Menettely : 2013/2995(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0030/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0030/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 16/01/2014 - 8.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 111kWORD 51k
13.1.2014
PE527.220v01-00
 
B7-0030/2014

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta

työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti


unionin kansalaisuuden myymisestä (2013/2995(RSP))


Timothy Kirkhope, Roberts Zīle ECR-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma unionin kansalaisuuden myymisestä (2013/2995(RSP))  
B7‑0030/2014

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 1 ja 2 kohdan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että EU:n perussopimusten mukaan asuinpaikkaa ja kansalaisuutta koskevat asiat kuuluvat yksinomaan jäsenvaltioiden toimivaltaan;

B.  panee merkille, että yhä useammat jäsenvaltiot myöntävät väliaikaisia oleskelulupia sellaisille kolmansien maiden kansalaisille, jotka tekevät suoria investointeja muun muassa kiinteistöihin tai yrityksiin tai pankkitalletusten kautta; toteaa, että joissakin jäsenvaltioissa on mahdollista saada pysyvä oleskelulupa, joka takaa pääsyn koko Schengen-alueelle; ottaa huomioon, että tietyissä jäsenvaltioissa on ryhdytty toimiin, jotka saattavat johtaa siihen, että kyseisen jäsenvaltion kansalaisuutta tosiasiallisesti myydään;

C. ottaa huomioon, että jotkin maat näyttävät kilpailevan keskenään kiinteistösijoitusohjelmien alalla, minkä seurauksena oleskeluluvan saamiseen tarvittavan vähimmäisinvestoinnin määrä pienenee;

D. panee merkille, että joissakin jäsenvaltioissa tällaisilla investointiohjelmilla voi olla kielteisiä sivuvaikutuksia, kuten vääristymien aiheuttaminen paikallisilla asuntomarkkinoilla;

E.  ottaa huomioon, että myös taustaselvitysprosessin laatu ja siihen liittyvät turvallisuuskysymykset ovat aiheuttaneet huolestumista, koska joidenkin jäsenvaltioiden lainvalvontaelimet eivät syytösten mukaan ole aina kyenneet selviytymään asianmukaisesti näiden ohjelmien kautta jätettyjen oleskelulupahakemusten kasvavasta määrästä;

F.  ottaa huomioon, että joissakin jäsenvaltioissa merkittävä osa oleskelulupahakemuksista tulee sellaisten kolmansien maiden kansalaisilta, jotka eivät aina tee hyvää yhteistyötä toimivaltaisten lainvalvontaelinten kanssa tietojenvaihdon ja taustaselvitysten alalla;

1.  panee merkille jäsenvaltioiden toteuttamat eri ohjelmat, joilla houkutellaan investointeja ja on tietoinen siitä, että näillä ohjelmilla on mahdollista tuoda uutta rahaa kriisistä kärsiviin talouksiin;

2.  katsoo, että asuinpaikkaa ja kansalaisuutta koskevien asioiden olisi kuuluttava yksinomaan jäsenvaltioiden toimivaltaan;

3.  korostaa olevansa huolissaan koko Schengen-alueen turvallisuudesta ja painottaa sitä, että eri jäsenvaltioiden toteuttamien oleskelulupien myöntämistä koskevien ohjelmien ja menettelyjen moninaisuus vaikuttaa suoraan pääsyyn koko Schengen-alueelle;

4.  kehottaa jäsenvaltioita ylläpitämään mahdollisimman korkeaa taustaselvitysten vaatimustasoa, jotta vältytään rikollisten ja rahanpesijöiden harjoittamalta väärinkäytöltä;

5.  toteaa, että meneillään oleva kilpailu houkuttelevimmista investointiehdoista saattaa johtaa Schengen-alueen oleskelulupien myöntämistä koskevien normien ja vaatimusten vesittymiseen; kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan sellaisia investointiohjelmia, joista niiden kansalaiset ja taloudet voivat hyötyä eniten;

6.  ilmaisee huolensa tietyillä taloudellisen toiminnan aloilla kuten asuntomarkkinoilla joissakin jäsenvaltioissa havaituista vääristymistä; on lisäksi huolissaan siitä, että jotkin jäsenvaltiot ovat erityisen alttiita varallisuushintojen keinotekoiselle nousulle ja kaupallisin ehdoin myönnettävistä lainoista käytävälle vilpilliselle kilpailulle, mikä jättää paikallisväestön epäedulliseen asemaan ja aiheuttaa mahdollisesti yhteiskunnallisia jännitteitä;

7.  kehottaa jäsenvaltioita toimimaan varovasti käyttäessään toimivaltuuksiaan tällä alalla ja ottamaan mahdolliset sivuvaikutukset huomioon;

8.  kehottaa jäsenvaltioita tekemään tehokasta yhteistyötä keskenään ja asiaankuuluvien unionin elinten kuten Europolin kanssa välttyäkseen investointiohjelmiensa rikolliselta väärinkäytöltä;

9.  pyytää komissiota seuraamaan eri jäsenvaltioiden ohjelmia ja analysoimaan näihin ohjelmiin liittyviä mahdollisia taloudellisia riskejä sekä rikos- ja turvallisuusriskejä;

10. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö