Menettely : 2013/2995(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0029/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0029/2014

Keskustelut :

PV 15/01/2014 - 17
CRE 15/01/2014 - 17

Äänestykset :

PV 16/01/2014 - 8.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0038

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 116kWORD 53k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0015/2014
13.1.2014
PE527.219v01-00
 
B7-0029/2014

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta

työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti


unionin kansalaisuuden myymisestä (2013/2995(RSP))


Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Wim van de Camp, Marco Scurria, Salvatore Iacolino PPE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma unionin kansalaisuuden myymisestä (2013/2995(RSP))  
B7‑0029/2014

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 4, 5, 9 ja 10 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 20 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että kaikkien jäsenvaltioiden odotetaan toimivan vastuullisesti unionin yhteisten arvojen ja saavutusten säilyttämiseksi, ja katsoo, että nämä arvot ja saavutukset ovat korvaamattomia eikä niille voi määrätä hintaa;

B.  panee merkille, että jotkin EU:n jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön järjestelmiä, joiden suorana tai välillisenä lopputuloksena on unionin kansalaisuuden myyminen kolmansien maiden kansalaisille;

C. panee merkille, että yhä useammat jäsenvaltiot myöntävät väliaikaisia tai pysyviä oleskelulupia sellaisille kolmansien maiden kansalaisille, jotka tekevät investointeja kyseiseen jäsenvaltioon;

D. toteaa, että joissakin jäsenvaltioissa on mahdollista saada pysyvä oleskelulupa, joka takaa pääsyn koko Schengen-alueelle; ottaa huomioon, että tietyissä jäsenvaltioissa on ryhdytty toimiin, jotka saattavat johtaa siihen, että kyseisen jäsenvaltion kansalaisuutta tosiasiallisesti myydään;

E.  ottaa huomioon, että eräissä tapauksissa näillä investointiohjelmilla on mahdollisesti kielteisiä sivuvaikutuksia, kuten paikallisten asuntomarkkinoiden vääristyminen;

F.  panee merkille erityisesti Maltan hallitukset äskettäiset toimet, joilla otetaan käyttöön Maltan kansalaisuuden suora myyntijärjestelmä, ja huomauttaa, että tämä merkitsee automaattisesti sitä, että koko unionin kansalaisuutta kaupataan suoraan ilman minkäänlaista asuinpaikkavaatimusta;

G. toteaa, että tällainen unionin kansalaisuuden myyminen suoraan heikentää keskinäistä luottamusta, johon unioni perustuu;

H. huomauttaa, että unionin kansalaisilla on oikeus liikkua ja valita vapaasti asuinpaikkansa unionin alueella, erityisesti Schengen-alueella, äänestää ja asettua ehdokkaaksi kunnallisvaaleissa ja Euroopan parlamentin vaaleissa samoilla ehdoilla kuin kyseisen maan kansalaisetkin riippumatta siitä, missä he EU:n alueella asuvat, ja saada apua EU:n ulkopuolella toisen unionin jäsenvaltion suurlähetystöstä tai konsulaatista samoilla ehdoilla kuin kyseisen maan kansalaisetkin, jos heidän omalla maallaan ei ole siellä edustusta;

I.   toteaa, että Euroopan unioni perustuu jäsenvaltioiden keskinäiseen luottamukseen, jota on rakennettu vaihe vaiheelta useiden vuosien saatossa sekä jäsenvaltioiden että koko unionin hyvällä tahdolla;

J.   ottaa huomioon, että näiden investointiohjelmien rikollisesta väärinkäytöstä esimerkiksi rahanpesuun on oltu huolestuneita;

K. panee merkille, että on esitetty myös huolenaiheita, jotka koskevat mahdollista syrjintää, sillä myyntiin tullessaan Maltan kansalaisuus on vain kaikkein rikkaimpien kolmansien maiden kansalaisten ulottuvilla;

