Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0029/2014Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0029/2014

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a megvásárolható uniós állampolgárságról

13.1.2014 - (2013/2995(RSP))

benyújtva a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően
az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján

Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Wim van de Camp, Marco Scurria, Salvatore Iacolino a PPE képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0015/2014

Eljárás : 2013/2995(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B7-0029/2014
Előterjesztett szövegek :
B7-0029/2014
Elfogadott szövegek :

B7‑0029/2014

Az Európai Parlament állásfoglalása a megvásárolható uniós állampolgárságról

(2013/2995(RSP))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az az Európai Unióról szóló szerződés 4., 5., 9. és 10. cikkére,

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 20. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel minden tagállammal szemben elvárás, hogy felelős módon járjon el az Unió közös értékeinek és eredményeinek megőrzése tekintetében, és mivel ezek az értékek és eredmények felbecsülhetetlen értékűek és pénzben nem kifejezhetőek;

B.  mivel számos uniós tagállam olyan rendszereket vezetett be, amelyek közvetlenül vagy közvetetten az uniós állampolgárság harmadik országok állampolgárai számára való értékesítését eredményezik;

C. mivel egyre növekszik azon tagállamok száma, amelyek ideiglenes vagy állandó tartózkodási engedélyt adnak ki olyan, harmadik országbeli állampolgároknak, akik az adott tagállamban beruházásokat eszközölnek;

D. mivel egyes tagállamokban az ilyen kérelmezők a schengeni térség egészébe belépést biztosító állandó tartózkodási engedélyhez juthatnak, és mivel bizonyos tagállamok olyan intézkedéseket hoznak, amelyek gyakorlatilag az adott tagállam állampolgárságának áruba bocsátását eredményezhetik;

E.  mivel bizonyos esetekben ezek a beruházási programok negatív mellékhatásokkal járnak, például a helyi ingatlanpiac torzulásait eredményezhetik;

F.  mivel különösen a máltai kormány hozott a közelmúltban intézkedéseket a máltai állampolgárság nyílt áruba bocsátását eredményező rendszer bevezetésére, ami egyszersmind automatikusan az uniós állampolgárság tartózkodási követelmények előírása nélküli leplezetlen áruba bocsátását jelenti;

G. mivel az uniós állampolgárság ilyesfajta kimondott áruba bocsátása aláássa az Unió alapját képező kölcsönös bizalmat;

H. mivel az uniós polgárok rendelkeznek az Unión belüli szabad mozgás és letelepedés jogával, különösen a schengeni térségen belül; választásra jogosultak és választhatók a lakóhelyük szerinti tagállam európai parlamenti és helyhatósági választásain, ugyanolyan feltételekkel, mint az adott tagállam állampolgárai; joguk van ahhoz, hogy olyan, EU-n kívüli ország területén, ahol az állampolgárságuk szerinti tagállam nem rendelkezik képviselettel, bármely uniós tagállam diplomáciai vagy konzuli hatóságának védelmét igénybe vegyék ugyanolyan feltételekkel, mint az adott tagállam állampolgárai;

I.   mivel az EU alapja a tagállamok közötti kölcsönös bizalom, melyet a tagállamok lépésről lépésre, az Unió egészének jó szándékától övezve építettek fel;

J.   mivel aggályok merültek fel a szóban forgó beruházási programokkal való törvényellenes visszaélés kapcsán is, ideértve többek közt a pénzmosást is;

K. mivel aggályok merültek fel az esetleges hátrányos megkülönböztetés kapcsán is, mivel csak a leggazdagabb harmadik országbeli állampolgárok lesznek majd képesek máltai állampolgárságot vásárolni;

L.  mivel nem egyértelmű, hogy az új rendszer – például adóbevételek révén – valóban a máltai polgárok javát fogja-e szolgálni, mivel a külföldi befektetőknek nem kell majd adót fizetniük; emlékeztet arra, hogy az állampolgárság nem csak jogokkal, hanem kötelességekkel is jár;

M. mivel az uniós állampolgárság az EU egyik fő eredménye, és mivel az uniós Szerződések értelmében a tartózkodási és állampolgársági ügyek a tagállamok kizárólagos hatáskörébe tartoznak;

1.  aggodalmának ad hangot azzal kapcsolatban, hogy az uniós állampolgárság Máltában történő, ilyen módon való megszerzése magát az európai állampolgárság fogalmát ássa alá;

2.  felhívja a tagállamokat, hogy ismerjék el az Unió értékeinek és céljainak megőrzésében rájuk háruló felelősséget, és annak megfelelően járjanak el;

3.  felhívja a Bizottságot, mint a Szerződések őrét, hogy egyértelműen állapítsa meg, hogy ezek a rendszerek megfelelnek-e a Szerződések és a Schengeni Határ-ellenőrzési Kódex betűjének és szellemének, valamint a megkülönböztetés tilalmára vonatkozó uniós szabályoknak;

4.  megismétli, hogy az Európai Unióról szóló szerződés 4. cikkének (3) bekezdése kimondja az Unió és a tagállamok közti „lojális együttműködés” elvét, amelyek kölcsönösen tiszteletben tartják és segítik egymást a Szerződésekből eredő feladatok végrehajtásában;

5.  aggodalmának ad hangot a számos tagállam által a közelmúltban bevezetett beruházási és állampolgársági rendszerek némelyike vonatkozásaival kapcsolatban;

6.  tudomásul veszi, hogy a tartózkodási és állampolgársági ügyek a tagállamok hatáskörébe tartoznak; ugyanakkor felhívja a tagállamokat, hogy járjanak el körültekintően e téren és vegyék figyelembe a lehetséges mellékhatásokat;

7.  megjegyzi, hogy az uniós állampolgárság az Unióval való érdekviszonyt testesít meg, és az az egyén Európához és a tagállamokhoz, illetve az uniós állampolgárokhoz fűződő személyes viszonyától függ; emlékeztet arra, hogy az uniós állampolgárság semmilyen körülmények között nem válhat árucikké;

8.  hangsúlyozza, hogy az uniós állampolgárság révén elnyert jogok az emberi méltóságon alapulnak, és azokat semmifajta ellentételezésért sem szabad áruba bocsátani;

9.  hangsúlyozza, hogy a pénzeszközökhöz való hozzájutás nem lehet fő szempont az uniós állampolgárság harmadik országbeli állampolgároknak való megadásában; felszólítja a tagállamokat, hogy vegyék figyelembe a pénzmosáshoz hasonló csalásokkal kapcsolatos aggályokat is;

10. megjegyzi, hogy a vonzóbb beruházási feltételekért vagy pénzügyi forrásokért való jelenlegi verseny a schengeni térségre érvényes tartózkodási engedélyek és az uniós állampolgárság megszerzésére vonatkozó normák és előírások lazulását eredményezheti;

11. felhívja a Bizottságot, hogy az uniós értékek, valamint az uniós jogszabályok és gyakorlat betűje és szelleme tükrében értékelje az egyes állampolgársági feltételrendszereket, és adjon ki ajánlásokat annak megelőzése érdekében, hogy ezek a rendszerek aláássák az EU alapját képező bizalmat;

12. felszólítja Máltát, hogy jelenlegi állampolgársági feltételrendszerét hozza összhangba az uniós értékekkel;

13. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.