Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0031/2014Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0031/2014

  ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a megvásárolható uniós állampolgárságról

  13.1.2014 - (2013/2995(RSP))

  benyújtva a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően
  az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján

  Kinga Göncz, Sylvie Guillaume az S&D képviselőcsoport nevében

  Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0015/2014

  Eljárás : 2013/2995(RSP)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  B7-0031/2014
  Előterjesztett szövegek :
  B7-0031/2014
  Elfogadott szövegek :

  B7‑0031/2014

  Az Európai Parlament állásfoglalása a megvásárolható uniós állampolgárságról

  (2013/2995(RSP))

  Az Európai Parlament,

  –   tekintettel az az Európai Unióról szóló szerződés 4. és 8. cikkére,

  –   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 9. cikkére,

  –   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

  A. mivel minden tagállammal szemben elvárás, hogy felelős módon járjon el az Unió közös értékeinek és eredményeinek megőrzése tekintetében, és mivel ezek az értékek és eredmények felbecsülhetetlen értékűek és pénzben nem kifejezhetőek;

  B.  mivel számos tagállam olyan rendszereket vezetett be, amelyek közvetlenül vagy közvetetten az uniós állampolgárság harmadik országok állampolgárai számára való értékesítését eredményezik, amihez még a tartózkodás követelménye sem járul;

  C. mivel egyre növekszik azon tagállamok száma, amelyek ideiglenes vagy állandó tartózkodási engedélyt adnak ki olyan, harmadik országbeli állampolgároknak, akik az adott tagállamban beruházásokat eszközölnek;

  D. mivel egyes tagállamokban az ilyen kérelmezők a schengeni térség egészébe belépést biztosító állandó tartózkodási engedélyhez juthatnak, és mivel bizonyos tagállamok olyan intézkedéseket hoztak, amelyek gyakorlatilag az adott tagállam állampolgárságának áruba bocsátását eredményezhetik;

  E.  mivel bizonyos esetekben ezek a beruházási programok negatív mellékhatásokkal járhatnak, például a helyi ingatlanpiac torzulásait eredményezhetik;

  F.  mivel egyes, az uniós állampolgárság áruba bocsátását magukban foglaló nemzeti rendszerek aláássák az Unió alapját képező kölcsönös bizalmat;

  G. mivel az uniós polgárok rendelkeznek az Unión belüli szabad mozgás és letelepedés jogával, különösen a schengeni térségen belül; választásra jogosultak és választhatók a lakóhelyük szerinti tagállam európai parlamenti és helyhatósági választásain, ugyanolyan feltételekkel, mint az adott tagállam állampolgárai; joguk van ahhoz, hogy olyan, EU-n kívüli ország területén, ahol az állampolgárságuk szerinti tagállam nem rendelkezik képviselettel, bármely uniós tagállam diplomáciai vagy konzuli hatóságának védelmét igénybe vegyék ugyanolyan feltételekkel, mint az adott tagállam állampolgárai;

  H. mivel az EU alapja a tagállamok közötti kölcsönös bizalom, melyet a tagállamok lépésről lépésre, az Unió egészének jó szándékától övezve építettek fel;

  I.   mivel aggályok merültek fel a szóban forgó beruházási programokkal való törvényellenes visszaélés kapcsán is, ideértve többek közt a pénzmosást is;

  J.   mivel aggodalomra ad okot a diszkrimináció lehetősége, tekintettel arra, hogy ezek a tagállami gyakorlatok csak a leggazdagabb harmadik országok polgárai számára teszik lehetővé az uniós állampolgárság megszerzését, melynek során a hatóságok semmilyen más kritériumot nem vesznek figyelembe;

  K. mivel az állampolgárság nem csak jogokkal, hanem kötelességekkel is jár;

  L.  mivel az uniós állampolgárság az EU egyik fő eredménye, és mivel az uniós Szerződések értelmében a tartózkodási és állampolgársági ügyek a tagállamok kizárólagos hatáskörébe tartoznak;

  1.  aggodalmának ad hangot azzal kapcsolatban, hogy az uniós állampolgárság számos tagállamban történő, ilyen módon való megszerzése magát az európai állampolgárság fogalmát ássa alá;

  2.  felhívja a tagállamokat, hogy ismerjék el az Unió értékeinek és céljainak megőrzésében rájuk háruló felelősséget, és annak megfelelően járjanak el;

  3.  felhívja a Bizottságot, mint a Szerződések őrét, hogy egyértelműen állapítsa meg, hogy ezek a rendszerek megfelelnek-e a Szerződések és a Schengeni Határ-ellenőrzési Kódex betűjének és szellemének, valamint a megkülönböztetés tilalmára vonatkozó uniós szabályoknak;

  4.  megismétli, hogy az Európai Unióról szóló szerződés 4. cikkének (3) bekezdése kimondja az Unió és a tagállamok közti „lojális együttműködés” elvét, amelyek kölcsönösen tiszteletben tartják és segítik egymást a Szerződésekből eredő feladatok végrehajtásában;

  5.  aggodalmának ad hangot a számos tagállam által a közelmúltban bevezetett beruházási és állampolgársági rendszerek némelyike vonatkozásaival kapcsolatban;

  6.  elismeri, hogy a tartózkodási és állampolgársági ügyek a tagállamok hatáskörébe tartoznak, de arra kéri a tagállamokat, hogy járjanak el körültekintően hatásköreik e téren való gyakorlása során, mivel az más tagállamokra is hatással van;

  7.  megjegyzi, hogy az uniós állampolgárság az Unióval való érdekviszonyt testesít meg, és az az egyén Európához és a tagállamokhoz, illetve az uniós állampolgárokhoz fűződő személyes viszonyától függ; emlékeztet arra, hogy az uniós állampolgárság semmilyen körülmények között nem válhat árucikké;

  8.  hangsúlyozza, hogy az uniós állampolgárság révén elnyert jogok az emberi méltóságon alapulnak, és azokat semmifajta ellentételezésért sem szabad áruba bocsátani;

  9.  hangsúlyozza, hogy a pénzeszközökhöz való hozzájutás nem lehet fő szempont az uniós állampolgárság harmadik országbeli állampolgároknak való megadásában; felszólítja a tagállamokat, hogy vegyék figyelembe a pénzmosáshoz hasonló csalásokkal kapcsolatos aggályokat is;

  10. megjegyzi, hogy a vonzóbb beruházási feltételekért vagy pénzügyi forrásokért való jelenlegi verseny a schengeni térségre érvényes tartózkodási engedélyek és az uniós állampolgárság megszerzésére vonatkozó normák és előírások lazulását eredményezheti;

  11. felhívja az Európai Bizottságot, hogy értékelje a különböző állampolgársági feltételrendszereket az európai értékek és az uniós jogszabályok és gyakorlat betűje és szelleme fényében, és adjon ki ajánlásokat az uniós állampolgárság nemzeti rendszerek révén való megszerzésére vonatkozó uniós feltételek és iránymutatások meghatározása céljából az Európai Unió értékének értékközösségként történő megőrzése érdekében;

  12. felhívja azokat a tagállamokat, amelyek az uniós állampolgárság harmadik országbeli állampolgároknak való közvetlen vagy közvetett értékesítését lehetővé tevő nemzeti rendszereket fogadtak el, hogy hozzák azokat összhangba az Unió értékeivel;

  13. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.