Процедура : 2013/2995(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0031/2014

Внесени текстове :

B7-0031/2014

Разисквания :

PV 15/01/2014 - 17
CRE 15/01/2014 - 17

Гласувания :

PV 16/01/2014 - 8.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0038

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 129kWORD 61k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0015/2014
13.1.2014
PE527.221v01-00
 
B7-0031/2014

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията

внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността


относно гражданство на ЕС за продан (2013/2995(RSP))


Кинга Гьонц, Силви Гийом от името на групата S&D

Резолюция на Европейския парламент относно гражданство на ЕС за продан (2013/2995(RSP))  
B7‑0031/2014

Европейският парламент,

–   като взе предвид членове 4 и 8 от Договора за Европейския съюз,

–   като взе предвид член 9 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че от всяка държава членка се очаква да бъде отговорна в действията си за запазване на общите ценности и постижения на Съюза, и като има предвид, че тези ценности и постижения са от изключително значение и не може да им се определи цена;

Б.  като има предвид, че редица държави членки са въвели режими, които пряко или косвено водят до продажба на гражданство на ЕС на граждани на трети държави, без дори да се поставя изискване за пребиваване;

В.  като има предвид, че все по-голям брой държави членки издават разрешения за временно или постоянно пребиваване на граждани на трети държави, които инвестират в съответната държава членка;

Г.  като има предвид, че в някои държави членки може да бъде получено разрешение за постоянно пребиваване с достъп до цялото Шенгенско пространство; и като има предвид, че в някои държави членки се предприемат мерки, които на практика могат да доведат до продажба на гражданство на съответната държава членка;

Д. като им предвид, че в някои случаи е възможно посочените инвестиционни програми да окажат странични ефекти, като например нарушаване на правилата на местния пазар на жилища;

Е.  като има предвид, че някои национални режими, свързани с продажба на гражданство на ЕС подкопават взаимното доверие, на което се гради Съюзът;

Ж. като има предвид, че гражданите на ЕС по-конкретно имат право да се движат и пребивават свободно в ЕС, по-конкретно в рамките на Шенгенското пространство; да упражняват пасивно и активно избирателно право в общински избори и избори за Европейски парламент, независимо къде живеят в ЕС, при същите условия като гражданите на съответната държава; както и да получават съдействие от посолство или консулска служба на друга държава от ЕС извън територията на ЕС при същите условия като гражданите на тази държава, ако собствената им държава не е представена;

З.  като има предвид, че ЕС се основава на взаимно доверие между държавите членки, изградено с години на постепенна работа и добра воля от страна на държавите членки и на Съюза като цяло;

И. като има предвид, че бяха изразени опасения и относно престъпната злоупотреба с посочените инвестиционни програми, в това число проблеми като изпирането на пари;

Й. като има предвид, че съществуват опасения по отношение на евентуална дискриминация, понеже посочените практики, прилагани от държави членки позволяват единствено на най-заможните граждани на трети държави да получат гражданство на ЕС, без да се вземат предвид каквито и да било други критерии;

K. като има предвид, че гражданството включва не само права, но и задължения;

Л. като има предвид, че гражданството на ЕС е едно от най-големите постижения на ЕС и като има предвид, че съгласно Договорите за ЕС, въпросите, свързани с пребиваването и гражданството са от изключителната компетентност на държавите членки;

1.  изразява загриженост, че този начин на придобиване на гражданство на ЕС в редица държави членки подкопава самата концепция за европейско гражданство;

2.  призовава държавите членки да признават и да спазват отговорностите, които имат по отношение на опазването на ценностите и целите на Съюза;

3.  призовава Комисията като пазителка на Договорите ясно да заяви дали тези режими спазват духа и буквата на Договорите и на Кодекса на шенгенските граници, както и правилата на ЕС за недопускане на дискриминация;

4.  повтаря, че в член 4, параграф 3 от Договора за Европейския съюз е заложен „принципът на лоялното сътрудничество“ между Съюза и държавите членки, които при пълно взаимно зачитане си съдействат при изпълнението на задачите, произтичащи от Договорите;

5.  изразява загриженост във връзка с последиците от някои режими за инвестиции и гражданство, които неотдавна бяха въведени от различни държави членки;

6.  признава, че въпросите, свързани с пребиваването и гражданството, са от компетентността на държавите членки, но призовава държавите членки към предпазливост при упражняването на тяхната компетентност в тази сфера, тъй като тя засяга други държави членки;

7.  отбелязва, че гражданството на ЕС предполага място, заемано в Съюза и зависи от обвързаността на лицето с Европа или с нейните държави членки или от личните връзки с граждани на ЕС; припомня, че гражданството на ЕС не следва никога са се превърне в обменна стока;

8.  подчертава факта, че правата, предоставени от гражданството на ЕС, се основават на човешкото достойнство и следва да не се купуват или продават на никаква цена;

9.  подчертава, че достъпът до средства не следва да бъде главен критерий при предоставянето на гражданство на ЕС на граждани на трети държави; призовава държавите членки да вземат предвид престъпни деяния, включващи злоупотреби, като напр. изпирането на пари;

10. отбелязва, че настоящата конкуренция за по-привлекателни инвестиционни условия или финансови ресурси може да доведе до понижаване на стандартите и изискванията за получаване на разрешения за пребиваване в Шенгенското пространство и за придобиване на гражданство на ЕС;

11. призовава Европейската комисия да оцени различните режими за придобиване на гражданство в светлината на европейските ценности и духа и буквата на законодателството и практиката на ЕС, и да състави препоръки с цел определяне на критерии на равнището на ЕС и насоки за достъп до гражданство на ЕС чрез национални режими с цел запазване на значението на Европейския съюз като общност на ценности;

12. призовава държавите членки, които са приели национални режими, допускащи пряка или косвена продажба на гражданство на ЕС на граждани на трети държави, да ги приведат в съответствие с духа на ценностите на ЕС;

13. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

Правна информация - Политика за поверителност