Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0031/2014Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0031/2014

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl parduodamos ES pilietybės

13.1.2014 - (2013/2995(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

Kinga Göncz, Sylvie Guillaume S&D frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0015/2014

Procedūra : 2013/2995(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0031/2014
Pateikti tekstai :
B7-0031/2014
Priimti tekstai :

B7‑0031/2014

Europos Parlamento rezoliucija dėl parduodamos ES pilietybės

(2013/2995(RSP))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 4 ir 8 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 9 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi tikimasi atsakingų kiekvienos valstybės narės veiksmų siekiant išsaugoti bendras Sąjungos vertybes ir pasiekimus ir kadangi tokios vertybės ir pasiekimai neįkainojami ir negali būti nustatoma jų kaina;

B.  kadangi kai kurios valstybės narės nustatė sistemas, pagal kurias ES pilietybė tiesiogiai arba netiesiogiai parduodama trečiųjų šalių piliečiams, net netaikant gyvenamosios vietos reikalavimo;

C. kadangi vis daugiau valstybių narių trečiųjų šalių piliečiams, kurie investuoja atitinkamoje valstybėje narėje, išduoda laikinus arba nuolatinius leidimus gyventi toje valstybėje narėje;

D. kadangi kai kuriose valstybėse narėse galima gauti nuolatinį leidimą gyventi, kuris suteikia prieigą prie visos Šengeno erdvės; taip pat kadangi tam tikrose valstybėse narėse imtasi veiksmų, kuriuos įgyvendinus tų valstybių narių pilietybė gali būti iš tikrųjų parduodama;

E.  kadangi kai kuriais atvejais tokios investicijų programos gali turėti neigiamo šalutinio poveikio, pavyzdžiui, iškraipyti vietos būsto rinką;

F.  kadangi kai kurios nacionalinės sistemos, pagal kurias parduodama ES pilietybė, pažeidžia tarpusavio pasitikėjimą, kuriuo grindžiama Sąjunga;

G. kadangi ES piliečiai turi teisę laisvai judėti ir apsigyventi Europos Sąjungoje, visų pirma Šengeno erdvėje, balsuoti ir kandidatuoti vietos savivaldos ir Europos Parlamento rinkimuose, neatsižvelgiant į tai, kur Europos Sąjungoje jie gyvena, taikant tas pačias sąlygas, kaip ir tos šalies piliečiams, už ES ribų gauti pagalbą kitos ES šalies ambasadoje arba konsulate, taikant tas pačias sąlygas, kaip ir tos šalies piliečiams, jeigu jų pačių šalies atstovybės nėra;

H. kadangi ES grindžiama valstybių narių tarpusavio pasitikėjimu, kurį pavyko pasiekti daugelį metų valstybėms narėms ir visai Sąjungai vykdant nuolatinį darbą ir remiantis jų gera valia;

I.   kadangi taip pat buvo išreikštas susirūpinimas dėl nusikalstamo piktnaudžiavimo šiomis investicijų programomis, įskaitant pinigų plovimo klausimus;

J.   kadangi susirūpinimą kelia galima diskriminacija, nes valstybėms narėms taikant tokią praktiką ES pilietybę gali įgyti tik turtingiausi trečiųjų šalių piliečiai, neatsižvelgiant į jokius kitus kriterijus;

K. kadangi pilietybė susijusi ne tik su teisėmis, bet ir su pareigomis;

L.  kadangi ES pilietybė – vienas didžiausių ES pasiekimų ir kadangi pagal ES Sutartis gyvenamosios vietos ir pilietybės klausimai priklauso išimtinės valstybių narių kompetencijos sričiai;

1.  reiškia susirūpinimą dėl to, kad nurodytu būdu įgyjant ES pilietybę keliose valstybėse narėse pažeidžiama pati Europos Sąjungos pilietybės koncepcija;

2.  ragina valstybes nares pripažinti ir prisiimti įsipareigojimus, kurių jos turi laikytis siekdamos apsaugoti Sąjungos vertybes ir tikslus;

3.  ragina Komisiją kaip Sutarčių sergėtoją aiškiai nurodyti, ar minėtosios sistemos atitinka Sutarčių ir Šengeno sienų kodekso, taip pat ES taisyklių, kuriomis draudžiama diskriminacija, turinį ir principus;

4.  pakartoja, jog Europos Sąjungos sutarties 4 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas Sąjungos ir valstybių narių lojalaus bendradarbiavimo principas, pagal kurį Sąjunga ir valstybės narės gerbia viena kitą ir viena kitai padeda vykdydamos iš Sutarčių kylančias užduotis;

5.  reiškia susirūpinimą dėl padarinių, susijusių su kai kuriomis investuotojų pritraukimo ir pilietybės teikimo sistemomis, kurias neseniai nustatė kai kurios ES valstybės narės;

6.  pripažįsta, kad gyvenamosios vietos ir pilietybės klausimai priklauso valstybių narių kompetencijai, tačiau ragina valstybes nares atidžiai įgyvendinti savo įgaliojimus šioje srityje, atsižvelgiant į daromą poveikį kitoms valstybėms narėms;

7.  pažymi, kad ES pilietybė reiškia sąsają su Sąjunga ir priklauso nuo atitinkamo asmens ryšių su Europos Sąjunga, jos valstybėmis narėmis arba asmeninių ryšių su ES piliečiais; primena, kad ES pilietybė niekada neturėtų tapti parduodama preke;

8.  pabrėžia, kad įgyjant ES pilietybę suteikiamos teisės grindžiamos žmogaus orumo principu ir neturėtų būtų nei perkamos, nei parduodamos už jokią kainą;

9.  atkreipia dėmesį į tai, kad prieiga prie lėšų neturėtų būti pagrindinis kriterijus suteikiant ES pilietybę trečiųjų šalių piliečiams; ragina valstybes nares atsižvelgti į susirūpinimą keliančią nusikalstamą veiklą, susijusią su sukčiavimu, pavyzdžiui, pinigų plovimą;

10. pažymi, kad dėl dabartinio konkuravimo siekiant sudaryti palankesnes investavimo sąlygas ar pritraukti finansinius išteklius gali būti sumenkinti standartai ir reikalavimai, taikomi leidimams gyventi Šengeno erdvėje ir ES pilietybei įgyti;

11. ragina Europos Komisiją įvertinti įvairias pilietybės teikimo sistemas atsižvelgiant į Europos Sąjungos vertybes ir ES teisės aktų ir praktikos turinį ir principus ir pateikti rekomendacijas siekiant apibrėžti ES kriterijus ir gaires, taikomas ES pilietybei pagal nacionalines sistemas įgyti, kad būtų apsaugotos Europos Sąjungos, kaip vertybių bendrijos, vertybės;

12. ragina valstybes nares, kurios patvirtino nacionalines sistemas, pagal kurias leidžiama tiesiogiai arba netiesiogiai parduoti ES pilietybę trečiųjų šalių piliečiams, suderinti jas su ES vertybių principais;

13. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai bei valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.