Návrh usnesení - B7-0032/2014Návrh usnesení
B7-0032/2014

NÁVRH USNESENÍ o situaci v Jižním Súdánu

13. 1. 2014 - (2014/2512(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Norbert Neuser, Tanja Fajon, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi za skupinu S&D

Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0018/2014

Postup : 2014/2512(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0032/2014
Předložené texty :
B7-0032/2014
Rozpravy :
Přijaté texty :

B7‑0032/2014

Usnesení Evropského parlamentu o Jižním Súdánu

(2014/2512(RSP))

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Jižním Súdánu, zejména na usnesení ze dne 10. prosince 2013 o úsilí mezinárodního společenství v oblasti rozvoje a posilování státu v Jižním Súdánu[1],

–   s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashtonové ze dne 24. prosince 2013 a 2. ledna 2014 o situaci v Jižním Súdánu,

–   s ohledem na závěry Rady ze dne 22. července 2013 o Súdánu a Jižním Súdánu,

–   s ohledem na místní prohlášení EU ze dne 20. prosince 2013, které učinila delegace EU,

–   s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2132 (2013) ze dne 24. prosince 2013 a 2126 (2013) ze dne 25. listopadu 2013,

–   s ohledem na jednání o situaci v Jižním Súdánu, k nimž vyzvala Rada míru a bezpečnosti Africké unie, zejména na své schůzi v Banjulu dne 30. prosince 2013, i summit Mezivládního úřadu pro rozvoj (IGAD), který se konal dne 27. prosince 2013 v Nairobi,

–   s ohledem na súdánskou souhrnnou mírovou dohodu z roku 2005,

–   s ohledem na plán pro Súdán a Jižní Súdán uvedený v prohlášení vydaném Radou Africké unie pro mír a bezpečnost dne 24. dubna 2012, který EU plně podporuje,

–   s ohledem na tiskové prohlášení, které jménem Africké unie vydal předseda Komise Africké unie Dr. Nkosazana Dlamini-Zuma dne 4. ledna 2014,

–   s ohledem na prohlášení výkonného sekretariátu Mezivládního úřadu pro rozvoj (IGAD) ze dne 19. prosince 2013,

–   s ohledem na revidovanou dohodu z Cotonou,

–   s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

–   s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech,

–   s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že ozbrojené konflikty mezi etnickými skupinami začaly v Jižním Súdánu dne 15. prosince 2013 a že násilí se dramaticky stupňuje, což vede ke zhoršení situace a rozsáhlé humanitární krizi;

B.  vzhledem k tomu, že prezident Kiir prohlásil, že vojáci podporující bývalého viceprezidenta Rieka Machara, který byl odvolán z funkce v červenci, zahájili pokus o převrat; vzhledem k tomu, že prezident Kiir je příslušníkem etnické skupiny Dinků, zatímco Machar je příslušníkem etnické skupiny Lou Nuerů, a že se stále častěji objevují zprávy o tom, že je během tohoto konfliktu pácháno násilí s etnickým podtextem;

C. vzhledem k tomu, že podle OSN bylo v důsledku tohoto konfliktu zabito téměř 1 000 lidí a že více než 200 000 civilních obyvatel bylo vysídleno ze čtyř států, jmenovitě ze Středního rovníkového státu, státu Džonglei, Jednota a Horní Nil; vzhledem k tomu, že počet Jihosúdánců, kteří hledají v sousedních zemích útočiště, se zvýšil přibližně na 22 610, z nichž asi 13 000 odešlo od 15. prosince do Ugandy a asi 5 290 se uchýlilo do Etiopie;

D. vzhledem k tomu, že již před tímto ozbrojeným konfliktem, který vypukl v prosinci roku 2013, potřebovalo podle odhadů 3,1 milionů lidí humanitární pomoc;

E.  vzhledem k tomu, že probíhající konflikt zásadním způsobem komplikuje uskutečnění humanitárních operací; vzhledem k tomu, že přístup k potravinám mají stále jen lidé nacházející se za hranicemi země a že základní potraviny je třeba distribuovat především v městech Bor a Bentiu; vzhledem k tomu, že násilí a vysídlování mají za důsledek ztrátu živobytí, zejména zdrojů obživy, což může vést k potravinové krizi;

F.  vzhledem k tomu, že podle OSN se zásoby humanitární pomoci pro zhruba 62 000 osob, které nalezly útočiště v budovách OSN v Jižním Súdánu, postupně vyčerpávají; vzhledem k tomu, že kvůli hrozící nákaze cholerou a spalničkami je naléhavě nutné zřídit služby základní lékařské péče, zajistit čistou vodu a lepší hygienické podmínky;

G. vzhledem k tomu, že znepřátelené strany v Jižním Súdánu zahájily dne 7. ledna 2014 v Addis Abebě jednání pod záštitou Mezivládního úřadu pro rozvoj (IGAD); vzhledem k tomu, že hlavními body na pořadu tohoto jednání bude zastavení nepřátelských střetů, otevření humanitárních koridorů, propuštění politických vězňů a ochrana civilních obyvatel;

H. vzhledem k tomu, že navzdory probíhajícím mírovým rozhovorům zůstává bezpečnostní situace velice neutěšená a na mnoha místech Jižního Súdánu se bojuje – např. v okolí města hlavního města státu Džonglei Bor a v některých oblastech států Jednota a Horní Nil;

I.   vzhledem k tomu, že Rada bezpečnosti OSN přijala rezoluci schvalující vyslání dalších 5 500 vojáků a 440 policistů, aby se zvýšil celkový počet příslušníků mise OSN v Jižním Súdánu;

J.   vzhledem k tomu, že Komise podporuje opatření na záchranu životů, na něž v letech 2012–2013 přidělila téměř 160 milionů EUR ve formě humanitární pomoci; vzhledem k tomu, že v roce 2014 Komise uvolňuje dalších 50 milionů EUR v reakci na vznikající a zhoršující se humanitární krizi v zemi;

K. vzhledem k tomu, že Úřad OSN pro koordinaci humanitární činnosti (OCHA) vydal konsolidovanou výzvu k poskytnutí 166 milionů USD v reakci na krizi a na pomoc přibližně 628 000 osob od ledna do března 2014;

L.  vzhledem k tomu, že humanitární agentury zahájily dne 31. prosince 2013 program pomoci Jižnímu Súdánu postiženému krizí, přičemž cílem tohoto programu je shromáždit 209 milionů USD, které si současná krize vyžaduje;

M. vzhledem k tomu, že bylo v Jižním Súdánu uvězněno 11 politiků, a že mezi těmi, kteří jsou zadržováni, aniž by proti nim bylo vzneseno obvinění, je i Pagan Amum, bývalý generální tajemník vládnoucího Súdánského lidově osvobozeneckého hnutí;

N. vzhledem k tomu, že Mezinárodní trestní soud vydal na prezidenta al-Bašíra dva zatýkací rozkazy, které ho viní z odpovědnosti za válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a z genocidy spáchané sudánskými ozbrojenými silami a jejich spojeneckými milicemi Džandžavíd v súdánském Dárfúru;

O. vzhledem k tomu, že Jižní Súdán nemá dostatečnou základní infrastrukturu, pokud jde o nezávadnou vodu, hygienická zařízení a zdravotní služby; vzhledem k tomu, že jedno ze sedmi dětí v této zemi umírá před dosažením pátého roku věku a že jedno ze šesti těhotenství končí smrtí matky, že více než 20 % tamních obyvatel trpí podvýživou a smrtelné epidemie jsou častým a rychle se rozšiřujícím jevem; vzhledem k tomu, že nedostatek potravin hrozí každoročně více než jednomu milionu lidí;

P.  vzhledem k tomu, že budování státu a překonání nestability si žádá dlouhodobou perspektivu a spolehlivé, předvídatelné a stabilní zapojení mezinárodního společenství;

Q. vzhledem tomu, že Jižní Súdán je výrazně závislý na produkci a že je v současnosti naprosto závislý na Súdánu z hlediska vývozu, což je situace, která je špatná nejen z ekonomického hlediska, ale i z hlediska toho, že je využívána jako nástroj k vyvíjení nátlaku na tuto novou zemi, což vede ke zvyšování napětí;

R.  vzhledem k tomu, že produkce ropy v Jižním Súdánu klesla o 45 000 barelů denně na 200 000 barelů denně poté, co byla v důsledku bojů uzavřena ropná pole v severním státě Jednota;

1.  vyjadřuje své hluboké znepokojení nad nedávnou eskalací násilí v Jižním Súdánu, která má závažné humanitární, bezpečnostní, politické, ekonomické a sociální důsledky pro tuto již tak velmi nestabilní zemi, a nad tím, že by tato situace mohla destabilizovat celý východoafrický region;

