Процедура : 2013/2995(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0029/2014

Внесени текстове :

B7-0029/2014

Разисквания :

PV 15/01/2014 - 17
CRE 15/01/2014 - 17

Гласувания :

PV 16/01/2014 - 8.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0038

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 129kWORD 61k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0015/2014
13.1.2014
PE527.219v01-00
 
B7-0029/2014

за приключване на разискванията по изявления на Съвета и на Комисията

внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника на дейността


относно гражданство на ЕС за продан (2013/2995(RSP))


Манфред Вебер, Вероник Матийо Уйон, Вим ван де Камп, Марко Скурия, Салваторе Яколино от името на групата PPE

Резолюция на Европейския парламент относно гражданство на ЕС за продан (2013/2995(RSP))  
B7‑0029/2014

Европейският парламент,

–   като взе предвид членове 4, 5, 9 и 10 от Договора за Европейския съюз,

–   като взе предвид член 20 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че от всяка държава членка се очаква да бъде отговорна в действията си за запазване на общите ценности и постижения на Съюза, и като има предвид, че тези ценности и постижения са от изключително значение и не може да им се постави цена;

Б.  като има предвид, че редица държави членки на ЕС са въвели режими, които пряко или косвено водят до продажба на гражданство на ЕС на граждани на трети държави;

В.  като има предвид, че все по-голям брой държави членки издават разрешения за временно или постоянно пребиваване на граждани на трети държави, които инвестират в съответната държава членка;

Г.  като има предвид, че в някои държави членки може да бъде получено разрешение за постоянно пребиваване с достъп до цялото Шенгенско пространство; и като има предвид, че в някои държави членки се предприемат мерки, които на практика могат да доведат до продажба на гражданство на съответната държава членка;

Д. като им предвид, че в някои случаи е възможно посочените инвестиционни програми да окажат странични ефекти, като например нарушаване на правилата на местния пазар на жилища;

Е.  като има предвид, че по-конкретно правителството на Малта неотдавна предприе стъпки за въвеждане на режим за действителна продажба на малтийско гражданство, което автоматично означава действителна продажба на гражданство на ЕС изобщо без никакви изисквания за пребиваване;

Ж. като има предвид, че подобни продажби на гражданство на ЕС подкопава взаимното доверие, върху което е изграден Съюзът;

З.  като има предвид, че гражданите на ЕС по-конкретно имат право да се движат и пребивават свободно в ЕС, особено в рамките на Шенгенското пространство; да упражняват пасивно и активно избирателно право в общински избори и избори за Европейски парламент, независимо къде живеят в ЕС, при същите условия като гражданите на съответната държава; да получават съдействие от посолство или консулска служба на друга държава от ЕС извън територията на ЕС при същите условия като гражданите на тази държава, ако собствената им държава не е представена;

И. като има предвид, че ЕС се основава на взаимно доверие между държавите членки, изградено с години на постепенна работа и добра воля от страна на държавите членки и на Съюза като цяло;

Й. като има предвид, че бяха изразени опасения и относно престъпната злоупотреба с посочените инвестиционни програми, в това число проблеми като изпирането на пари;

К. като има предвид, че също така се изразява безпокойство във връзка с евентуална дискриминация, тъй като само най-богатите граждани на трети държави ще могат да купят малтийско гражданство;

Л. като има предвид, че не е ясно дали гражданите на Малта действително ще се възползват от тази нова политика, напр. чрез събиране на данъци, тъй като чуждестранните инвеститори няма да бъдат задължени да плащат данъци; припомня, че гражданството включва не само права, но и задължения;

М. като има предвид, че гражданството на ЕС е едно от най-големите постижения на ЕС и като има предвид, че съгласно Договорите за ЕС, въпросите, свързани с пребиваването и гражданството са от изключителната компетентност на държавите членки;

1.  изразява загриженост, че тези способи за придобиване на гражданство в Малта подкопават самата концепция за европейско гражданство;

2.  призовава държавите членки да признават и да спазват отговорностите, които имат по отношение на опазването на ценностите и целите на Съюза;

3.  призовава Комисията като пазителка на Договорите ясно да заяви дали тези режими спазват духа и буквата на Договорите и на Кодекса на шенгенските граници, както и правилата на ЕС за недопускане на дискриминация;

4.  повтаря, че в член 4, параграф 3 от Договора за Европейския съюз е заложен „принципът на лоялното сътрудничество“ между Съюза и държавите членки, които при пълно взаимно зачитане си съдействат при изпълнението на задачите, произтичащи от Договорите;

5.  изразява загриженост във връзка с последиците от някои режими за инвестиции и гражданство, които неотдавна бяха въведени от различни държави членки;

6.  признава, че въпросите, свързани с гражданството са от компетентността на държавите членки; призовава все пак държавите членки да бъдат внимателни при упражняването на своята компетентност в тази област и да отчитат евентуалните странични ефекти;

7.  отбелязва, че гражданството на ЕС предполага място, заемано в Съюза и зависи от обвързаността на човека с Европа и нейните държави членки или от личните връзки с граждани на ЕС; припомня, че гражданството на ЕС не следва никога са се превърне в обменна стока;

8.  подчертава факта, че правата, предоставени от гражданството на ЕС, се основават на човешкото достойнство и следва да не се купуват или продават на никаква цена;

9.  подчертава, че достъпът до средства не следва да бъде главен критерий при предоставянето на гражданство на ЕС на граждани на трети държави; призовава държавите членки да вземат предвид престъпни деяния, включващи злоупотреби, като напр. изпирането на пари;

10. отбелязва, че настоящата конкуренция за по-привлекателни инвестиционни условия или финансови ресурси може да доведе до понижаване на стандартите и изискванията за получаване на разрешения за пребиваване в Шенгенското пространство и за получаване на гражданство на ЕС;

11. призовава Комисията да оцени разнообразните режими за придобиване на гражданство в светлината на европейските ценности и духа и буквата на законодателството и практиката на ЕС, както и да състави препоръки, за да се предотврати подкопаването на доверието, върху което е изграден ЕС, чрез подобни режими;

12. призовава Малта да приведе настоящия режим за гражданството в съответствие с духа на ценностите на ЕС;

13. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

Правна информация - Политика за поверителност