Procedure : 2013/2995(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0031/2014

Indgivne tekster :

B7-0031/2014

Forhandlinger :

PV 15/01/2014 - 17
CRE 15/01/2014 - 17

Afstemninger :

PV 16/01/2014 - 8.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0038

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 117kWORD 53k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0015/2014
13.1.2014
PE527.221v01-00
 
B7-0031/2014

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2


om EU-borgerskab til salg (2013/2995(RSP))


Kinga Göncz, Sylvie Guillaume for S&D-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om EU-borgerskab til salg (2013/2995(RSP))  
B7‑0031/2014

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til artikel 4 og 8 i traktaten om Den Europæiske Union,

–   der henviser til artikel 9 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der påpeger, at hver medlemsstat forventes at handle ansvarligt og bevare Unionens fælles værdier og resultater, og at disse værdier og resultater er uvurderlige, samt at der ikke kan sættes et prisskilt på dem;

B.  der henviser til, at en række medlemsstater har indført ordninger, der direkte eller indirekte indebærer salg af unionsborgerskab til statsborgere fra tredjelande, selv uden et bopælskrav;

C. der henviser til, at et stigende antal medlemsstater udsteder midlertidige eller permanente opholdstilladelser til statsborgere fra tredjelande, der foretager investeringer i den pågældende medlemsstat;

D. der henviser til, at der i nogle medlemsstater kan opnås fast opholdstilladelse, der giver adgang til hele Schengenområdet, og at der i visse medlemsstater tages skridt, der i realiteten kan indebære salg af statsborgerskab i den pågældende medlemsstat;

E.  der henviser til, at disse investeringsprogrammer i visse tilfælde har eventuelle uheldige bivirkninger som f.eks. forstyrrelser af de lokale boligmarkeder;

F.  der henviser til, at visse nationale ordninger for salg af unionsborgerskab undergraver den gensidige tillid, som Unionen bygger på;

G. der henviser til, at navnlig EU-borgere har ret til at færdes og opholde sig frit i EU og navnlig i Schengenområdet; til at stemme og stille op til lokalvalg og valg til Europa-Parlamentet, der hvor de lever i EU, og det på samme betingelser som nationale statsborgere; og til at få bistand i et andet EU-lands ambassade eller konsulat uden for EU på samme betingelser som en statsborger fra dette andet EU-land, hvis deres eget land ikke har en repræsentation i det pågældende land;

H. der påpeger, at EU er baseret på en gensidig tillid mellem medlemsstaterne, der er opbygget over mange år på grundlag af en imødekommende indstilling fra medlemsstaternes side og fra EU som helhed;

I.   der understreger, at der også er givet udtryk for bekymring over kriminelle aktiviteter i forbindelse med disse investeringsprogrammer, herunder spørgsmål som f.eks. hvidvaskning af penge;

J.   der henviser til, at der er udtrykt bekymring for en eventuel forskelsbehandling, fordi denne praksis i medlemsstaterne kun gør det muligt for de mest velhavende tredjelandsstatsborgere at opnå unionsborgerskab, uden at der tages hensyn til andre kriterier;

K. der påpeger, at statsborgerskab ikke kun medfører rettigheder, men også forpligtelser;

L.  der henviser til, at unionsborgerskabet er et af EU's vigtigste resultater, og at spørgsmål om ophold og statsborgerskab i henhold til EU-traktaterne henhører under medlemsstaternes enekompetence;

1.  frygter, at denne måde at erhverve unionsborgerskab på i flere medlemsstater undergraver selve begrebet unionsborgerskab;

2.  opfordrer medlemsstaterne til at være sig deres ansvar bevidst og opfylde deres forpligtelser med hensyn til at beskytte EU's værdier og målsætninger;

3.  opfordrer Kommissionen til som traktaternes vogter tydeligt at angive, hvorvidt disse nye ordninger lever op til ånden og bogstavet i traktaterne og Schengengrænsekodeksen og EU's bestemmelser om forbud mod forskelsbehandling;

4.  gentager, at det i artikel 4, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union fastsættes, at "i medfør af princippet om loyalt samarbejde respekterer Unionen og medlemsstaterne hinanden og bistår hinanden ved gennemførelsen af de opgaver, der følger af traktaterne";

5.  ser med bekymring på virkningerne af nogle af de investorordninger og ordninger for statsborgerskab, der for nylig er indført i forskellige EU-medlemsstater;

6.  er bevidst om, at forhold vedrørende bopæl og statsborgerskab hører under medlemsstaternes kompetencer, men opfordrer medlemsstaterne til at udvise varsomhed ved udøvelsen af deres kompetencer på dette område, eftersom det berører andre medlemsstater;

7.  bemærker, at unionsborgerskab indebærer en vis tilknytning til EU og afhænger af personens tilknytning til EU eller EU's medlemsstater eller den personlige tilknytning til EU-borgere; minder om, at unionsborgerskab aldrig må blive til en handelsvare, der kan sælges;

8.  understreger, at de rettigheder, som et unionsborgerskab medfører, er baseret på menneskelig værdighed og ikke bør købes eller sælges for nogen pris;

9.  understreger, at adgangen til finansielle midler ikke bør være det vigtigste kriterium, hvad angår tildelingen af unionsborgerskab til tredjelandsstatsborgere; opfordrer medlemsstaterne til at tage højde for svigrelaterede problemer som hvidvaskning af penge;

10. konstaterer, at konkurrence om mere attraktive investeringsvilkår eller finansielle ressourcer kan resultere i, at normerne for og kravene til at erhverve opholdstilladelse i Schengenområdet og unionsborgerskab mindskes;

11. opfordrer Kommissionen til at vurdere de forskellige ordninger for statsborgerskab i lyset af EU's værdier og ånden og bogstavet i EU-lovgivningen og EU-praksis på området og udstede anbefalinger for at fastlægge EU-kriterier og -retningslinjer for adgang til unionsborgerskab via nationale ordninger for at bevare værdien af Den Europæiske Union som et værdifællesskab;

12. opfordrer de medlemsstater, der har indført nationale ordninger, der muliggør direkte eller indirekte salg af unionsborgerskab til tredjelandsstatsborgere, til at bringe dem i overensstemmelse med ånden i EU's værdier;

13. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik