Návrh usnesení - B7-0029/2014Návrh usnesení
B7-0029/2014

NÁVRH USNESENÍ o občanství EU na prodej

13. 1. 2014 - (2013/2995(RSP))

předložený na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Wim van de Camp, Marco Scurria, Salvatore Iacolino za skupinu PPE

Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0015/2014

Postup : 2013/2995(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0029/2014
Předložené texty :
B7-0029/2014
Přijaté texty :

B7‑0029/2014

Usnesení Evropského parlamentu o občanství EU na prodej

(2013/2995(RSP))

Evropský parlament,

–   s ohledem na články 4, 5, 9 a 10 Smlouvy o Evropské unii,

–   s ohledem na článek 20 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že se očekává, že každý členský stát bude jednat zodpovědně při ochraně společných hodnot a výdobytků Unie, a že tyto hodnoty a výdobytky jsou neocenitelné a jejich cenu nelze označovat přiloženou cenovku;

B.  vzhledem k tomu, že řada členských států EU zavedla režimy, které přímo nebo nepřímo vedou k prodeji občanství EU státním příslušníkům třetích zemí;

C. vzhledem k tomu, že stále více členských států vydává dočasná nebo trvalá povolení k pobytu státním příslušníkům třetích zemí, kteří v dotyčném členském státě investují;

D. vzhledem k tomu, že v některých členských státech lze získat povolení k trvalému pobytu s přístupem do celého schengenského prostoru; a vzhledem k tomu, že v některých členských státech jsou přijímána opatření, jež mohou ve svém důsledku vést k prodeji občanství dotyčného členského státu;

E.  vzhledem k tomu, že v některých případech mají tyto investiční programy potenciální negativní vedlejší účinky, např. narušení místního trhu s bydlením;

F.  vzhledem k tomu, že zejména maltská vláda v poslední době učinila kroky k zavedení režimu pro přímý prodej maltského občanství, což s sebou automaticky nese přímý prodej občanství EU jako celku, a to bez jakéhokoli požadavku na trvalý pobyt v zemi;

G. vzhledem k tomu, že přímý prodej občanství EU jako takový podrývá vzájemnou důvěru, na níž byla Unie vybudována;

H. vzhledem k tomu, že hlavně občané EU mají právo se volně pohybovat a pobývat v rámci EU, a to zejména v rámci schengenského prostoru; volit a být voleni ve volbách do obecních zastupitelstev a Evropského parlamentu, kdekoli žijí v EU, a to za stejných podmínek, jako státní příslušníci dotyčné země; a v zemích mimo EU mají právo na pomoc velvyslanectví nebo konzulátu jiné země EU za stejných podmínek jako občan této země, pokud zde jejich vlastní země nemá zastoupení;

I.   vzhledem k tomu, že EU je založena na vzájemné důvěře mezi členskými státy, vybudované v průběhu let spolupráce a dobré vůle jak ze strany členských států, tak i ze strany Unie jako celku;

J.   vzhledem k tomu, že byly rovněž vyjádřeny obavy ohledně zločinného zneužívání těchto investičních programů, včetně záležitostí, jako je praní špinavých peněz;

K. vzhledem k tomu, že byly rovněž vyjádřeny obavy, pokud jde o potenciální diskriminaci, neboť pouze nejbohatší státní příslušníci třetích zemí si budou moci koupit maltské občanství;

L.  vzhledem k tomu, že je nejasné, zda budou mít maltští občané z této nové politiky skutečně prospěch, např. prostřednictvím výběru daní, neboť zahraniční investoři nebudou muset platit daně; připomíná, že k občanství patří nejen práva, ale také povinnosti;

M. vzhledem k tomu, že občanství EU je jedním z hlavních výdobytků EU, a vzhledem k tomu, že podle Smluv EU spadají záležitosti související s trvalým pobytem a občanstvím do výlučné pravomoci členských států;

1.  je znepokojen tím, že tento způsob získávání občanství na Maltě podrývá samotnou koncepci evropského občanství;

2.  vyzývá členské státy, aby si byly vědomy povinností, které při ochraně hodnot a cílů Unie mají, a aby tyto povinnosti plnily;

3.  vyzývá Komisi, aby jako strážkyně Smluv jasně řekla, zda tyto režimy respektují literu a ducha Smluv a Schengenského hraničního kodexu a pravidla EU týkající se nepřípustnosti diskriminace;

4.  znovu opakuje, že v čl. 4 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii je zakotvena zásada „loajální spolupráce“ mezi Unií a členskými státy, podle níž se Unie a členské státy navzájem respektují a pomáhají si při plnění úkolů vyplývajících ze Smluv;

5.  vyjadřuje znepokojení nad důsledky některých režimů pro investory a získání občanství, které byly nedávno zavedeny v různých členských státech EU;

6.  bere na vědomí, že záležitosti související s trvalým pobytem a občanstvím jsou v pravomoci členských států; nicméně vyzývá členské státy, aby byly při výkonu svých pravomocí v této oblasti opatrné a vzaly v úvahu potenciální vedlejší účinky;

7.  konstatuje, že občanství EU znamená držení podílu v Unii a závisí na poutech dané osoby s Evropou nebo jejími členskými státy nebo na osobních poutech s občany EU; připomíná, že občanství EU by se nikdy nemělo stát obchodovatelnou komoditou;

8.  zdůrazňuje skutečnost, že práva udělená občanstvím EU jsou založena na lidské důstojnosti a neměla by být za žádnou cenu předmětem koupě nebo prodeje;

9.  zdůrazňuje, že přístup k finančním prostředkům by neměl být hlavním kritériem pro udělení občanství EU státním příslušníkům třetích zemí; vyzývá členské státy, aby vzaly v úvahu obavy související s trestnou činností a podvody, např. s praním špinavých peněz;

10. konstatuje, že probíhající soutěž o atraktivnější investiční podmínky nebo finanční zdroje může vést ke snížení standardů a požadavků na získání povolení pro pobyt v schengenském prostoru a občanství EU;

11. vyzývá Komisi, aby posoudila různé režimy pro získání občanství s ohledem na evropské hodnoty a ducha a literu právních předpisů a postupů EU a aby vydala doporučení s cílem zabránit tomu, aby tyto režimy podrývaly důvěru, na níž byla EU vybudována;

12. vyzývá Maltu, aby současný režim pro získání občanství uvedla do souladu s duchem hodnot EU;

13. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.