Resolutsiooni ettepanek - B7-0032/2014Resolutsiooni ettepanek
B7-0032/2014

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Olukord Lõuna-Sudaanis

13.1.2014 - (2014/2512(RSP))

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2

Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Norbert Neuser, Tanja Fajon, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi fraktsiooni S&D nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0018/2014

Menetlus : 2014/2512(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B7-0032/2014
Esitatud tekstid :
B7-0032/2014
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B7‑0032/2014

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Lõuna-Sudaanis

(2014/2512(RSP))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Lõuna-Sudaani kohta, eelkõige 10. detsembri 2013. aasta resolutsiooni rahvusvahelise üldsuse jõupingutuste kohta Lõuna-Sudaani arengu ja riigi ülesehitamise valdkonnas[1],

–   võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi Catherine Ashtoni 2. jaanuari 2014. aasta ja 24. detsembri 2013. aasta avaldusi olukorra kohta Lõuna-Sudaanis,

–   võttes arvesse nõukogu 22. juuli 2013. aasta järeldusi Sudaani ja Lõuna-Sudaani kohta,

–   võttes arvesse liidu delegatsiooni poolt 20. detsembril 2013. aastal kohapeal tehtud ELi avaldust,

–   võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 24. detsembri 2013. aasta resolutsiooni 2132 (2013) ja 25. novembri 2013. aasta resolutsiooni 2126 (2013),

–   võttes arvesse olukorda Lõuna-Sudaanis käsitlevaid kõnelusi, mida nõudis Aafrika Liidu rahu- ja julgeolekunõukogu oma 30. detsembri 2013. aasta kohtumisel Banjulis ning Valitsustevaheline Arenguamet (IGAD) oma 27. detsembri 2013. aasta tippkohtumisel Nairobis,

–   võttes arvesse 2005. aastal sõlmitud Sudaani üldist rahukokkulepet,

–   võttes arvesse Aafrika Liidu rahu- ja julgeolekunõukogu 24. aprilli 2012. aasta kommünikees esitatud Sudaani ja Lõuna-Sudaani tegevuskava, mida EL täielikult toetab,

–   võttes arvesse Aafrika Liidu poolt Aafrika Liidu komisjoni presidendi Nkosazana Dlamini-Zuma nimel 4. jaanuaril 2014. aastal avaldatud pressiteadet,

–   võttes arvesse Valitsustevahelise Arenguameti (IGAD) täitevsekretariaadi 19. detsembri 2013. aasta avaldust,

–   võttes arvesse läbivaadatud Cotonou lepingut,

–   võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–   võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–   võttes arvesse inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika hartat,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et etniliste rühmade vahelised relvakonfliktid puhkesid Lõuna-Sudaanis 15. detsembril 2013 ja vägivald on järsult kasvanud, mistõttu olukord muutub järjest halvemaks ja tekkinud on ulatuslik humanitaarkriis;

B.  arvestades, et kriis vallandus pärast seda, kui president Kiir teatas, et juulis ametist vabastatud endisele asepresidendile Riek Macharile ustavad sõjaväelased üritavad riigipööret; arvestades, et president Kiir kuulub dinka hõimu ja Riek Machar nueri hõimu, mistõttu konflikti iseloomustab teadete kohaselt üha rohkem etniline vägivald;

C. arvestades, et ÜRO andmetel on tapetud ligikaudu 1000 inimest ja konflikti tõttu on neljast osariigist (Central Equatoria, Jonglei, Unity ja Ülem-Niiluse) ümber asunud üle 200 000 tsiviilelaniku; arvestades, et naaberriikidest varjupaika otsivate lõunasudaanlaste arv on kasvanud ligikaudu 22 610-ni ning 15. detsembrist alates on neist ligi 13 000 saabunud Ugandasse ja 5290 Etioopiasse;

D. arvestades, et juba enne 2013. aasta detsembri relvakonfliktide puhkemist vajas humanitaarabi hinnangute kohaselt 3,1 miljonit inimest;

E.  arvestades, et aktiivne vaenutegevus on peamine probleem, mis takistab humanitaarabi kohalejõudmist; arvestades, et kogu riigis ei jätku inimestele toitu ja et põhitoiduaineid vajatakse eriti Bori ja Bentiu linnas; arvestades, et vägivalla ja põgenemise tõttu on inimesed kaotanud elatusvahendid, eeskätt toiduallikad, ning see võib lõpuks kaasa tuua toidukriisi;

F.  arvestades, et ÜRO teadete kohaselt hakkab nappima abisaadetisi Lõuna-Sudaanis ÜRO laagris varjupaiga leidnud 62 000 inimese jaoks; arvestades, et valitseb koolerasse ja leetritesse haigestumise oht ning kiiresti oleks vaja hädapäraseid tervishoiuteenuseid, puhast vett ja paremaid sanitaartingimusi;

G. arvestades, et Lõuna-Sudaani konflikti kaasatud pooled alustasid 7. jaanuaril 2014. aastal Addis Abebas Valitsustevahelise Arenguameti (IGAD) egiidi all läbirääkimisi; arvestades, et läbirääkimiste peamisteks päevakorrapunktideks on vaenutegevuse lõpetamine, humanitaarkoridoride avamine, poliitvangide küsimus ja tsiviilelanike kaitse;

H. arvestades, et vaatamata käimasolevatele rahuläbirääkimistele on julgeolekuolukord endiselt murettekitav, sest relvakonfliktid jätkuvad Lõuna-Sudaanis paljudes kohtades, sealhulgas Bori linna ümbruses Jonglei osariigis ning Unity ja Ülem-Niiluse osariigi aladel;

I.   arvestades, et ÜRO Julgeolekunõukogu võttis vastu resolutsiooni, millega anti luba vägede täiendamiseks 5500 isiku võrra ja veel 440 politseiniku lähetamiseks, et suurendada üldist vägede esindatust ÜRO Lõuna-Sudaani missioonis;

J.   arvestades, et komisjon toetab elupäästmismeetmeid, milleks eraldati aastatel 2012–2013 humanitaarabina ligi 160 miljonit eurot; arvestades, et komisjon eraldab ka 2014. aastal 50 miljonit eurot selleks, et reageerida riigis arenevale ja süvenevale humanitaarkriisile;

K. arvestades, et ÜRO humanitaarasjade koordinatsioonibüroo (OCHA) esitas ühistaotluse 166 miljoni USA dollari eraldamiseks, et reageerida kriisile ja abistada hinnanguliselt 628 000 inimest jaanuarist kuni märtsini 2014;

L.  arvestades, et abiorganisatsioonid käivitasid 31. detsembril 2013. aastal Lõuna-Sudaani kriisile reageerimise kava eesmärgiga koguda 209 miljonit USA dollarit, et reageerida praeguse kriisi tekitatud vajadustele;

M. arvestades, et Lõuna-Sudaanis on vangistatud 11 poliitikut; arvestades, et süüdistuseta kinnipeetavate hulgas on ka valitseva Sudaani rahvavabastusliikumise (SPLM) endine peasekretär Pagan Amum;

N. arvestades, et Rahvusvaheline Kriminaalkohus on väljastanud president al-Bashiri suhtes kaks vahistamismäärust, milles peetakse teda vastutavaks sõjakuritegude, inimsusvastaste kuritegude ja genotsiidiaktide eest, mille panid Sudaanis Darfuris toime Sudaani väed ja nende liitlasest Janjaweedi relvarühmitus;

O. arvestades, et Lõuna-Sudaanis puuduvad põhiteenused nagu puhta vee ja sanitaarsüsteemid ning tervishoiuteenused; arvestades, et seitsmest lapsest üks sureb enne viiendat eluaastat ja kuuest rasedusest üks lõpeb ema surmaga, 20% elanikkonnast kannatab alatoitumuse all ning surmavad epideemiad on sagedased ja levivad kiiresti; arvestades, et igal aastal ähvardab toiduga kindlustamatus rohkem kui miljonit inimest;

P.  arvestades, et riigi ülesehitamiseks ja tugevdamiseks on vaja pikaajalist perspektiivi ning rahvusvahelise üldsuse kindlat, prognoositavat ja stabiilset osalust;

Q. arvestades, et Lõuna-Sudaan sõltub suuresti naftatootmisest ning ekspordi osas praegu täielikult Sudaani Vabariigist; arvestades, et selline olukord ei ole majanduslikult jätkusuutlik ning lisaks saab seda kasutada surveavaldusvahendina uue riigi vastu, mis tekitab lisapingeid;

R.  arvestades, et Lõuna-Sudaani naftatoodang vähenes 200 000 barrelile päevas (45 000 bpd võrra) pärast põhjapoolse Unity osariigi naftaväljade sulgemist võitlustegevuse tagajärjel;

1.  väljendab sügavat muret vägivalla hiljutise ägenemise pärast Lõuna-Sudaanis, millel on tõsised humanitaarsed, julgeolekualased, poliitilised, majanduslikud ja sotsiaalsed tagajärjed riigis, mille olukord on niigi ebakindel ja kõikuv ning mis võib destabiliseerida kogu Ida-Aafrika piirkonna;

2.  mõistab sügavalt hukka hiljutised võitluspuhangud Lõuna-Sudaanis ning kutsub kõiki pooli üles panema relvad maha ja lõpetama viivitamata vägivalla, mis on alates kriisi puhkemisest 2013. aasta detsembris põhjustanud tsiviilelanikkonna hulgas surma-, vigastus- ja kahjujuhtumeid ja sundinud üle 200 000 inimese ümber asuma;

3.  nõuab tungivalt, et kõik asjaomased pooled austaksid rahvusvahelist humanitaarõigust ja inimõigusi käsitlevaid rahvusvahelisi õigusakte, tagaksid juurdepääsu ja kaitse humanitaarorganisatsioonidele, kes on tulnud abistama kannatavaid tsiviilelanikke, ning avaksid humanitaarkoridorid tarvete ja seadmete kohaletoimetamiseks; palub riigi kõigil võitlevatel pooltel võimaldada lendude toimumine varude täiendamise eesmärgil;

4.  toetab täielikult Addis Abebas peetavaid läbirääkimisi kohese relvarahu kehtestamiseks ja kestva rahu ja stabiilsuse saavutamiseks; kutsub valitsust ja mässulisi üles alustama heas usus tingimusteta, kaasavaid ja tervikut silmas pidavaid poliitilisi kõnelusi, et läbirääkimised edukalt lõpetada; väljendab heameelt Aafrika Liidu ja Valitsustevahelise Arenguameti (IGAD) jõupingutuste üle kaasava dialoogi ja vahendamise edendamiseks;

5.  julgustab kõiki Lõuna-Sudaani naabreid tegema tihedat koostööd julgeolekuolukorra parandamiseks kõnealuses piirkonnas;

6.  kutsub kõiki pooli üles lõpetama kohe igasugune inimõiguste rikkumine, sh pagulaste ja riigisiseste põgenike, naiste ja kaitsetute inimrühmade ning ajakirjanike inimõiguste rikkumine, ning nõuab inimõiguste rikkumiste, sh seksuaalvägivalla toimepanijate vastutusele võtmist;

7.  väljendab heameelt Aafrika Liidu rahu- ja julgeolekunõukogu otsuse üle moodustada komisjon inimõiguste rikkumiste ja muude kuritarvitusjuhtumite uurimiseks ning soovituste tegemiseks viiside ja vahendite kohta, mille abil tagada vastutus, leppimine ja vastasseisu ületamine kõikide kogukondade hulgas;

8.  rõhutab Lõuna-Sudaani valitsuse ja tema rahvusvaheliste partnerite täiendavate jõupingutuste olulisust, et viia läbi relvarühmituste desarmeerimine, demobiliseerimine ja taasintegreerimine ning teostada laiaulatuslik julgeolekusektori reform;

9.  peab kahetsusväärseks ELi kõrge esindaja otsust lõpetada Sudaani ja Lõuna-Sudaani nimetatud ELi eriesindaja volitused, kuna Sudaanis on tõsised poliitilised rahutused ja relvakonfliktid; on seisukohal, et ilma ELi Sudaani ja Lõuna-Sudaani eriesindaja määramiseta jääb EL rahvusvahelistest läbirääkimistest ja jõupingutustest kõrvale; nõuab seetõttu, et kõrge esindaja võtaks oma otsuse tagasi ja pikendaks Sudaani ja Lõuna-Sudaani nimetatud ELi eriesindaja volitusi;

10. kutsub rahvusvahelist üldsust üles pidama kinni Lõuna-Sudaani ja piirkonnaga seoses võetud rahastamiskohustustest, et eelkõige lahendada toiduabi, ajutise peavarju ja kaitsega seotud suured puudujäägid;

11. rõhutab vajadust teha suuri investeeringuid Lõuna-Sudaani taristusse, põhiteenuste osutamisse ja põllumajanduslikku arengusse;

12. nõuab tungivalt, et Lõuna-Sudaani valitsus viiks läbi vajalikud poliitilised ja majanduslikud reformid, et leida lahendused riigi halva juhtimise, kroonilise vaesuse ning korruptsiooni ja ebakindluse suurenemise probleemidele;

13. nõuab tungivalt, et Lõuna-Sudaan ratifitseeriks ELi ja AKV riikide vahelise Cotonou lepingu, et EL saaks Lõuna-Sudaani arenguga seoses pikaajalisi kohustusi võtta;

14. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Lõuna-Sudaani valitsusele, Lõuna-Sudaani inimõiguste volinikule, Lõuna-Sudaani parlamendile, Aafrika Liidu institutsioonidele, Valitsustevahelisele Arenguametile ja ÜRO peasekretärile.