2.  rozhodně odsuzuje nedávné propuknutí bojů v Jižním Súdánu a vyzývá všechny strany, aby složily zbraně a okamžitě zastavily páchání násilí, které od počátku krize v prosinci 2013 mělo za následek úmrtí, zranění a škody mezi civilním obyvatelstvem a které vedlo k vysídlení více než 200 000 lidí;

3.  naléhavě vyzývá všechny strany zapojené do konfliktu, aby respektovaly mezinárodní humanitární právní předpisy a mezinárodní právní předpisy v oblasti lidských práv a aby uvolnily přístup a poskytly ochranu humanitárním agenturám, které přicházejí na pomoc trpícímu obyvatelstvu, a aby otevřely humanitární koridory pro dodávky zásob a vybavení; vyzývá všechny bojující strany v zemi, aby umožnily obnovení zásob svých základen leteckou cestou;

4.  plně podporuje jednání probíhající v Addis Abebě s cílem nastolit okamžité příměří a nalézt cestu k trvalému míru a stabilitě; naléhá na vládní stranu i na rebely, aby se zapojili do bezpodmínečných, inkluzivních a celostních politických jednání v dobré víře, že tato jednání povedou ke zdárnému konci; vítá úsilí Africké unie a úřadu IGAD, které se snaží propagovat inkluzivní dialog a zprostředkování;

5.  vyzývá všechny země sousedící s Jižním Súdánem, aby úzce spolupracovaly s cílem zlepšit bezpečnostní situaci v regionu;

6.  vyzývá všechny strany konfliktu, aby okamžitě a v plné míře přestaly porušovat lidská práva, a to i pokud jde o uprchlíky a vysídlené osoby, ženy a příslušníky zranitelných skupin obyvatelstva, ale také novináře, a vyzývá k tomu, aby osoby odpovědné za porušování lidských práv, včetně sexuálního násilí, byly za své činy hnány k odpovědnosti;

7.  vítá rozhodnutí Rady míru a bezpečnosti Africké unie, že zřídí komisi pro vyšetřování porušování lidských práv a dalších excesů a doporučí způsoby a prostředky k zajištění odpovědnosti, usmíření a ozdravení vztahů mezi všemi komunitami;

8.  zdůrazňuje, že je důležité, aby se vláda Jižního Súdánu a její mezinárodní partneři opětovně pokusili o úspěšné dokončení odzbrojení, demobilizace a znovuzačlenění ozbrojených skupin a aby provedli rozsáhlejší reformu v oblasti bezpečnosti;

9.  vyjadřuje politování nad tím, že vysoká představitelka EU rozhodla o ukončení mandátu zvláštního zástupce EU pro Súdán / Jižní Súdán, a to s ohledem na hlubokou politickou nestabilitu v Súdánu a na ozbrojené konflikty; domnívá se, že bez jmenovaného zvláštního zástupce pro Súdán / Jižní Súdán zůstane EU stranou mezinárodních jednání a snah; vyzývá proto vysokou představitelku, aby toto rozhodnutí přezkoumala a aby mandát zvláštního zástupce pro Súdán / Jižní Súdán prodloužila;

10. vyzývá mezinárodní společenství, aby dostálo svým závazkům, pokud jde o poskytnutí finančních prostředků Jižnímu Súdánu a danému regionu, a zejména pokud jde o řešení závažného nedostatku potravin, nouzového přístřeší a ochrany;

11. zdůrazňuje, že je nutné významně investovat do infrastruktury, do zajišťování základních služeb a do rozvoje zemědělství v Jižním Súdánu;

12. naléhavě vyzývá vládu Jižního Súdánu, aby zavedla nezbytné politické a hospodářské reformy s cílem řešit problémy špatného řízení země, chronické chudoby, zvyšující se míry korupce a nejistoty;

13. naléhavě vyzývá Jižní Súdán, aby ratifikoval dohodu z Cotonou uzavřenou mezi EU a státy AKT, čímž umožní, aby se EU dlouhodobě zavázala k podpoře rozvoje Jižního Súdánu;

14. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, vládě Jižního Súdánu, jihosúdánskému komisaři pro lidská práva, národnímu zákonodárnému shromáždění Jižního Súdánu, institucím Africké unie, Mezivládnímu úřadu pro rozvoj a generálnímu tajemníkovi OSN.