Процедура : 2013/2995(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0030/2014

Внесени текстове :

B7-0030/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/01/2014 - 8.6
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 125kWORD 57k
13.1.2014
PE527.220v01-00
 
B7-0030/2014

за приключване на разискванията по изявленията на Съвета и на Комисията

внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността


относно гражданство на ЕС за продан (2013/2995(RSP))


Тимъти Къркхоуп, Робертс Зиле от името на групата ECR

Резолюция на Европейския парламент относно гражданство на ЕС за продан (2013/2995(RSP))  
B7‑0030/2014

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 5, параграфи 1 и 2 от Договора за Европейския съюз,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че съгласно Договорите на ЕС въпросите, свързани с пребиваването и гражданството, са изключителна компетентност на държавите членки;

Б.  като има предвид, че все по-голям брой държави членки издават разрешителни за временно пребиваване на граждани на трети държави, които правят преки инвестиции, включително в недвижимо имущество, стопанска дейност или чрез банкови депозити; като има предвид, че в някои държави членки може да бъде получено разрешение за постоянно пребиваване с достъп до цялото Шенгенско пространство, и като има предвид, че в някои държави членки се предприемат мерки, които на практика могат да доведат до продажба на гражданство на съответната държава членка;

В.  като има предвид, че в случая с програмите за инвестиции в недвижимо имущество някои държави изглежда се съревновават помежду си, което води до намаляване на минималната сума за инвестиране, необходима за получаване на разрешително за пребиваване;

Г.  като има предвид, че в някои държави членки инвестиционните програми от този вид могат да имат отрицателни странични ефекти като например изкривяване на местния пазар на жилища;

Д. като има предвид, че е било изразено също така безпокойство относно качеството на процеса на проверка и на свързаните с това въпроси на сигурността, тъй като се твърди, че правоприлагащите органи на някои държави членки не винаги успяват да се справят адекватно с увеличаващия се брой искания за разрешително за пребиваване, правени чрез тези програми;

Е.  като има предвид, че в някои държави членки значителна част от исканията за разрешително за пребиваване се правят от граждани на трети държави, които не винаги оказват добро сътрудничество на компетентните правоприлагащи органи при обмена на данни и проверките на досиетата;

1.  отбелязва различните програми, въведени от държавите членки са цел привличане на инвестиции, и отчита факта, че тези програми имат потенциал да донесат свеж капитал в засегнатите от кризата икономики;

2.  счита, че въпросите, свързани с пребиваването и гражданството, следва да останат изключителна компетентност на държавите членки;

3.  набляга на безпокойството си относно сигурността в цялото Шенгенско пространство и подчертава, че многообразието от програми и процедури за получаване на разрешително за пребиваване, които се прилагат в държавите членки, оказва пряко въздействие върху достъпа до Шенгенското пространство като цяло;

4.  призовава държавите членки да поддържат най-висок стандарт на проверките на досиета, за да се избегне злоупотреба от страна на престъпници и лица, занимаващи се с изпиране на пари;

5.  отбелязва, че настоящата конкуренция за по-привлекателни условия за инвестиране може да доведе до понижаване на стандартите и изискванията за получаване на разрешение за пребиваване в Шенгенското пространство; призовава държавите членки да прилагат инвеститорски програми, от които гражданите и икономиките да могат да извличат най-много ползи;

6.  изразява загриженост относно изкривяванията, наблюдавани в определени икономически сектори в някои държави членки, като например пазара на жилища; също така е загрижен, че някои държави членки са особено уязвими от изкуствено надути цени на активите и нелоялна конкуренция за търговски заеми, което поставя местното население в неблагоприятно положение и има потенциал да породи социално напрежение;

7.  призовава държавите членки да бъдат внимателни при упражняването на своята компетентност в тази област и да отчитат евентуалните странични ефекти;

8.  призовава държавите членки към ефективно сътрудничество помежду им и с относимите органи на ЕС като Европол, за да се избегнат престъпни злоупотреби с инвеститорските им програми;

9.  отправя искане към Комисията да осъществи мониторинг на различните програми на държавите членки и да анализира потенциалните финансови рискове, рисковете от престъпления и рисковете по отношение на сигурността, свързани с тези програми;

10. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

Правна информация - Политика за поверителност