Prijedlog rezolucije - B7-0031/2014Prijedlog rezolucije
B7-0031/2014

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o građanstvu Europske unije na prodaju

13.1.2014 - (2013/2995(RSP))

podnesen nakon izjava Vijeća i Komisije
u skladu s člankom 110. stavkom 2. Poslovnika

Kinga Göncz, Sylvie Guillaume u ime kluba S&D

Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B7-0015/2014

Postupak : 2013/2995(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B7-0031/2014
Podneseni tekstovi :
B7-0031/2014
Doneseni tekstovi :

B7‑0031/2014

Rezolucija Europskog parlamenta o građanstvu Europske unije na prodaju

(2013/2995(RSP))

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir članak 4. i članak 8. Ugovora o Europskoj uniji,

–   uzimajući u obzir članak 9. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–   uzimajući u obzir članak 110. stavak 2. Poslovnika,

 

A. budući da se od svake države članice očekuje da se ponaša odgovorno u očuvanju zajedničkih vrijednosti i postignuća Unije te budući da su takve vrijednosti i postignuća neprocjenjivi i i ne mogu se vrednovati novcem;

B.  budući da je više država članica uvelo programe koji izravno ili neizravno rezultiraju prodajom građanstva EU-a državljanima trećih zemalja; čak i bez obveze boravka u državi članici;

C. budući da sve veći broj država članica izdaje privremene boravišne dozvole državljanima trećih zemalja koji ulažu u te države članice;

D. budući da se u nekim državama članicama može steći stalno boravište s pristupom cijelom schengenskom području; budući da se u nekim državama članicama poduzimaju koraci koji bi mogli dovesti do stvarne prodaje državljanstva te države članice;

E.  budući da programi za ulaganja te vrste u nekim državama članicama mogu imati negativne nuspojave poput uzrokovanja narušavanja lokalnih tržišta nekretnina;

F.  budući da se nekim nacionalnim programima koji uključuju prodaju građanstva Europske unije podriva uzajamno povjerenje na kojemu je Unija izgrađena;

G. budući da upravo građani EU-a imaju pravo slobodnog kretanja i boravka unutar EU-a, a posebno unutar schengenskog područja, pravo glasovanja i kandidiranja na općinskim izborima i izborima za Europski parlament neovisno gdje unutar EU-a žive pod istim uvjetima kao i državljani tih članica te pravo na pomoć veleposlanstva ili konzulata druge države članice EU-a izvan Unije pod istim uvjetima kao i državljani te članice, ako njihova država ondje nema predstavništvo;

H. budući da je EU utemeljen na uzajamnom povjerenju između država članica izgrađenom godinama postupnog rada i dobre volje država članica i Unije kao cjeline;

I.   budući da se također izrazila zabrinutost zbog kriminalne zlouporabe tih programa za ulaganja, uključujući pitanja poput pranja novca;

J.   budući da postoji zabrinutost zbog moguće diskriminacije zbog toga što se tim praksama država članica omogućava samo najbogatijim državljanima trećih zemalja da dobiju građanstvo EU-a bez razmatranja bilo kakvih drugih kriterija;

K. budući da državljanstvo ne podrazumijeva samo prava, nego i odgovornosti;

L.  budući da je građanstvo Europske unije jedno od većih postignuća EU-a i budući da su prema Ugovorima o EU-u pitanja boravišta i državljanstva pod isključivom nadležnošću država članica;

1.  zabrinut je zbog toga što se navedenim novim načinom stjecanja građanstva EU-a podriva samu ideju europskog građanstva;

2.  poziva države članice da prepoznaju i odgovore na dodijeljene zadaće čuvanja vrijednosti i ciljeva Unije;

3.  poziva Komisiju kao čuvaricu Ugovora da se jasno izjasni o tome poštuju li se ovim programima slovo i duh Ugovora i Zakonika o schengenskim granicama kao i propisa EU-a o zabrani diskriminacije;

4.  ponavlja da se u članku 4. stavku 3. Ugovora o Europskoj Uniji utvrđuje načelo „lojalne suradnje” između Unije i država članica koje uz puno međusobno poštovanje jedne drugima trebaju pomagati u provođenju zadaća koje proizlaze iz Ugovora;

5.  izražava zabrinutost zbog posljedica nekih od programa za ulagače i državljanstvo koje su razne države članice EU-a nedavno uspostavile;

6.  priznaje da su pitanja boravišta i državljanstva u nadležnosti država članica, no poziva države članice na oprez pri provođenju svojih ovlasti u tom području s obzirom na to da to pitanje utječe na ostale države članice;

7.  napominje da građanstvo EU-a podrazumijeva dioništvo u Uniji te ovisi o povezanosti pojedinca s Europom ili njezinim državama članicama ili o osobnim vezama s građanima EU-a; podsjeća da građanstvo EU-a nikada ne bi trebalo postati utrživo dobro;

8.  ističe činjenicu da prava koja se dodjeljuju građanstvom EU-a utemeljena na ljudskom dostojanstvu te da se ne bi trebala kupovati i prodavati ni po kojoj cijeni;

9.  ističe da pristup sredstvima ne bi trebao biti glavni kriterij pri dodjeli građanstva EU-a državljanima trećih zemalja; poziva države članice da u obzir uzmu pitanja u vezi s kriminalnim prijevarama kao što je pranje novca;

10. primjećuje da se trenutačnim natjecanjem za privlačnije uvjete ulaganja ili financijske resurse može dovesti do snižavanja standarda i zahtjeva za dobivanje boravišnih dozvola na schengenskom području i za dobivanje građanstva EU-a;

11. poziva Europsku komisiju da ispita razne programe za državljanstvo u kontekstu europskih vrijednosti i duha i slova zakonodavstva i prakse EU-a i da izda preporuke kako bi se definirali kriteriji i smjernice EU-a za pristup građanstvu Unije putem nacionalnih programa radi očuvanja vrijednosti Europske unije kao zajednice vrijednosti;

12. poziva države članice koje su donijele nacionalne programe kojima se omogućava izravna ili neizravna prodaja građanstva EU-a državljanima trećih zemalja da usklade te programe s duhom vrijednosti EU-a;

13. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica.