Návrh uznesenia - B7-0031/2014Návrh uznesenia
B7-0031/2014

  NÁVRH UZNESENIA o občianstve EÚ na predaj

  13.1.2014 - (2013/2995(RSP))

  predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie
  v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

  Kinga Göncz, Sylvie Guillaume v mene skupiny S&D

  Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0015/2014

  Postup : 2013/2995(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  B7-0031/2014
  Predkladané texty :
  B7-0031/2014
  Prijaté texty :

  B7‑0031/2014

  Uznesenie Európskeho parlamentu o občianstve EÚ na predaj

  (2013/2995(RSP))

  Európsky parlament,

  –   so zreteľom na články 4 a 8 Zmluvy o Európskej únii,

  –   so zreteľom na článok 9 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

  –   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

  A. keďže od každého členského štátu sa očakáva, že bude konať zodpovedne a chrániť spoločné hodnoty a výdobytky Únie, a keďže tieto hodnoty a výdobytky majú takú cenu, že je ani nemožno určiť;

  B.  keďže mnohé členské štáty zaviedli systémy, ktoré priamo či nepriamo vedú k predaju občianstva EÚ štátnym príslušníkom tretích krajín aj bez požiadavky pobytu;

  C. keďže čoraz väčší počet členských štátov vydáva povolenia na dočasný alebo trvalý pobyt štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí prinesú investície do členského štátu;

  D. keďže v niektorých členských štátoch možno získať trvalý pobyt s prístupom do celého schengenského priestoru; keďže v istých členských štátoch sa prijímajú opatrenia, ktoré môžu viesť k skutočnému predaju občianstva členského štátu;

  E.  keďže v niektorých prípadoch môžu mať tieto investičné programy negatívne vedľajšie účinky, napríklad môžu deformovať miestny trh bývania;

  F.  keďže niektoré vnútroštátne systémy, ktoré zahŕňajú predaj občianstva EÚ, oslabujú vzájomnú dôveru, na ktorej stojí Únia;

  G. keďže občania EÚ majú najmä právo na slobodný pohyb a pobyt v rámci EÚ, najmä v rámci schengenského priestoru; voliť a byť volení vo voľbách do miestnej samosprávy a do Európskeho parlamentu, nezávisle od toho, kde v EÚ žijú, a to za takých istých podmienok ako štátni príslušníci daného štátu; a získať pomoc na vyslanectve či konzuláte inej krajiny EÚ mimo územia EÚ za rovnakých podmienok, ako majú občania príslušnej krajiny, ak ich vlastná krajina nemá na tomto území zastúpenie;

  H. keďže EÚ je založená na vzájomnej dôvere medzi členskými štátmi, ktorá sa budovala postupne celé roky na základe dobrej vôle členských štátov, ako aj Únie ako celku;

  I.   keďže sa objavili aj obavy týkajúce sa zneužívania týchto investičných programov vrátane takých otázok, akými je pranie špinavých peňazí;

  J.   keďže problémom je možná diskriminácia, pretože touto praxou členských štátov sa umožňuje získanie občianstva EÚ len najbohatším príslušníkom tretích krajín bez zohľadnenia iných kritérií;

  K. keďže z občianstva neplynú iba práva, ale aj povinnosti;

  L.  keďže občianstvo EÚ je jedným z jej hlavných výdobytkov a keďže podľa zmlúv EÚ patria otázky pobytu a občianstva do výlučnej pôsobnosti členských štátov;

  1.  je znepokojený tým, že tento nový spôsob získavania občianstva EÚ vo viacerých členských štátoch oslabuje samotnú podstatu európskeho občianstva;

  2.  vyzýva všetky členské štáty, aby uznali a dodržali svoje záväzky, pokiaľ ide o ochranu hodnôt a cieľov Únie;

  3.  vyzýva Komisiu ako strážkyňu zmlúv, aby jasne uviedla, či je tento systém v súlade so znením a duchom zmlúv a Kódexom schengenských hraníc, ako aj s predpismi EÚ týkajúcimi sa zákazu diskriminácie;

  4.  opakuje, že v článku 4 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii sa stanovuje, že „podľa zásady lojálnej spolupráce“ medzi Úniou a členskými štátmi si členské štáty na základe vzájomného rešpektu vzájomne pomáhajú pri vykonávaní úloh, ktoré vyplývajú zo zmlúv.

  5.  vyjadruje znepokojenie, pokiaľ ide o dôsledky niektorých systémov investovania a občianstva, ktoré nedávno zaviedli viaceré členské štáty EÚ;

  6.  uznáva, že otázky pobytu a občianstva patria do právomoci členských štátov, ale vyzýva členské štáty, aby boli pri výkone svojich právomocí v tejto oblasti obozretné, pretože to vplýva na ostatné členské štáty;

  7.  konštatuje, že občianstvo EÚ znamená určitý vzťah k Únii a závisí od väzieb určitej osoby s Európou a jej členskými štátmi alebo od osobných pút s občanmi EÚ; pripomína, že občianstvo EÚ by sa nikdy nemalo stať obchodovateľným tovarom;

  8.  zdôrazňuje skutočnosť, že práva plynúce z občianstva EÚ vychádzajú z ľudskej dôstojnosti a nemalo by byť možné kúpiť ich alebo predať za žiadnu cenu;

  9.  zdôrazňuje, že hlavným kritériom pri udeľovaní občianstva štátnym príslušníkom tretích krajín by nemala byť dostupnosť finančných prostriedkov; vyzýva členské štáty, aby zohľadnili otázky týkajúce sa podvodov, napríklad prania špinavých peňazí;

  10. konštatuje, že pokračujúce úsilie o atraktívnejšie podmienky investovania alebo finančné zdroje môže viesť k znižovaniu štandardu a požiadaviek na získanie povolenia na pobyt v schengenskom priestore a občianstva EÚ;

  11. vyzýva Európsku komisiu, aby zhodnotila rôzne systémy udeľovania občianstva v súvislosti s európskymi hodnotami a znením a duchom právnych predpisov EÚ a praxe a aby vydala odporúčania s cieľom definovať kritériá a usmernenia EÚ týkajúce sa prístupu k občianstvu EÚ prostredníctvom vnútroštátnych systémov s cieľom ochraňovať hodnotu EÚ ako spoločenstva hodnôt;

  12. vyzýva členské štáty, ktoré prijali vnútroštátne systémy, ktorými umožňujú priamy alebo nepriamy predaj občianstva EÚ štátnym príslušníkom tretích krajín, aby ich zosúladili s duchom hodnôt EÚ;

  13. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.