Prijedlog rezolucije - B7-0030/2014Prijedlog rezolucije
B7-0030/2014

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o građanstvu Europske unije na prodaju

13.1.2014. - (2013/2995(RSP))

podnesen nakon izjava Vijeća i Komisije
u skladu s člankom 110. stavkom 2. Poslovnika

Timothy Kirkhope, Roberts Zīle u ime kluba ECR

Postupak : 2013/2995(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B7-0030/2014
Podneseni tekstovi :
B7-0030/2014
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B7‑0030/2014

Rezolucija Europskog parlamenta o građanstvu Europske unije na prodaju

(2013/2995(RSP))

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir članak 5. stavak 1. i 2. Ugovora o Europskoj uniji,

–   uzimajući u obzir članak 110. stavak 2. Poslovnika,

A. budući da su prema Ugovorima o EU-u pitanja boravišta i državljanstva pod isključivom nadležnošću država članica;

B.  budući da sve veći broj država članica izdaje privremene boravišne dozvole državljanima trećih zemalja koji izravno ulažu u te države članice, uključujući u nekretnine, poduzeća ili putem bankovnih depozita; budući da se u nekim državama članicama može steći stalno boravište s pristupom cijelom schengenskom području; budući da se u nekim državama članicama poduzimaju koraci kojima bi se moglo dovesti do stvarne prodaje državljanstva te države članice;

C. budući da se čini kako se neke zemlje u pogledu programa ulaganja u nekretnine međusobno odnose kao konkurenti, što dovodi do smanjenja minimalnog iznosa za ulaganja koji je potreban za dobivanje boravišnih dozvola;

D. budući da programi ulaganja te vrste u nekim državama članicama mogu imati negativne nuspojave poput uzrokovanja narušavanja lokalnih tržišta nekretnina;

E.  budući da je također izražena zabrinutost zbog kvalitete postupka provjere i zbog povezanih sigurnosnih pitanja jer nacionalna tijela kaznenog progona u nekim državama članicama navodno nisu uvijek u stanju propisno se nositi s povećanim brojem zahtjeva za boravišne dozvole podnijetih u okviru tih programa;

F.  budući da znatan udio zahtjeva za boravišne dozvole u nekim državama članicama podnose državljani trećih zemalja koji ne surađuju uvijek povoljno s nadležnim tijelima kaznenog gonjenja u pogledu razmjene podataka i provjera podobnosti;

1.  primjećuje razne programe koje provode države članice kako bi privukle ulaganja i uvažava činjenicu da bi se tim programima u krizom pogođena gospodarstva mogao unijeti svjež novac;

2.  smatra da bi pitanja boravišta i državljanstva trebala ostati pod isključivom nadležnošću država članica;

3.  naglašava svoju zabrinutost zbog sigurnosti diljem cijelog schengenskog područja i ističe da raznolikost programa i postupaka za dodjelu boravišnih dozvola koji se provode diljem država članica ima izravan učinak na pristup schengenskom području u cjelini;

4.  poziva države članice da održe najviši standard provjera podobnosti kako bi se izbjegle zlouporabe od strane kriminalaca i osoba koje se bave pranjem novca;

5.  primjećuje da se trenutačnim natjecanje za privlačnije uvjete ulaganja može dovesti do snižavanja standarda i uvjeta za dobivanje boravišnih dozvola na schengenskom području; poziva države članice da provode programe za ulagače od kojih građani i gospodarstva tih zemalja mogu imati najviše koristi;

6.  izražava zabrinutost zbog nepravilnosti koje su uočene u određenim područjima gospodarske aktivnosti poput tržišta nekretnina u nekim državama članicama; nadalje, zabrinut je zbog toga što su neke države članice osobito osjetljive na umjetno uvećane cijene imovine i nepošteno tržišno natjecanje za komercijalne kredite, čime se lokalno stanovništvo s boravištem na tom području stavlja u manje povoljan položaj i čime bi se mogle uzrokovati društvene tenzije;

7.  poziva države članice da budu oprezne pri korištenju svojim ovlastima na tom području i da uzmu u obzir moguće nuspojave;

8.  poziva države članice da djelotvorno surađuju jedne s drugima i s relevantnim tijelima EU-a poput Europola kako bi se izbjegla kriminalna zlouporaba njihovih programa za ulagače;

9.  traži od Komisije da prati razne programe država članica i analizira potencijalne financijske, kriminalne i sigurnosne rizike povezane s njima;

10. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica.