Resolutsiooni ettepanek - B7-0031/2014Resolutsiooni ettepanek
B7-0031/2014

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK ELi kodakondsuse müük

13.1.2014 - (2013/2995(RSP))

nõukogu ja komisjoni avalduste alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2

Kinga Göncz, Sylvie Guillaume fraktsiooni S&D nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0015/2014

Menetlus : 2013/2995(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B7-0031/2014
Esitatud tekstid :
B7-0031/2014
Vastuvõetud tekstid :

B7‑0031/2014

Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi kodakondsuse müügi kohta

(2013/2995(RSP))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikleid 4 ja 8,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 9,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et igalt liikmesriigilt eeldatakse vastutustundlikku käitumist liidu ühiste väärtuste ja saavutuste kaitsmisel, ning arvestades, et need väärtused ja saavutused ei ole rahas mõõdetavad ning neile ei ole võimalik määrata hinda;

B.  arvestades, et mitmed liikmesriigid on võtnud kasutusele skeemid, millega otseselt või kaudselt kaasneb ELi kodakondsuse müük kolmandate riikide kodanikele, isegi ilma elukohanõudeta;

C. arvestades, et üha rohkem liikmesriike annab ajutisi või alalisi elamislube kolmandate riikide kodanikele, kes asjaomasesse liikmesriiki investeerivad;

D. arvestades, et mõnes liikmesriigis on võimalik saada alaline elamisluba, mis annab juurdepääsu kogu Schengeni alale; arvestades, et teatavates liikmesriikides astutakse samme, mille reaalseks tulemuseks võib olla vastava liikmesriigi kodakondsuse müük;

E.  arvestades, et mõnel juhul võivad neil investeerimisprogrammidel olla negatiivsed kõrvalmõjud, näiteks võivad need moonutada kohalikku eluasemeturgu;

F.  arvestades, et mõned riiklikud skeemid, mis hõlmavad ELi kodakondsuse müüki, õõnestavad liidu aluseks olevat vastastikust usaldust;

G. arvestades, et ELi kodanikel on eelkõige õigus vabalt liikuda ja valida elukohta ELis, eriti Schengeni ala piires, hääletada ja kandideerida kohalikel valimistel ja Euroopa Parlamendi valimistel, sõltumata oma elukohast ELis, samadel tingimustel asjaomase liikmesriigi kodanikega, ning saada väljaspool ELi oma riigi esinduse puudumise korral abi teise liikmesriigi saatkonnalt või konsulaadilt asjaomase riigi kodanikega samadel tingimustel;

H. arvestades, et EL põhineb liikmesriikidevahelisel usaldusel, mis on rajatud aastatepikkusele järkjärgulisele tööle ning liikmesriikide ja liidu kui terviku heale tahtele;

I.   arvestades, et on väljendatud muret ka nende investeerimisprogrammide kuritegeliku ärakasutamise pärast, muu hulgas seoses nt rahapesuga;

J.   arvestades, et on väljendatud muret liikmesriikide selliste tavade võimaliku diskrimineeriva iseloomu pärast, sest need võimaldavad vaid kõige rikkamatel kolmandate riikide kodanikel saada ELi kodakondsuse, arvestamata ühtegi muud kriteeriumit;

K. arvestades, et kodakondsus ei hõlma mitte üksnes õigusi, vaid ka kohustusi;

L.  arvestades, et ELi kodakondsus on ELi üks suuremaid saavutusi, ning arvestades, et ELi aluslepingute kohaselt kuuluvad elukoha ja kodakondsusega seotud küsimused liikmesriikide ainupädevusse;

1.  tunneb muret selle pärast, et selline viis ELi kodakondsuse saamiseks mitmes liikmesriigis seab ohtu Euroopa kodakondsuse kontseptsiooni;

2.  palub liikmesriikidel tunnistada oma kohustusi liidu väärtuste ja eesmärkide kaitsmisel ning neid täita;

3.  kutsub komisjoni aluslepingute kaitsjana üles andma selget hinnangut, kas need skeemid on kooskõlas aluslepingute, Schengeni piirieeskirjade ja ELi mittediskrimineerimise eeskirjade sätte ja mõttega;

4.  kordab, et Euroopa Liidu lepingu artikli 4 lõikes 3 on sätestatud, et kooskõlas lojaalse koostöö põhimõttega abistavad liit ja liikmesriigid täielikus vastastikuses austuses üksteist aluslepingutest tulenevate ülesannete täitmisel;

5.  väljendab muret hiljuti mõnes liikmesriigis loodud investeerimis- ja kodakondsusskeemide mõju pärast;

6.  tunnistab, et elukoha- ja kodakondsusküsimused kuuluvad liikmesriikide pädevusse, kuid palub liikmesriikidel olla ettevaatlik oma volituste kasutamisel asjaomases valdkonnas, kuna see mõjutab ka teisi liikmesriike;

7.  märgib, et ELi kodakondsus eeldab seoseid liiduga ja sõltub isiku sidemetest Euroopa või liikmesriikidega või isiklikest sidemetest ELi kodanikega; tuletab meelde, et ELi kodakondsusega ei tohiks kunagi kaubelda;

8.  rõhutab asjaolu, et ELi kodakondsusega antavad õigused põhinevad inimväärikusel ja need ei tohiks olla mingi hinnaga ostetavad ega müüdavad;

9.  rõhutab, et juurdepääs rahalistele vahenditele ei tohiks olla kolmandate riikide kodanikele ELi kodakondsuse andmise peamine kriteerium; palub liikmesriikidel võtta arvesse pettusega, nt rahapesuga kaasnevat muret;

10. märgib, et praegune konkurents ahvatlevamate investeerimistingimuste või rahaliste vahendite pärast võib kaasa tuua leebemad standardid ja nõuded Schengeni ala elamisloa ja ELi kodakondsuse saamiseks;

11. palub komisjonil hinnata erinevaid kodakondsusskeeme Euroopa väärtuste ning ELi õiguse ja praktika mõtte ja sätte valguses ning esitada soovitused, et määrata kindlaks ELi kriteeriumid ja suunised ELi kodakondsuse andmiseks riiklike skeemide kaudu, et säilitada Euroopa Liidu kui väärtuste liidu väärtust;

12. palub liikmesriikidel, kes on vastu võtnud riiklikke skeeme, mis võimaldavad ELi kodakondsust otseselt või kaudselt kolmandate riikide kodanikele müüa, viia need kooskõlla ELi väärtuste mõttega;

13. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.