Návrh uznesenia - B7-0028/2014Návrh uznesenia
B7-0028/2014

  NÁVRH UZNESENIA o občianstve EÚ na predaj

  13.1.2014 - (2013/2995(RSP))

  predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie
  v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

  Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL

  Postup : 2013/2995(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  B7-0028/2014
  Predkladané texty :
  B7-0028/2014
  Prijaté texty :

  B7‑0028/2014

  Uznesenie Európskeho parlamentu o občianstve EÚ na predaj

  (2013/2995(RSP))

  Európsky parlament,

  –   so zreteľom na články 5 ods. 3 a 9 Zmluvy o Európskej únii,

  –   so zreteľom na článok 20 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

  –   so zreteľom na články 20, 21 ods. 1 a 45 Charty základných práv,

  –   so zreteľom na články 13 a 15 Všeobecnej deklarácie ľudských práv,

  –   so zreteľom na Európsky dohovor o ľudských právach,

  –   so zreteľom na rozsudok Súdneho dvora z 2. marca 2010 vo veci C-135/08 Janko Rottman/Freistaat Bayern,

  –   so zreteľom na dokument Európskej migračnej siete z 8. novembra 2012 s názvom Ad hoc otázka o bohatých prisťahovalcoch,

  –   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

  A. keďže pravidlá získania a straty štátnej príslušnosti spadajú do právomoci členských štátov; keďže občianstvo EÚ je pridanou hodnotou a nenahrádza vnútroštátne občianstvo, ale jednako má byť základným statusom štátnych príslušníkov členských štátov, ktorý by nemal byť závislý od hospodárskeho postavenia;

  B.  keďže občianstvo Únie zahŕňa viaceré práva vrátane práva voliť a byť volený v miestnych a európskych voľbách a práva na voľný pohyb a tieto práva sú samotnou Úniou zaručené v celej Európskej únii;

  C. keďže voľný pohyb v rámci EÚ úzko súvisí s občianstvom Únie a keďže ho tiež môžu využívať štátni príslušníci tretích krajín so zákonným nárokom na zdržiavanie sa a pobyt v členskom štáte Európskej únie;

  D. keďže každý má právo opustiť ktorúkoľvek krajinu, vrátane vlastnej, a vrátiť sa do svojej krajiny; keďže každý má právo na štátnu príslušnosť a keďže nik by nemal byť svojvoľne zbavený štátnej príslušnosti ani by sa nikomu nemalo brániť v jej zmene;

  E.  keďže niektoré členské štáty nedávno prijali opatrenia na uľahčenie migrácie vysokokvalifikovaných ľudí alebo ľudí so značnými hospodárskymi prostriedkami, najmä prostredníctvom predaja víz;

  F.  keďže Malta schválila právny predpis na predaj pasov výmenou za značnú sumu peňazí;

  G. keďže tieto návrhy súvisia s hospodárskou a rozpočtovou situáciou v niektorých členských štátoch, s úspornými opatreniami a cieľmi znižovania deficitu a vysokými dlhmi verejných financií v dôsledku politík uložených Úniou; keďže cieľom opatrení na predaj štátnej príslušnosti je financovať rozpočty verejných financií členských štátov alebo uľahčovať investície v týchto členských štátoch;

  H. keďže udelenie občianstva, práva na dlhodobý alebo prechodný pobyt by nemalo byť závislé od hospodárskeho alebo spoločenského postavenia; keďže práva a slobody sú zaručené pre všetkých, a preto nemôžu byť predmetom akejkoľvek finančnej transakcie, a to ani zo strany štátov;

  I.   keďže s migrantmi, ktorí prichádzajú do Európskej únie pracovať a žiť, by sa nemalo zaobchádzať inak na základe ich hospodárskeho alebo sociálneho postavenia;

  1.  rozhodne odsudzuje prijímanie právnych predpisov alebo programov zameraných na udelenie občianstva alebo udelenie povolenia na trvalý či prechodný pobyt výhradne na základe finančnej kapacity alebo výmenou za investičné projekty v členských štátoch; zdôrazňuje, že tieto praktiky sú porušením zásad rovnosti a nediskriminácie a rovnajú sa diskriminácii medzi migrantmi;

  2.  zdôrazňuje, že udelenie občianstva a povolenia na trvalý alebo prechodný pobyt by sa s prihliadnutím na práva, ktoré sú s ním spojené, nemalo považovať za tovar;

  3.  konštatuje, že občianstvo Únie je významným statusom udeľovaným všetkým štátnym príslušníkom členských štátov, ktorý priamo zahŕňa priznanie základných práv a ukladá členským štátom EÚ povinnosti;

  4.  rozhodne odsudzuje praktiky, keď je migrantom, ktorí po dlhé roky pracujú a vytvárajú cenné hodnoty v Európskej únii, uprená možnosť vôbec uchádzať sa o občianstvo v členských štátoch, v ktorých majú bydlisko; vyjadruje hlboké poľutovanie nad skutočnosťou, že zatiaľ čo niektorým migrantom sa občianstvo predáva, iní ohrozujú svoje životy pri obchádzaní politík hraničnej kontroly EÚ;

  5.  pripomína svoj záväzok k otvoreným migračným politikám bez ohľadu na štátnu príslušnosť, vlastníctvo alebo príjem;

  6.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že niektoré členské štáty stále neudelili občianstvo ani volebné práva osobám, ktoré sa prisťahovali pred rokom 1991 a ich potomkom (ktorí tvoria 15 % populácie v prípade Litvy), alebo neudelili štátnymi príslušníkom tretích krajín, ktorí sa pravidelne zdržiavajú na ich území, volebné právo;

  7.  domnieva sa, že udelenie štátneho občianstva alebo povolenia na pobyt na základe finančnej kapacity narúša ducha vzájomnej dôvery v otázkach občianstva medzi všetkými občanmi a osobami s pobytom v Európskej únii, ako aj medzi členskými štátmi, a zastáva názor, že to môže mať zásadné dôsledky na voľný pohyb, volebné práva a programy bezvízového styku, z ktorých majú osoh všetci občania EÚ;

  8.  vyzýva všetky členské štáty, aby pri výkone svojich právomocí v oblasti štátnej príslušnosti, trvalého alebo prechodného pobytu riadne zohľadňovali európske a medzinárodné dohovory o ľudských právach;

  9.  vyzýva na širšiu diskusiu o spoločných zásadách, ktorými by sa mali riadiť politiky členských štátov v otázkach štátnej príslušnosti, občianstva a trvalého či prechodného pobytu;

  10. vyzýva členské štáty, aby dodržiavali všetky svoje medzinárodné záväzky, najmä Európsky dohovor o ľudských právach;

  11. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a parlamentom a vládam členských štátov.