkos iškraipymai lemia stiprėjantį nacionalizmą ir protekcionizmą;

1.  ragina valstybes nares gerbti savo pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus laikytis su laisvu judėjimu susijusių ES taisyklių;

2.  ragina valstybes nares užtikrinti, kad visų ES piliečių atžvilgiu būtų laikomasi lygybės ir pagrindinės teisės laisvai judėti principų;

3.  mano, jog pozicija, kurios laikosi kai kurios politinės partijos, t. y. kad migracija yra našta nacionalinėms socialinės rūpybos sistemos ir kad vadinamasis pašalpų turizmas kelia didžiausią grėsmę valstybių narių socialinėms sistemoms, yra klaidinga; pabrėžia, jog nė viena apie šią naštą skelbianti valstybė narė nepateikė įrodymų Komisijai, nors jų buvo prašyta tai padaryti;

4.  ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti griežtą Sąjungos teisės vykdymą siekiant garantuoti, kad su visais ES darbuotojais būtų elgiamasi vienodai ir kad jie nebūtų diskriminuojami galimybės įsidarbinti, užimtumo ir darbo sąlygų, atlyginimo, atleidimo, taip pat socialinių ir mokestinių išmokų požiūriais, ir taip būtų užtikrinta sąžininga įmonių konkurencija; ragina nacionalines valdžios institucijas kovoti su bet kokiais nepagrįstais darbuotojų teisės laisvai judėti apribojimais arba kliūtimis, taip pat su bet kokiu tų darbuotojų išnaudojimu;

5.  ragina Komisiją visapusiškai naudotis savo galiomis inicijuoti pažeidimo tyrimo procedūrą toliau stengiantis užtikrinti, kad valstybės narės iki galo ir teisingai į nacionalinę teisę perkeltų ir įgyvendintų Direktyvą 2004/38/EB; ragina valstybes nares šalinti esamas teisines ir praktines piliečių teisės laisvai judėti kliūtis ir netaikyti sudėtingų ir nepagrįstų administracinių procedūrų bei netoleruoti neleistinos veiklos, kuria būtų ribojamas šios teisės taikymas;

6.  primena savo ankstesnius raginimus valstybėms narėms užtikrinti judėjimo laisvę visiems ES piliečiams ir jų šeimoms nediskriminuojant dėl seksualinės orientacijos ar pilietybės; pakartoja savo raginimą valstybėms narėms visapusiškai įgyvendinti teises, kurios Direktyvos 2004/38/EB 2 ir 3 straipsniais užtikrinamos ne tik skirtingų lyčių sutuoktiniams, bet ir registruotiems partneriams, ES piliečių namų ūkių nariams ir partneriams, įskaitant tos pačios lyties porų narius, kai ES pilietį ir jo partnerį sieja deramai patvirtinti nuolatiniai santykiai, vadovaujantis tarpusavio pripažinimo, lygybės, nediskriminavimo, orumo ir pagarbos privačiam ir šeimos gyvenimui principais; atsižvelgdamas į tai ragina Komisiją užtikrinti, kad direktyva būtų griežtai taikoma;

7.  ragina valstybes nares visais būdais kovoti su migracija dėl skurdo ES, t. y. įgyvendinti lygių galimybių politiką, mokėti pragyvenimą užtikrinantį darbo užmokestį ir numatyti galimybes integruotis į darbo rinką, taip pat stengtis, kad ekonominio augimo kontekste būtų labiau atsižvelgiama į socialinės įtraukties aspektą kartu nekeliant grėsmės laisvo darbuotojų ir jų šeimos narių judėjimo principui;

8.  ragina valstybes nares visapusiškai ir skaidriai naudoti prieinamus ES fondų, pvz., Europos socialinio fondo ir Europos regioninės plėtros fondo, išteklius siekiant skatinti integraciją, socialinę įtrauktį ir kovą su skurdu, taip pat remti vietos bendruomenių pastangas spręsti bet kokio į užribį nustumtų piliečių skaičiaus didėjimo problemą – nesvarbu, ar tai būtų savo šalies, ar užsienio piliečiai;

9.  ragina valstybes nares laikytis tvirtos pozicijos ginant darbuotojų teisę laisvai judėti kaip pagrindinę teisę, kuri turėtų būti paremta deramomis socialinėmis ir darbo teisėmis ir griežtu darbo teisės nuostatų vykdymu;

10.  ragina peržiūrėti direktyvą dėl komandiruotų darbuotojų siekiant sustabdyti socialinį dempingą ir užtikrinti, kad visiems darbuotojams ES būtų suteiktos visapusiškos teisės ir deramos gyvenimo ir darbo sąlygos;

11. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai bei valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

(1)

OL L 229, 2004 6 29, p. 35.

(2)

OL L 141, 2011 5 27, p. 1.

(3)

OL C 137 E, 2010 5 27, p. 6.

(4)

OL C 257 E, 2013 9 6, p. 74.

Teisinė informacija - Privatumo politika