Návrh usnesení - B7-0031/2014Návrh usnesení
B7-0031/2014

  NÁVRH USNESENÍ o občanství EU na prodej

  13. 1. 2014 - (2013/2995(RSP))

  předložený na základě prohlášení Rady a Komise
  v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

  Kinga Göncz, Sylvie Guillaume za skupinu S&D

  Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0015/2014

  Postup : 2013/2995(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  B7-0031/2014
  Předložené texty :
  B7-0031/2014
  Přijaté texty :

  B7‑0031/2014

  Usnesení Evropského parlamentu o občanství EU na prodej

  (2013/2995(RSP))

  Evropský parlament,

  –   s ohledem na články 4 a 8 Smlouvy o Evropské unii,

  –   s ohledem na článek 9 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  –   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

  A. vzhledem k tomu, že se očekává, že každý členský stát bude jednat zodpovědně při ochraně společných hodnot a výdobytků Unie, a že tyto hodnoty a výdobytky jsou neocenitelné a jejich cenu nelze označovat přiloženou cenovku;

  B.  vzhledem k tomu, že řada členských států zavedla režimy, které přímo nebo nepřímo vedou k prodeji občanství EU státním příslušníkům třetích zemí, a to i bez požadavku trvalého pobytu;

  C. vzhledem k tomu, že stále více členských států vydává dočasná nebo trvalá povolení k pobytu státním příslušníkům třetích zemí, kteří v dotyčném členském státě investují;

  D. vzhledem k tomu, že v některých členských státech lze získat povolení k trvalému pobytu s přístupem do celého schengenského prostoru; a vzhledem k tomu, že v některých členských státech jsou přijímána opatření, jež mohou ve svém důsledku vést k prodeji občanství dotyčného členského státu;

  E.  vzhledem k tomu, že v některých případech mají tyto investiční programy potenciální negativní vedlejší účinky, např. narušení místního trhu s bydlením;

  F.  vzhledem k tomu, že některé vnitrostátní režimy umožňující prodej občanství EU ohrožují vzájemnou důvěru, na níž byla Unie vybudována;

  G. vzhledem k tomu, že hlavně občané EU mají právo se volně pohybovat a pobývat v rámci EU, a to zejména v rámci schengenského prostoru; volit a být voleni ve volbách do obecních zastupitelstev a Evropského parlamentu, kdekoli žijí v EU, a to za stejných podmínek, jako státní příslušníci dotyčné země; a v zemích mimo EU mají právo na pomoc velvyslanectví nebo konzulátu jiné země EU za stejných podmínek jako občan této země, pokud zde jejich vlastní země nemá zastoupení;

  H. vzhledem k tomu, že EU je založena na vzájemné důvěře mezi členskými státy, vybudované v průběhu let spolupráce a dobré vůle jak ze strany členských států, tak i ze strany Unie jako celku;

  I.   vzhledem k tomu, že byly rovněž vyjádřeny obavy ohledně zločinného zneužívání těchto investičních programů, včetně záležitostí, jako je praní špinavých peněz;

  J.   vzhledem k tomu, že existují obavy, pokud jde o potenciální diskriminaci, neboť tyto postupy členských států umožňují získat občanství EU pouze nejbohatším státním příslušníkům třetích zemí, aniž by přitom byla zvažována jakákoli další kritéria;

  K. vzhledem k tomu, že k občanství patří nejen práva, ale také povinnosti;

  L.  vzhledem k tomu, že občanství EU je jedním z hlavních výdobytků EU, a vzhledem k tomu, že podle Smluv EU spadají záležitosti související s trvalým pobytem a občanstvím do výlučné pravomoci členských států;

  1.  je znepokojen tím, že tento způsob získávání občanství EU v některých členských státech podkopává samotný pojem evropského občanství;

  2.  vyzývá členské státy, aby si byly vědomy povinností, které při ochraně hodnot a cílů Unie mají, a aby tyto povinnosti plnily;

  3.  vyzývá Komisi, aby jako strážkyně Smluv jasně řekla, zda tyto režimy respektují literu a ducha Smluv a Schengenského hraničního kodexu a pravidla EU týkající se nepřípustnosti diskriminace;

  4.  znovu opakuje, že v čl. 4 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii je zakotvena zásada „loajální spolupráce“ mezi Unií a členskými státy, podle níž se Unie a členské státy navzájem respektují a pomáhají si při plnění úkolů vyplývajících ze Smluv;

  5.  vyjadřuje znepokojení nad důsledky některých režimů pro investory a získání občanství, které byly nedávno zavedeny v různých členských státech EU;

  6.  bere na vědomí, že záležitosti související s trvalým pobytem a občanstvím jsou v pravomoci členských států, ale zároveň vyzývá členské státy, aby byly při výkonu svých pravomocí v této oblasti opatrné, protože to má vliv i na další členské státy;

  7.  konstatuje, že občanství EU znamená držení podílu v Unii a závisí na poutech dané osoby s Evropou nebo jejími členskými státy nebo na osobních poutech s občany EU; připomíná, že občanství EU by se nikdy nemělo stát obchodovatelnou komoditou;

  8.  zdůrazňuje skutečnost, že práva udělená občanstvím EU jsou založena na lidské důstojnosti a neměla by být za žádnou cenu předmětem koupě nebo prodeje;

  9.  zdůrazňuje, že přístup k finančním prostředkům by neměl být hlavním kritériem pro udělení občanství EU státní příslušníkům třetích zemí; vyzývá členské státy, aby vzaly v úvahu obavy související s trestnou činností a podvody, např. s praním špinavých peněz;

  10. konstatuje, že probíhající soutěž o atraktivnější investiční podmínky nebo finanční zdroje může vést ke snížení standardů a požadavků na získání povolení pro pobyt v schengenském prostoru a občanství EU;

  11. vyzývá Evropskou komisi, aby posoudila různé režimy pro získání občanství s ohledem na evropské hodnoty a ducha a literu právních předpisů a postupů EU a aby vydala doporučení s cílem definovat kritéria a pokyny EU pro získání občanství EU prostřednictvím vnitrostátních systémů v zájmu zachování hodnoty Evropské unie jako společenství hodnot;

  12. vyzývá členské státy, které přijaly vnitrostátní režimy, jež umožňují přímý nebo nepřímý prodej občanství EU státním příslušníkům třetích zemí, aby je uvedly do souladu s duchem hodnot EU;

  13. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.