Resolutsiooni ettepanek - B7-0029/2014Resolutsiooni ettepanek
B7-0029/2014

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK ELi kodakondsuse müük

13.1.2014 - (2013/2995(RSP))

nõukogu ja komisjoni avalduste alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2

Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Wim van de Camp, Marco Scurria, Salvatore Iacolino fraktsiooni PPE nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0015/2014

Menetlus : 2013/2995(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B7-0029/2014
Esitatud tekstid :
B7-0029/2014
Vastuvõetud tekstid :

B7‑0029/2014

Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi kodakondsuse müügi kohta

(2013/2995(RSP))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikleid 4, 5, 9 ja 10,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 20,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et igalt liikmesriigilt eeldatakse vastutustundlikku käitumist liidu ühiste väärtuste ja saavutuste kaitsmisel, ning arvestades, et need väärtused ja saavutused ei ole rahas mõõdetavad ning neile ei ole võimalik määrata hinda;

B.  arvestades, et mitmed ELi liikmesriigid on kehtestanud süsteemid, millega otseselt või kaudselt kaasneb ELi kodakondsuse müük kolmandate riikide kodanikele;

C. arvestades, et üha rohkem liikmesriike annab ajutisi või alalisi elamislube kolmandate riikide kodanikele, kes asjaomasesse liikmesriiki investeerivad;

D. arvestades, et mõnes liikmesriigis on võimalik saada alaline elamisluba, mis annab juurdepääsu kogu Schengeni alale; ning arvestades, et teatavates liikmesriikides astutakse samme, mille reaalseks tulemuseks võib olla vastava liikmesriigi kodakondsuse müük;

E.  arvestades, et mõnel juhul võivad neil investeerimisprogrammidel olla negatiivsed kõrvalmõjud, näiteks kohaliku eluasemeturu moonutamine;

F.  arvestades, et eriti Malta valitsus on viimasel ajal astunud samme selleks, et luua süsteem Malta kodakondsuse otseseks müümiseks, millega automaatselt kaasneb ELi kodakondsuse kui terviku otsene müük ilma elukohanõudeta;

G. arvestades, et selline ELi kodakondsuse otsene müük õõnestab vastastikust usaldust, millele liit tugineb;

H. arvestades, et ELi kodanikel on eelkõige õigus vabalt liikuda ja valida elukohta ELis, eriti Schengeni ala piires; hääletada ja kandideerida kohalikel valimistel ja Euroopa Parlamendi valimistel sõltumata nende elukohast ELis, samadel tingimustel kohaliku liikmesriigi kodanikega; saada väljaspool ELi oma riigi esinduse puudumise korral abi teise ELi liikmesriigi saatkonnalt või konsulaadilt asjaomase riigi kodanikega samadel tingimustel;

I.   arvestades, et EL põhineb liikmesriikidevahelisel usaldusel, mis on rajatud aastatepikkusele järkjärgulisele tööle ning liikmesriikide ja liidu kui terviku heale tahtele;

J.   arvestades, et on väljendatud muret ka nende investeerimisprogrammide kuritegeliku ärakasutamise pärast, muu hulgas seoses nt rahapesuga;

K. arvestades, et muret on väljendatud ka seoses võimaliku diskrimineerimisega, kuna Malta kodakondsust oleksid suutelised ostma ainult kolmandate riikide rikkaimad kodanikud;

L.  arvestades, et puudub selgus selle kohta, kas Malta kodanikud saavad kõnealusest uuest poliitikast tegelikult kasu, näiteks maksude kogumise kaudu, kuna välisinvestoritelt ei nõuta maksude maksmist; tuletab meelde, et kodakondsus ei hõlma mitte üksnes õigusi, vaid ka kohustusi;

M. arvestades, et ELi kodakondsus on ELi üks suuremaid saavutusi, ning arvestades, et ELi aluslepingute kohaselt kuuluvad elukoha ja kodakondsusega seotud küsimused liikmesriikide ainupädevusse;

1.  tunneb muret selle pärast, et selline viis Malta kodakondsuse saamiseks seab ohtu Euroopa kodakondsuse kontseptsiooni;

2.  palub liikmesriikidel tunnistada oma kohustusi liidu väärtuste ja eesmärkide kaitsmisel ning neid täita;

3.  kutsub komisjoni aluslepingute kaitsjana üles andma selget hinnangut, kas need skeemid on kooskõlas aluslepingute, Schengeni piirieeskirjade ja ELi mittediskrimineerimise eeskirjade sätte ja mõttega;

4.  kordab, et Euroopa Liidu lepingu artikli 4 lõikes 3 on sätestatud, et kooskõlas lojaalse koostöö põhimõttega abistavad liit ja liikmesriigid täielikus vastastikuses austuses üksteist aluslepingutest tulenevate ülesannete täitmisel;

5.  väljendab muret hiljuti mõnes liikmesriigis loodud investeerimis- ja kodakondsusskeemide mõju pärast;

6.  tunnistab, et riigis viibimist ja kodakondsust käsitlevad küsimused kuuluvad liikmesriikide pädevusse; kutsub liikmesriike üles ettevaatlikkusele oma pädevuse kasutamisel kõnealuses valdkonnas ning palub neil arvesse võtta võimalikke kõrvalmõjusid;

7.  märgib, et ELi kodakondsus eeldab seoseid liiduga ja sõltub isiku sidemetest ELi ja tema liikmesriikidega või isiklikest sidemetest ELi kodanikega; tuletab meelde, et ELi kodakondsusega ei tohiks kunagi kaubelda;

8.  rõhutab asjaolu, et ELi kodakondsusega antavad õigused põhinevad inimväärikusel ja need ei tohiks olla mingi hinnaga ostetavad ega müüdavad;

9.  rõhutab, et juurdepääs rahalistele vahenditele ei tohiks olla kolmandate riikide kodanikele ELi kodakondsuse andmise peamine kriteerium; palub liikmesriikidel võtta arvesse pettusega seotud kuritegevust, nt rahapesu;

10. märgib, et praegune konkurents ahvatlevamate investeerimistingimuste või rahaliste vahendite pärast võib kaasa tuua leebemad standardid ja nõuded Schengeni ala elamisloa ja ELi kodakondsuse saamiseks;

11. palub komisjonil hinnata kõiki erinevaid kodakondsuse andmise süsteeme Euroopa Liidu väärtusi ja mõtteid ning ELi õigusaktide sätteid ja tavasid silmas pidades ning anda soovitusi selleks, et vältida olukorda, kus selliste süsteemidega õõnestatakse usaldust, millele EL tugineb;

12. kutsub Maltat üles viima oma praegune kodakondsuse andmise süsteem kooskõlla ELi väärtuste ideega;

13. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.