L.  toteaa olevan epäselvää, onko tästä uudesta politiikasta todella hyötyä Maltan kansalaisille esimerkiksi verotulojen muodossa, sillä ulkomaisten investoijien ei tarvitse maksaa veroja; muistuttaa, että kansalaisuuteen liittyy oikeuksien lisäksi myös velvollisuuksia;

M. ottaa huomioon, että unionin kansalaisuus on yksi EU:n merkittävimpiä saavutuksia ja että EU:n perussopimusten mukaan asuinpaikkaa ja kansalaisuutta koskevat asiat kuuluvat yksinomaan jäsenvaltioiden toimivaltaan;

1.  on huolissaan siitä, että tämä tapa hankkia Maltan kansalaisuus vie pohjaa koko Euroopan kansalaisuuden käsitteeltä;

2.  kehottaa jäsenvaltioita tunnustamaan velvoitteensa, jotka liittyvät unionin arvojen ja tavoitteiden turvaamiseen, ja toimimaan sen mukaisesti;

3.  kehottaa komissiota perussopimusten vartijana ilmoittamaan selkeästi, ovatko nämä järjestelmät perussopimusten ja Schengenin rajasäännöstön kirjaimen ja hengen mukaisia ja noudattavatko ne syrjintäkieltoa koskevia unionin sääntöjä;

4.  palauttaa mieliin Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 4 artiklan 3 kohdan, jossa määrätään periaatteesta, jonka mukaan ”Vilpittömän yhteistyön periaatteen mukaisesti unioni ja jäsenvaltiot kunnioittavat ja avustavat toisiaan perussopimuksista johtuvia tehtäviä täyttäessään”;

5.  ilmaisee huolensa eräiden monissa EU:n jäsenvaltioissa äskettäin käyttöön otettujen investointi- ja kansalaisuusjärjestelyjen seurauksista;

6.  toteaa, että asuinpaikkaa ja kansalaisuutta koskevat asiat kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan; kehottaa jäsenvaltioita kuitenkin toimimaan varovasti käyttäessään toimivaltuuksiaan tällä alalla ja ottamaan mahdolliset sivuvaikutukset huomioon;

7.  huomauttaa unionin kansalaisuuden edellyttävän osallisuutta unioniin ja katsoo unionin kansalaisuuden riippuvan asianomaisen henkilön kytköksistä unioniin ja sen jäsenvaltioihin tai henkilökohtaisista kytköksistä unionin kansalaisiin; muistuttaa, että unionin kansalaisuudesta ei saisi milloinkaan tulla kauppatavaraa;

8.  korostaa, että unionin kansalaisuuden suomat oikeudet perustuvat ihmisarvoon, eikä niitä saisi ostaa eikä myydä millään hinnalla;

9.  korostaa, että varallisuus ei saisi olla pääkriteeri unionin kansalaisuuden myöntämisessä kolmansien maiden kansalaisille; kehottaa jäsenvaltioita punnitsemaan huolenaiheita, jotka liittyvät petoksiin, esimerkiksi rahanpesuun;

10. toteaa, että meneillään oleva kilpailu houkuttelevimmista investointiehdoista tai taloudellisista resursseista saattaa johtaa Schengen-alueen oleskelulupien ja unionin kansalaisuuden myöntämistä koskevien normien ja vaatimusten vesittymiseen;

11. kehottaa komissiota arvioimaan näitä erilaisia kansalaisuuden myöntämistä koskevia järjestelmiä verraten niitä eurooppalaisiin arvoihin sekä unionin lainsäädännön ja käytäntöjen henkeen ja kirjaimeen ja antamaan suosituksia, jotta voidaan estää se, että kyseiset järjestelmät vievät pohjan siltä luottamukselta, jonka varaan Euroopan unioni on rakennettu;

12. kehottaa Maltaa saattamaan nykyisen kansalaisuuden myöntämistä koskevan järjestelmänsä unionin arvojen ilmentämän hengen mukaiseksi;

13. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö