Procedura : 2013/2995(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0030/2014

Teksty złożone :

B7-0030/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/01/2014 - 8.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


PROJEKT REZOLUCJI
PDF 123kWORD 56k
13.1.2014
PE527.220v01-00
 
B7-0030/2014

złożony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji

zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu


w sprawie obywatelstwa UE na sprzedaż (2013/2995(RSP))


Timothy Kirkhope, Roberts Zīle w imieniu grupy ECR

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie obywatelstwa UE na sprzedaż (2013/2995(RSP))  
B7‑0030/2014

Parlament Europejski

–   uwzględniając art. 5 ust. 1 i 2 Traktatu o Unii Europejskiej,

–   uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że zgodnie z traktatami UE kwestie pobytu i obywatelstwa wchodzą w zakres wyłącznych kompetencji państw członkowskich;

B.  mając na uwadze, że coraz większa liczba państw członkowskich wydaje tymczasowe zezwolenia na pobyt obywatelom państw trzecich, którzy dokonują bezpośrednich inwestycji, w tym w nieruchomości, przedsiębiorstwa lub poprzez depozyty bankowe; mając na uwadze, że w niektórych państwach członkowskich można otrzymać stałe zezwolenia na pobyt z dostępem do całej strefy Schengen; mając również na uwadze, że w niektórych państwach członkowskich podejmowane są kroki, które mogą w konsekwencji prowadzić do sprzedaży obywatelstwa tych państw członkowskich;

C. mając na uwadze, że w przypadku programów inwestycyjnych w nieruchomości niektóre kraje zdają się konkurować między sobą, co prowadzi do zmniejszenia minimalnej kwoty inwestycyjnej koniecznej do uzyskania zezwoleń na pobyt;

D. mając na uwadze, że tego rodzaju programy inwestycyjne w niektórych państwach mogą mieć negatywne skutki uboczne, takie jak powstawanie zakłóceń na rynku mieszkaniowym;

E.  mając na uwadze, że wyrażono również obawy co do jakości procedury sprawdzania i powiązanych z tym kwestii bezpieczeństwa, ponieważ domniemywa się, że organy egzekwowania prawa niektórych państw członkowskich nie zawsze są w stanie poradzić sobie we właściwy sposób z rosnącą liczbą wniosków o zezwolenie na pobyt składanych w ramach tych programów;

F.  mając na uwadze, że w niektórych państwach członkowskich znaczna część wniosków o zezwolenie na pobyt pochodzi od obywateli krajów trzecich, które nie zawsze należycie współpracują z właściwymi organami egzekwowania prawa w odniesieniu do wymiany danych i kontroli tożsamości;

1.  odnotowuje szereg programów realizowanych przez państwa członkowskie w celu przyciągnięcia inwestycji i uznaje fakt, że programy te mają potencjał wprowadzenia świeżego kapitału do dotkniętych kryzysem gospodarek;

2.  uważa, że kwestie pobytu i obywatelstwa powinny pozostać w zakresie wyłącznych kompetencji państw członkowskich;

3.  podkreśla swe obawy co do bezpieczeństwa w całej strefie Schengen oraz to, że zróżnicowanie programów i procedur przyznawania zezwoleń na pobyt, realizowanych w państwach członkowskich, ma bezpośredni wpływ na dostęp do całej strefy Schengen;

4.  wzywa państwa członkowskie do utrzymania najwyższych standardów kontroli tożsamości w celu uniknięcia nadużyć ze strony przestępców i osób zajmujących się praniem pieniędzy;

5.  zauważa, że mająca miejsce rywalizacja o bardziej atrakcyjne warunki inwestowania może prowadzić do obniżenia standardów i wymogów związanych z otrzymaniem zezwolenia na pobyt w strefie Schengen; apeluje do państw członkowskich o wdrażanie programów dla inwestorów, z których ich obywatele i gospodarki mogą czerpać najwięcej korzyści;

6.  wyraża zaniepokojenie z powodu zakłóceń zaobserwowanych w pewnych dziedzinach działalności gospodarczej, np. na rynku mieszkaniowym, w niektórych państwach członkowskich; ponadto wyraża zaniepokojenie, że pewne państwa członkowskie są szczególnie narażone na sztucznie zawyżone ceny aktywów oraz nieuczciwą konkurencję w odniesieniu do kredytów komercyjnych, co stawia ludność miejscową w niekorzystnej sytuacji i może wywoływać napięcia społeczne;

7.  apeluje do państw członkowskich o przezorność przy egzekwowaniu swych kompetencji w tej dziedzinie i o uwzględnienie możliwych skutków ubocznych;

8.  wzywa państwa członkowskie, by skutecznie współpracowały ze sobą i z właściwymi organami UE, takimi jak Europol, w celu zapobiegania kryminalnemu nadużywaniu swych programów dla inwestorów;

9.  zwraca się do Komisji o monitorowanie poszczególnych programów państw członkowskich i o przeanalizowanie potencjalnych zagrożeń finansowych, kryminalnych i dla bezpieczeństwa wiążących się z tymi programami;

10. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji, a także rządom i parlamentom państw członkowskich.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności