Prijedlog rezolucije - B7-0029/2014Prijedlog rezolucije
B7-0029/2014

  PRIJEDLOG REZOLUCIJE o građanstvu Europske unije na prodaju

  13.1.2014. - (2013/2995(RSP))

  podnesen nakon izjava Vijeća i Komisije
  u skladu s člankom 110. stavkom 2. Poslovnika

  Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Wim van de Camp, Marco Scurria, Salvatore Iacolino u ime kluba PPE

  Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B7-0015/2014

  Postupak : 2013/2995(RSP)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  B7-0029/2014
  Podneseni tekstovi :
  B7-0029/2014
  Doneseni tekstovi :

  B7‑0029/2014

  Rezolucija Europskog parlamenta o građanstvu Europske unije na prodaju

  (2013/2995(RSP))

  Europski parlament,

  –   uzimajući u obzir članke 4., 5., 9. i 10. Ugovora o Europskoj uniji,

  –   uzimajući u obzir članak 20. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

  –   uzimajući u obzir članak 110. stavak 2. Poslovnika,

  A. budući da se od svake države članice očekuje da se ponaša odgovorno u očuvanju zajedničkih vrijednosti i postignuća Unije te budući da su te vrijednosti i postignuća neprocjenjivi i ne mogu se vrednovati novcem;

  B.  budući da je više država članica EU-a uvelo programe kojima se izravno ili neizravno dovodi do prodaje građanstva EU-a državljanima iz trećih zemalja;

  C. budući da sve veći broj država članica izdaje privremene boravišne dozvole državljanima trećih zemalja koji ulažu u te države članice;

  D. budući da se u nekim državama članicama može steći stalno boravište s pristupom cijelom schengenskom području; budući da se u nekim državama članicama poduzimaju koraci kojima bi se moglo dovesti do stvarne prodaje državljanstva te države članice;

  E.  budući da programi ulaganja te vrste u nekim državama članicama mogu imati negativne nuspojave poput uzrokovanja narušavanja lokalnih tržišta nekretnina;

  F.  budući da je, primjerice, vlada Malte nedavno poduzela korake za uvođenje programa za izravnu prodaju malteškog državljanstva, što za sobom povlači izravnu prodaju građanstva EU-a u cijelosti bez potrebe za boravištem;

  G. budući da se takvom izravnom prodajom građanstva EU-a podriva uzajamno povjerenje na kojemu se Unija temelji;

  H. budući da upravo građani EU-a imaju pravo slobodnog kretanja i boravka unutar EU-a, a posebno unutar schengenskog područja, pravo glasovanja i kandidiranja na općinskim izborima i izborima za Europski parlament neovisno gdje unutar EU-a žive pod istim uvjetima kao i državljani tih članica te pravo na pomoć veleposlanstva ili konzulata druge države članice EU-a izvan Unije pod istim uvjetima kao i državljani te članice, ako njihova država ondje nema predstavništvo;

  I.   budući da je EU utemeljen na uzajamnom povjerenju između država članica izgrađenom godinama postupnog rada i dobre volje država članica i Unije kao cjeline;

  J.   budući da se također izrazila zabrinutost zbog kriminalne zlouporabe tih programa za ulaganja, uključujući pitanja poput pranja novca;

  K. budući da je također izražena zabrinutost glede moguće diskriminacije, s obzirom na to da će samo najbogatiji državljani trećih zemalja moći kupiti malteško državljanstvo;

  L.  budući da nije jasno hoće li malteški državljani imati stvarne koriste od nove politike, na primjer ubiranjem poreza, s obzirom na to da strani ulagači neće biti obvezni plaćati porez; podsjeća da državljanstvo ne podrazumijeva samo prava, nego i odgovornosti;

  M. budući da je građanstvo Europske unije jedno od većih postignuća EU-a i budući da su prema Ugovorima o EU-u pitanja boravišta i državljanstva pod isključivom nadležnošću država članica;

  1.  zabrinut je zbog toga što se tim sredstvom za stjecanje malteškog državljanstva podriva samu ideju europskog građanstva;

  2.  poziva države članice da prepoznaju i odgovore na dodijeljene zadaće čuvanja vrijednosti i ciljeva Unije;

  3.  poziva Komisiju kao čuvaricu Ugovora da se jasno izjasni o tome poštuju li se ovim programima slovo i duh Ugovora i Zakonika o schengenskim granicama kao i propisi EU-a o zabrani diskriminacije;

  4.  ponavlja da se u članku 4. stavku 3. Ugovora o Europskoj Uniji utvrđuje načelo „lojalne suradnje” između Unije i država članica koje uz puno međusobno poštovanje jedne drugima trebaju pomagati u provođenju zadaća koje proizlaze iz Ugovora;

  5.  izražava zabrinutost zbog posljedica nekih od programa za ulagače i državljanstvo koje su razne države članice EU-a nedavno uspostavile;

  6.  uvažava to da su pitanja boravišta i državljanstva pod nadležnošću država članica; poziva države članice da svejedno budu oprezne pri korištenju svojim ovlastima na tom području i da uzmu u obzir moguće nuspojave;

  7.  napominje da građanstvo EU-a podrazumijeva dioništvo u Uniji te ovisi o povezanosti pojedinca s Europom i njezinim državama članicama ili na osobnim vezama s građanima EU-a; podsjeća da građanstvo EU-a nikada ne bi trebalo postati utrživo dobro;

  8.  ističe činjenicu da su prava koja se dodjeljuju građanstvom EU-a utemeljena na ljudskom dostojanstvu te da se ne bi trebala kupovati i prodavati ni po kojoj cijeni;

  9.  ističe da pristup sredstvima ne bi trebao biti glavni kriterij pri dodjeli građanstva EU-a državljanima trećih zemalja; poziva države članice da u obzir uzmu pitanja u vezi s kriminalnim prijevarama kao što je pranje novca;

  10. primjećuje da se trenutačnim natjecanjem za privlačnije uvjete ulaganja ili financijske resurse može dovesti do snižavanja standarda i uvjeta za dobivanje boravišnih dozvola na schengenskom području i za dobivanje građanstva EU-a;

  11. poziva Europsku komisiju da ispita razne programe za državljanstvo u kontekstu europskih vrijednosti i duha i slova zakonodavstva i prakse EU-a i da izda preporuke kako bi se spriječilo da se takvim programima podriva povjerenje na kojemu je Unija sagrađena;

  12. poziva Maltu da sadašnji program za državljanstvo uskladi s duhom vrijednosti EU-a;

  13. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica.