Postup : 2013/2995(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0028/2014

Předložené texty :

B7-0028/2014

Rozpravy :

PV 15/01/2014 - 17
CRE 15/01/2014 - 17

Hlasování :

PV 16/01/2014 - 8.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 127kWORD 57k
13. 1. 2014
PE527.218v01-00
 
B7-0028/2014

předložený na základě prohlášení Rady a Komise

v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu


o občanství EU na prodej (2013/2995(RSP))


Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Marisa Matias za skupinu GUE/NGL

Usnesení Evropského parlamentu o občanství EU na prodej (2013/2995(RSP))  
B7‑0028/2014

Evropský parlament,

–   s ohledem na čl. 5 odst. 3 a článek 9 Smlouvy o Evropské unii,

–   s ohledem na článek 20 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na článek 20, čl. 21 odst. 1 a článek 45 Listiny základních práv Evropské unie,

–   s ohledem na články 13 a 15 Všeobecné deklarace lidských práv OSN,

–   s ohledem na Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod,

–   s ohledem na rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 2. března 2010 ve věci C-135/08 Janko Rottman v. Freistaat Bayern,

–   s ohledem na dokument ze dne 8. listopadu 2012 vypracovaný Evropskou migrační sítí nazvaný „Dotazování ad hoc na téma majetných přistěhovalců“,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

A. vzhledem k tomu, že pravidla o nabývání a pozbývání státní příslušnosti spadají do pravomoci členských států; vzhledem k tomu, že občanství Unie představuje přidanou hodnotu a nenahrazuje občanství členského státu, ale že jeho účelem je být základním statusem občanů členských států, který by neměl záviset na jejich ekonomické situaci;

B.  vzhledem k tomu, že na občanství Unie se váže několik práv, včetně práva volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu a v obecních volbách a práva svobodně se pohybovat v EU, a že tato práva uděluje sama Unie a jsou platná na celém jejím území;

C. vzhledem k tomu, že volný pohyb v EU je úzce provázán s občanstvím Unie; vzhledem k tomu, že na tento volný pohyb mají rovněž právo státní příslušníci třetích zemí, kteří legálně pobývají v některém z členských států EU;

D. vzhledem k tomu, že každý má právo opustit kteroukoli zemi, včetně vlastní země, a také právo vrátit se do vlastní země; vzhledem k tomu, že každý má právo být státním příslušníkem některé země a že nikdo by neměl být svévolně zbaven svého občanství ani práva své občanství změnit;

E.  vzhledem k tomu, že několik členských států nedávno přijalo opatření s cílem usnadnit migraci vysoce kvalifikovaných osob nebo osob s značnými ekonomickými zdroji, obzvláště prostřednictvím odprodeje víz;

F.  vzhledem k tomu, že Malta přijala právní předpisy pro účely prodeje cestovních pasů za značné finanční částky;

G. vzhledem k tomu, že jsou tyto návrhy spojeny s hospodářskou a rozpočtovou situací některých členských států, s úspornými opatřeními a s cíli v oblasti snižování rozpočtového schodku a rozsáhlých státních dluhů, a tedy s důsledky politik, které státům uložila Unie; vzhledem k tomu, že cílem opatření na prodávání státní příslušnosti je financovat veřejné rozpočty členských států nebo usnadňovat investování v těchto státech;

H. vzhledem k tomu, že poskytování občanství, pobytového statusu nebo možnosti dočasného pobytu by nemělo záviset na ekonomickém nebo sociálním statusu; vzhledem k tomu, že práva a svobody jsou přiznány všem, a nemohou tedy být předmětem žádné finanční transakce, a to ani ze strany států;

I.   vzhledem k tomu, že k přistěhovalcům, kteří přišli do Evropské unie za prací a kteří v ní žijí, by se nemělo přistupovat rozdílně v závislosti na jejich ekonomickém nebo sociálním statusu;

1.  důrazně odsuzuje přijetí právních předpisů nebo programů, jejichž cílem je poskytnout občanství nebo právo dočasného pobytu výhradně na základě finančních možností nebo výměnou za realizaci investičních projektů v členských státech; zdůrazňuje, že tyto praktiky porušují zásady rovnosti a nediskriminace a představují diskriminaci mezi migranty;

2.  zdůrazňuje, že vzhledem k právům, která jsou s nimi spojena, by občanství a trvalý či dočasný pobyt neměly být považovány za zboží;

3.  konstatuje, že občanství Unie je důležitým statusem pro všechny státní příslušníky členských států a že tento status v sobě přímo zahrnuje záruku základních práv a vytváří pro členské státy EU určité povinnosti;

4.  důrazně odsuzuje tyto praktiky, přičemž migrantům, kteří pracují a během mnoha let přinášejí Evropské unii cenný přínos, je odpírána příležitost i jen žádat o občanství členského státu, ve kterém pobývají; s hlubokým politováním konstatuje skutečnost, že ve stejném okamžiku, kdy se občanství prodává některým migrantům, jiní migranti riskují svůj život ve snaze obejít politiky EU v oblasti zabezpečení hranic;

5.  připomíná svůj závazek otevřít migrační politiky, bez ohledu na státní příslušnost, majetek či příjem;

6.  s politováním konstatuje, že několik členských států dodnes neposkytlo občanství ani právo volit lidem, kteří přišli před rokem 1991 a jejich potomkům (včetně 15 % obyvatel Lotyšska), nebo neudělilo státním příslušníkům třetích zemí, kteří v zemi mají trvalý pobyt, právo volit;

7.  je přesvědčen, že udělovat státní občanství nebo pobytový status na základě finančních možností podkopává ducha vzájemné důvěry ve věcech občanství mezi všemi občany a dalšími lidmi žijícími v Evropské unii a také mezi členskými státy, a má za to, že by to mohlo mít obrovské dopady na volný pohyb, právo volit a programy bezvízového styku, které jsou přínosem pro všechny občany EU;

8.  vyzývá všechny členské státy, aby při výkonu svých pravomocí v oblasti občanství a trvalého či dočasného pobytu řádně zohledňovaly evropské a mezinárodní lidskoprávní úmluvy;

9.  vyzývá k širší diskusi o sdílených zásadách, kterými by se měly řídit politiky členských států ve věcech státní příslušnosti, občanství a trvalého či dočasného pobytu;

10. vyzývá členské státy, aby dodržovaly všechny své mezinárodní závazky, a především pak Evropskou úmluvu o lidských právech;

11. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a parlamentům a vládám členských států.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí