Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0029/2014Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0029/2014

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl parduodamos ES pilietybės

13.1.2014 - (2013/2995(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Wim van de Camp, Marco Scurria, Salvatore Iacolino PPE frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0015/2014

Procedūra : 2013/2995(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0029/2014
Pateikti tekstai :
B7-0029/2014
Priimti tekstai :

B7‑0029/2014

Europos Parlamento rezoliucija dėl parduodamos ES pilietybės

(2013/2995(RSP))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 4, 5, 9 ir 10 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 20 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi tikimasi atsakingų kiekvienos valstybės narės veiksmų siekiant išsaugoti bendras Sąjungos vertybes ir pasiekimus ir kadangi tokios vertybės ir pasiekimai neįkainojami ir negali būti nustatoma jų kaina;

B.  kadangi kai kurios ES valstybės narės nustatė sistemas, pagal kurias ES pilietybė tiesiogiai arba netiesiogiai parduodama trečiųjų šalių piliečiams;

C. kadangi vis daugiau valstybių narių trečiųjų šalių piliečiams, kurie investuoja atitinkamoje valstybėje narėje, išduoda laikinus arba nuolatinius leidimus gyventi toje šalyje;

D. kadangi kai kuriose valstybėse narėse galima įsigyti nuolatinį leidimą gyventi, kuris suteikia prieigą prie visos Šengeno erdvės; taip pat, kadangi tam tikrose valstybėse narėse imtasi veiksmų, kuriuos įgyvendinus tų valstybių narių pilietybė gali būti iš tikrųjų parduodama;

E.  kadangi kai kuriais atvejais tokios investicijų programos gali turėti neigiamą šalutinį poveikį, pavyzdžiui, iškreipti vietos būsto rinką;

F.  kadangi visų pirma Maltos vyriausybė neseniai ėmėsi veiksmų siekdama nustatyti vienakrypčio Maltos pilietybės pardavimo tvarką, o tai automatiškai apima vienakryptį ES pilietybės pardavimą apskritai, netaikant jokio gyvenamosios vietos reikalavimo;

G. kadangi toks vienakryptis ES pilietybės pardavimas pažeidžia tarpusavio pasitikėjimą, kuriuo grindžiama Sąjunga;

H. kadangi ES piliečiai turi teisę laisvai judėti ir apsigyventi ES, visų pirma Šengeno erdvėje, balsuoti ir kandidatuoti vietos savivaldos ir Europos Parlamento rinkimuose, neatsižvelgiant į tai, kurioje ES šalyje jie gyvena, taikant tas pačias sąlygas, kaip ir tos šalies piliečiams, už ES ribų gauti pagalbą kitos ES šalies ambasadoje arba konsulate, taikant tas pačias sąlygas, kaip ir tos šalies piliečiams, jeigu jų šalies atstovybės nėra;

I.   kadangi ES grindžiama valstybių narių tarpusavio pasitikėjimu, kurį pavyko pasiekti daugelį metų valstybėms narėms ir visai Sąjungai vykdant nuolatinį darbą ir remiantis jų gera valia;

J.   kadangi taip pat buvo išreikštas susirūpinimas dėl nusikalstamo piktnaudžiavimo šiomis investicijų programomis, įskaitant pinigų plovimo klausimus;

K. kadangi taip pat buvo išreikštas susirūpinimas dėl galimos diskriminacijos, nes tik turtingiausi trečiųjų šalių piliečiai galės pirkti Maltos pilietybę;

L.  kadangi neaišku, ar Maltos piliečiai turės naudos iš šios naujos politikos, pvz., surenkant mokesčius, turint omenyje tai, kad užsienio investuotojai neprivalės mokėti mokesčių; primena, kad pilietybė susijusi ne tik su teisėmis, bet ir su pareigomis;

M. kadangi ES pilietybė – vienas didžiausių ES pasiekimų ir kadangi pagal ES Sutartis gyvenamosios vietos ir pilietybės klausimai priklauso išimtinei valstybių narių kompetencijai;

1.  yra susirūpinęs dėl to, kad toks Maltos pilietybės įgijimo būdas pažeidžia pačią Europos Sąjungos pilietybės koncepciją;

2.  ragina valstybes nares pripažinti ir prisiimti įsipareigojimus, kurių jos turi laikytis siekdamos apsaugoti Sąjungos vertybes ir tikslus;

3.  ragina Komisiją kaip Sutarčių sergėtoją aiškiai nurodyti, ar minėtosios sistemos atitinka Sutarčių ir Šengeno sienų kodekso, taip pat ES taisyklių, kuriomis draudžiama diskriminacija, turinį ir principus;

4.  pakartoja, jog Europos Sąjungos sutarties 4 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas Sąjungos ir valstybių narių lojalaus bendradarbiavimo principas, pagal kurį Sąjunga ir valstybės narės gerbia viena kitą ir padeda viena kitai vykdyti Sutartyse numatytas užduotis;

5.  reiškia susirūpinimą dėl padarinių, susijusių su kai kuriomis investuotojų pritraukimo ir pilietybės teikimo sistemomis, kurias neseniai nustatė kai kurios ES valstybės narės;

6.  pripažįsta, kad gyvenamosios vietos ir pilietybės klausimai priklauso valstybių narių kompetencijai; nepaisant to, ragina valstybes nares elgtis atsargiai sprendžiant šios srities klausimus ir prašo atsižvelgti į galimą šalutinį poveikį;

7.  pažymi, kad ES pilietybė reiškia sąsają su Sąjunga ir priklauso nuo atitinkamo asmens ryšių su Europos Sąjunga, jos valstybėmis narėmis arba asmeninių ryšių su ES piliečiais; primena, kad ES pilietybė niekada neturėtų tapti parduodama preke;

8.  pabrėžia, kad įgyjant ES pilietybę suteikiamos teisės grindžiamos žmogaus orumo principu ir neturėtų būtų nei perkamos, nei parduodamos už jokią kainą;

9.  atkreipia dėmesį į tai, kad prieiga prie lėšų neturėtų būti pagrindinis kriterijus suteikiant ES pilietybę trečiųjų šalių piliečiams; ragina valstybes nares atsižvelgti į susirūpinimą keliančią nusikalstamą veiklą, susijusią su sukčiavimu, pavyzdžiui, į pinigų plovimą;

10. pažymi, kad dėl dabartinio konkuravimo siekiant sudaryti palankesnes investavimo sąlygas ar pritraukti finansinius išteklius gali būti sumažinti standartai ir reikalavimai, taikomi leidimams gyventi Šengeno erdvėje ir ES pilietybei įgyti;

11. ragina Komisiją įvertinti įvairias pilietybės teikimo sistemas atsižvelgiant į Europos Sąjungos vertybes ir ES teisės aktų ir praktikos turinį bei principus ir pateikti rekomendacijas siekiant užkirsti kelią tam, kad tokios sistemos kenktų pasitikėjimui, kuriuo grindžiama ES;

12. ragina Maltą jos dabartinę pilietybės teikimo sistemą suderinti su ES vertybių principais;

13. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.