Postup : 2013/2995(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0030/2014

Předložené texty :

B7-0030/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/01/2014 - 8.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 120kWORD 53k
13. 1. 2014
PE527.220v01-00
 
B7-0030/2014

předložený na základě prohlášení Rady a Komise

v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu


o občanství EU na prodej (2013/2995(RSP))


Timothy Kirkhope, Roberts Zīle za skupinu ECR

Usnesení Evropského parlamentu o občanství EU na prodej (2013/2995(RSP))  
B7‑0030/2014

Evropský parlament,

–   s ohledem na čl. 5 odst. 1 a článek 2 Smlouvy o Evropské unii,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že podle Smluv EU spadají záležitosti související s pobytem a občanstvím do výlučné pravomoci členských států;

B.  vzhledem k tomu, že stále větší počet členských států vydává dočasná povolení k pobytu státním příslušníkům třetích zemí, kteří v tomto členském státě uskuteční přímé investice, mimo jiné do nemovitostí, podniků nebo prostřednictvím bankovních vkladů; vzhledem k tomu, že v některých členských státech lze získat trvalý pobyt s přístupem do celého schengenského prostoru; a vzhledem k tomu, že v některých členských státech jsou přijímána opatření, jež mohou ve svém důsledku vést k prodeji občanství daného členského státu;

C. vzhledem k tomu, že v případě investičních programů v oblasti nemovitostí si některé země navzájem konkurují, což vede ke snížení minimální výše investice potřebné k získání povolení k pobytu;

D. vzhledem k tomu, že v některých členských státech mohou mít investiční programy tohoto druhu negativní vedlejší účinky, např. mohou vést k narušení místní trhu s bydlením;

E.  vzhledem k tomu, že byly vyjádřeny obavy ohledně kvality procesu prověřování a souvisejících bezpečnostních otázek, neboť donucovací orgány některých členských států údajně nejsou vždy schopny se náležitě vypořádat s rostoucím počtem žádostí o povolení k pobytu podaných prostřednictvím těchto programů;

F.  vzhledem k tomu, že v některých členských státech pochází značná část žádostí o povolení k pobytu od státních příslušníků třetích zemí, které ne vždy dobře spolupracují s příslušnými donucovacími orgány při výměně údajů a prověřování;

1.  poukazuje na různé programy prováděné členskými státy s cílem přilákat investice a je si vědom toho, že tyto programy mají potenciál přinést nové peníze do ekonomik zasažených krizí;

2.  je toho názoru, že otázky pobytu a občanství by měly zůstat ve výlučné pravomoci členských států;

3.  zdůrazňuje své obavy o bezpečnost v celém schengenském prostoru a upozorňuje na to, že rozmanitost programů a postupů pro udělování povolení k pobytu prováděných v členských státech má přímý dopad na přístup do schengenského prostoru jako celku;

4.  vyzývá členské státy, aby zachovaly nejvyšší úroveň prověřování s cílem vyhnout se zneužívání ze strany pachatelů trestné činnosti a těch, kdo perou peníze;

5.  konstatuje, že probíhající soutěž o atraktivnější investiční podmínky může vést ke snížení standardů a požadavků na získání povolení k pobytu v schengenském prostoru; vyzývá členské státy, aby zavedly investiční programy, z nichž mohou jejich občané a ekonomika získat nejvíce výhod;

6.  vyjadřuje znepokojení nad deformacemi zjištěnými v určitých oblastech hospodářské činnosti v některých členských státech, jako je trh s bydlením, dále je znepokojen tím, že některé členské státy jsou zvláště zranitelné vůči uměle nafouknutým cenám aktiv a nekalé konkurenci v oblasti komerčních úvěrů, což znevýhodňuje stálé místní obyvatele a může vést k sociálnímu napětí;

7.  vyzývá členské státy, aby byly při výkonu svých pravomocí v této oblasti opatrné a vzaly v úvahu potenciální vedlejší účinky;

8.  vyzývá členské státy, aby účinně spolupracovaly mezi sebou navzájem a s příslušnými orgány EU, např. s Europolem, s cílem zabránit zneužívání svých investičních programů k trestné činnosti;

9.  žádá Komisi, aby sledovala programy různých členských států a analyzovala potenciální finanční, trestní a bezpečnostní rizika spojená s těmito programy;

10. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí