Procedūra : 2013/2995(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B7-0031/2014

Iesniegtie teksti :

B7-0031/2014

Debates :

PV 15/01/2014 - 17
CRE 15/01/2014 - 17

Balsojumi :

PV 16/01/2014 - 8.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2014)0038

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 135kWORD 59k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B7-0015/2014
13.1.2014
PE527.221v01-00
 
B7-0031/2014

iesniegts, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,

saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu


par ES pilsonību par maksu (2013/2995(RSP))


Kinga Göncz, Sylvie Guillaume S&D grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par ES pilsonību par maksu (2013/2995(RSP))  
B7‑0031/2014

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 4. un 8. pantu,

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 9. pantu,

–   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā tiek sagaidīts, lai ikviena dalībvalsts rīkotos atbildīgi, saglabājot Savienības kopīgās vērtības un sasniegumus, un tā kā šīs vērtības un sasniegumi ir nenovērtējami, un tiem nevar noteikt cenu;

B.  tā kā vairākas dalībvalstis ir ieviesušas sistēmas, kas tieši vai netieši noved pie ES pilsonības pārdošanas trešo valstu pilsoņiem, pat neparedzot uzturēšanās prasību;

C. tā kā aizvien lielāks skaits dalībvalstu izsniedz pagaidu vai pastāvīgas uzturēšanās atļaujas tiem trešo valstu pilsoņiem, kas veic ieguldījumus attiecīgajā dalībvalstī;

D. tā kā dažās dalībvalstīs ir iespējams iegādāties pastāvīgu uzturēšanās atļauju ar iespēju iekļūt visā Šengenas zonā; tā kā dažās dalībvalstīs tiek veikti pasākumi, kas rezultātā varētu novest pie attiecīgās dalībvalsts pilsonības pārdošanas;

E.  tā kā dažos gadījumos šīm investīciju programmām ir iespējama negatīva ietekme, piemēram, radot vietējā mājokļu tirgus izkropļojumus;

F.  tā kā dažos gadījumos sistēmas, kas saistītas ar ES pilsonības tirgošanu, liek apšaubīt savstarpējo uzticēšanos, kas ir Savienības stūrakmens;

G. tā kā ES pilsoņiem jo īpaši ir tiesības brīvi pārvietoties un uzturēties Eiropas Savienībā, jo īpaši Šengenas zonā; balsot un kandidēt pašvaldību un Eiropas Parlamenta vēlēšanās jebkurā ES valstī, kur viņi dzīvo, ar tādiem pašiem nosacījumiem kā attiecīgās dalībvalsts pilsoņiem; kā arī viņiem ir jāsaņem palīdzība citas ES dalībvalsts vēstniecībā vai konsulātā ārpus ES ar tādiem pašiem nosacījumiem kā šīs citas valsts pilsoņiem, gadījumā ja attiecīgajā ārvalstī viņu pašu valsts nav pārstāvēta;

H. tā kā ES pamatā ir dalībvalstu savstarpēja uzticēšanās, kas veidota pakāpeniski ar dalībvalstu un visas Savienības kopumā darbu un labo gribu;

I.   tā kā ir paustas arī bažas par šo investīciju programmu ļaunprātīgu izmantošanu kriminālos nolūkos, tostarp saistībā ar tādiem jautājumiem, kā naudas atmazgāšana;

J.   tā kā ir pamats bažām arī par iespējamu diskrimināciju, tāpēc, ka šo dalībvalstu prakse dod iespēju iegādāties ES pilsonību tikai bagātākajiem trešo valstu pilsoņiem, neapsverot nekādus citus kritērijus;

K. tā kā pilsonība nenozīmē tikai tiesības, bet arī pienākumus;

L.  tā kā ES pilsonība ir viens no izcilākajiem ES sasniegumiem, un tā kā saskaņā ar ES līgumiem jautājumi par uzturēšanos un pilsonību ir dalībvalstu ekskluzīva kompetence,

1.  pauž bažas par to, ka šis ES pilsonības iegūšanas veids, kas iespējams vairākās dalībvalstīs, liek pašos pamatos apšaubīt Eiropas pilsonības ideju;

2.  aicina dalībvalstis atzīt savu pienākumu — sargāt Savienības vērtības un mērķus, un uzvesties šī sava pienākuma cienīgi;

3.  aicina Komisiju, kā līgumu izpildes uzraudzītāju, skaidri paziņot — vai šādas sistēmas nozīmē līgumu un Šengenas Robežu kodeksa, kā arī ES noteikumu par nediskriminēšanu burta un gara ievērošanu;

4.  atgādina, ka Līguma par Eiropas Savienību 4. panta 3. punktā ir noteikts "lojālas sadarbības princips" starp Savienību un dalībvalstīm, kuras ar patiesu savstarpēju cieņu palīdz cita citai, lai nodrošinātu to pienākumu izpildi, kas izriet no Līgumiem;

5.  pauž bažas par dažu pēdējā laikā vairākās ES dalībvalstīs izveidoto ieguldīšanas un pilsonības iegūšanas sistēmu ietekmi;

6.  atzīst, ka jautājumi par uzturēšanos un pilsonību ir dalībvalstu kompetencē, bet aicina dalībvalstis būt uzmanīgām šīs kompetences īstenošanā, jo tas skar citas dalībvalstis;

7.  atzīmē, ka ES pilsonība nozīmē piederību Savienībai un tā ir atkarīga no personas saiknēm ar Eiropu vai tās dalībvalstīm, vai personīgām saiknēm ar ES pilsoņiem; atgādina, ka ES pilsonībai nekad nevajadzētu kļūt par tirgojamu preci;

8.  uzsver, ka tiesības, kuras piešķir ES pilsonība, ir pamatotas cilvēka cieņā, un tās ne par kādu cenu nedrīkst pirkt vai pārdot;

9.  uzsver, ka piešķirot ES pilsonību trešo valstu pilsoņiem, par galveno kritēriju nedrīkstētu izmantot līdzekļu pieejamību; aicina dalībvalstis ņemt vērā bažas par krimināliem pārkāpumiem, kas saistīti ar krāpšanu, piemēram, naudas atmazgāšanu;

10. atzīmē, ka pašreiz notiekošā sacensība par izdevīgākiem ieguldījumu nosacījumiem vai finanšu resursu iegūšanu var novest pie pazeminātiem standartiem un prasībām attiecībā uz Šengenas zonas uzturēšanās atļaujām un ES pilsonību;

11. aicina Eiropas Komisiju izvērtēt dažādās pilsonības iegūšanas sistēmas no Eiropas vērtību un ES tiesību aktu, kā arī prakses gara un burta viedokļa, un sagatavot ieteikumus, lai definētu ES kritērijus un vadlīnijas attiecībā uz ES pilsonības iegūšanu ar valstu sistēmu starpniecību, lai nosargātu Eiropas Savienības pamatvērtības, kas ir kopienas vērtības;

12. aicina dalībvalstis, kas pieņēmušas sistēmas, ar kuru starpniecību ir iespējama tieša vai netieša ES pilsonības tirgošana trešo valstu pilsoņiem, panākt, lai šīs sistēmas atbilstu ES vērtību garam;

13. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika