Postup : 2013/2995(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0030/2014

Predkladané texty :

B7-0030/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/01/2014 - 8.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 122kWORD 53k
13.1.2014
PE527.220v01-00
 
B7-0030/2014

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie

v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku


o občianstve EÚ na predaj (2013/2995(RSP))


Timothy Kirkhope, Roberts Zīle v mene skupiny ECR

Uznesenie Európskeho parlamentu o občianstve EÚ na predaj (2013/2995(RSP))  
B7‑0030/2014

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 5 ods. 1 a 2 Zmluvy o Európskej únii,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže v súlade so zmluvami EÚ otázky pobytu a občianstva patria do výlučnej právomoci členských štátov;

B.  keďže čoraz väčší počet členských štátov vydáva povolenia na dočasný pobyt štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí priamo investujú, a to aj do nehnuteľností, podnikov alebo prostredníctvom bankových vkladov; keďže v niektorých členských štátoch možno získať trvalý pobyt s prístupom do celého schengenského priestoru; keďže v istých členských štátoch sa prijímajú opatrenia, ktoré môžu viesť k skutočnému predaju občianstva členského štátu;

C. keďže v prípade programov investovania do nehnuteľností sa zdá, že niektoré krajiny navzájom súťažia, čo vedie k znižovaniu minimálnej sumy investície potrebnej na získanie povolenia na pobyt;

D. keďže v niektorých prípadoch môžu mať investičné programy tohto druhu negatívne vedľajšie účinky, napríklad môžu deformovať miestne trhy bývania;

E.  keďže sa objavili aj obavy týkajúce sa kvality postupu preverovania a súvisiacich bezpečnostných otázok, pretože orgány presadzovania práva niektorých členských štátov údajne nie sú vždy schopné náležite zvládať zvyšujúci sa počet žiadostí o povolenie na pobyt predložených prostredníctvom týchto programov;

F.  keďže v niektorých členských štátoch značná časť žiadostí o udelenie povolenia na pobyt pochádza od štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí nie vždy dobre spolupracujú s príslušnými orgánmi presadzovania práva pri výmene informácií a kontrolách pôvodu;

1.  berie na vedomie rôzne programy vykonávané členskými štátmi na prilákanie investícií a uznáva skutočnosť, že tieto programy majú potenciál priniesť nové peniaze do ekonomík postihnutých krízou;

2.  zastáva názor, že otázky pobytu a občianstva by mali zostať vo výlučnej právomoci členských štátov;

3.  zdôrazňuje svoje obavy, čo sa týka bezpečnosti v celom schengenskom priestore, a zdôrazňuje, že rôznorodosť programov a postupov na udeľovanie povolení na pobyt vykonávaných členskými štátmi má priamy dosah na prístup k schengenskému priestoru ako celku;

4.  vyzýva členské štáty, aby zachovali čo najprísnejšie normy kontroly pôvodu, aby sa zamedzilo zneužívaniu zločincami a praniu špinavých peňazí;

5.  konštatuje, že pokračujúca konkurencia o atraktívnejšie podmienky investovania môže viesť k oslabovaniu noriem a požiadaviek na získanie povolenia na pobyt v schengenskom priestore; vyzýva členské štáty, aby zaviedli investorské programy, z ktorých môžu ich občania a hospodárstva získať čo najviac výhod;

6.  vyjadruje obavy z narušení zistených v niektorých oblastiach hospodárskej činnosti v niektorých členských štátoch, ako napríklad na trhu bývania; ďalej je znepokojený, že niektoré členské štáty sú osobitne zraniteľné umelo navýšenými cenami aktív a nekalou súťažou v oblasti komerčných pôžičiek, čo znevýhodňuje miestne obyvateľstvo a môže spôsobovať sociálne napätie;

7.  vyzýva členské štáty, aby boli pri výkone svojich právomocí v tejto oblasti obozretné a brali do úvahy možné vedľajšie účinky;

8.  vyzýva členské štáty, aby účinne spolupracovali navzájom a s príslušnými orgánmi EÚ, ako napríklad s Europolom, aby sa zamedzilo kriminálnemu zneužívaniu ich investorských programov;

9.  vyzýva Komisiu, aby monitorovala rôzne programy členských štátov a analyzovala prípadné finančné, kriminálne a bezpečnostné riziká súvisiace s týmito programami;

10. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia