Návrh uznesenia - B7-0032/2014Návrh uznesenia
B7-0032/2014

NÁVRH UZNESENIA o situácii v Južnom Sudáne

13.1.2014 - (2014/2512(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Norbert Neuser, Tanja Fajon, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi v mene Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0018/2014

Postup : 2014/2512(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0032/2014
Predkladané texty :
B7-0032/2014
Rozpravy :
Prijaté texty :

B7‑0032/2014

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Južnom Sudáne

(2014/2512(RSP))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Južnom Sudáne, najmä na uznesenie z 10. decembra 2013 o úsilí medzinárodného spoločenstva v oblasti rozvoja a budovania štátu v Južnom Sudáne[1]

–   so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Catherine Ashtonovej o situácii v Južnom Sudáne z 2. januára 2014 a 24. decembra 2013,

–   so zreteľom na závery Rady z 22. júla 2013 o situácii v Sudáne a Južnom Sudáne,

–   so zreteľom na miestne vyhlásenie EÚ z 20. decembra 2013 zo strany delegácie Európskej únie,

–   so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2132 (2013) z 24. decembra 2013 a č. 2126 (2013) z 25. novembra 2013,

–   so zreteľom na rozhovory o situácii v Južnom Sudáne, ktoré iniciovala Mierová a bezpečnostná rada Africkej únie (PSC), najmä na jej zasadnutí 30. decembra 2013 v Banjule, ako aj samit Medzivládneho úradu pre rozvoj (IGAD), ktorý sa konal 27. decembra 2013 v Nairobi,

–   so zreteľom na sudánsku komplexnú mierovú dohodu (CPA) z roku 2005,

–   so zreteľom na plán pre Sudán a Južný Sudán stanovený v komuniké zo zasadnutia Bezpečnostnej a mierovej rady Africkej únie z 24. apríla 2012, ktorý EÚ plne podporuje,

–   so zreteľom na tlačové vyhlásenie Africkej únie v mene predsedu Komisie Africkej únie, Dr.Nkosazana Dlamini-Zumu, zo 4. januára 2014,

–   so zreteľom na vyhlásenie Výkonného sekretariátu Medzivládneho úradu pre rozvoj (IGAD) z 19. decembra 2013,

–   so zreteľom na revidovanú dohodu z Cotonou,

–   so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

–   so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach,

–   so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže v Južnom Sudáne vypukli 15. decembra 2013 ozbrojené konflikty medzi etnickými skupinami a násilie sa dramaticky zvyšovalo, čo viedlo k zhoršeniu situácie a k rozsiahlej humanitárnej kríze;

B.  keďže kríza vypukla vtedy, keď prezident Kiir prehlásil, že vojaci oddaní bývalému viceprezidentovi Riekovi Macharovi, odvolanému v júli z úradu, sa pokúsili o prevrat; keďže prezident Kiir patrí k etnickej skupine Dinkov a Machar ku skupine Lou Nuerov a keďže konflikt bol v správach stále častejšie označovaný ako etnicky namierené násilie;

C. keďže podľa OSN bolo zabitých takmer 1 000 ľudí a viac ako 200 000 civilných obyvateľov bolo z dôvodu konfliktu vysídlených zo štyroch štátov, konkrétne Centrálnej Equatorie, Jonglei, Unity a Horného Nílu; keďže počet obyvateľov Južného Sudánu, ktorí hľadajú prístrešie v susedných krajinách, sa zvýšil približne na 22 610, pričom od 15. decembra približne 13 000 z nich prekročilo hranice Ugandy a ďalších 5 290 utečencov prišlo do Etiópie;

D. keďže už pred ozbrojeným násilím v decembri 2013 sa odhadovalo, že 3,1 milióna ľudí potrebuje humanitárnu pomoc;

E.  keďže prebiehajúce ozbrojené konflikty sú hlavným problémom pre vykonávanie operácií humanitárnej pomoci; keďže prístup k potravinám je pre obyvateľov krajiny obmedzený a rozdeľovanie dodávok základných potravín a výživy je potrebné najmä v Búre a Bántjú; keďže násilie a vysídľovanie spôsobili stratu živobytia, najmä pokiaľ ide o potravinové zdroje, čo by mohlo vyústiť do potravinovej krízy;

F.  keďže podľa OSN sa vyčerpávajú dodávky pomoci dostupné pre približne 62 000 ľudí, ktorí našli úkryt v areáloch OSN v Južnom Sudáne, keďže existujú hrozby cholery a osýpok a sú naliehavo potrebné zdravotnícke služby, čistá voda a lepšie sanitárne podmienky;

G. keďže strany konfliktu v Južnom Sudáne iniciovali 7. januára 2014 rokovania v Addis Abebe pod záštitou úradu IGAD; keďže zastavenie bojov, otvorenie humanitárnych koridorov, problém politických väzňov a ochrana civilného obyvateľstva budú hlavnými témami rokovaní;

H. keďže napriek mierovým rokovaniam je situácia aj naďalej alarmujúca a boje na viacerých miestach Južného Sudánu vrátane okolia Búru v štáte Jonglei a v oblastiach štátov Unity a Horný Níl pokračujú;

I.   keďže Bezpečnostná rada OSN prijala rezolúciu, na základe ktorej sa vyšlú posily, a to
5 500 vojakov a 440 policajtov, s cieľom zvýšiť celkovú úroveň ozbrojených síl misie OSN v Južnom Sudáne;

J.   keďže Komisia podporuje akcie na záchranu života, s takmer 160 miliónmi EUR pridelenými na humanitárnu pomoc v rokoch 2012/2013; keďže v roku 2014 tiež sprístupnila 50 miliónov EUR s cieľom reagovať na rozvíjajúcu sa a zosilňujúcu humanitárnu krízu v krajine;

K. keďže Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) otvoril konsolidovanú výzvu na poskytnutie 166 miliónov USD určených na reakciu na krízu a na pomoc asi 628 000 ľudí od januára do marca 2014;

L.  keďže agentúry poskytujúce pomoc začali 31. decembra 2013 reakčný plán riešenia krízy v Južnom Sudáne s cieľom získať 209 miliónov USD na pokrytie potrieb vyplývajúcich zo súčasnej krízy;

M. keďže v Južnom Sudáne bolo uväznených 11 politikov; keďže medzi osoby zadržiavané bez vznesenia obvinenia patrí Pagan Amum, bývalý generálny tajomník vládnuceho Sudánskeho ľudového oslobodzovacieho hnutia;

N. keďže Medzinárodný trestný súd vydal dva zatykače na prezidenta al-Bašíra, pričom ho obvinil zo zodpovednosti za vojnové zločiny, zločiny proti ľudskosti a genocídy vykonanej sudánskymi silami a ich spojencom, milíciami Džandžawíd v Dárfúre v Sudáne;

O. keďže Južnému Sudánu chýbajú základné služby, ako sú bezpečná voda, sanitárne zariadenia a zdravotné služby; keďže každé siedme dieťa zomiera pred dosiahnutím veku piatich rokov a každé šieste tehotenstvo vyústi do úmrtia matky, pričom viac ako 20 % obyvateľstva trpí podvýživou a časté sú smrteľné epidémie, ktoré sa rýchlo šíria; keďže neexistujúca potravinová bezpečnosť je každý rok hrozbou pre viac ako milión ľudí;

P.  keďže budovanie štátu a prekonanie nestability si vyžadujú dlhodobú perspektívu a pevné, predvídateľné a stabilné zapojenie medzinárodného spoločenstva;

Q. keďže Južný Sudán je podstatne závislý od produkcie ropy a v súčasnosti je v oblasti vývozu úplne závislý od Sudánu, čo je situácia neudržateľná nielen z hospodárskeho hľadiska, ale je aj nástrojom vytvárania tlaku na novú krajinu, čo vytvára ďalšie napätie;

R.  keďže produkcia ropy v Južnom Sudáne klesla po zatvorení ropných polí na severe štátu Unity v dôsledku bojov o 45 000 barelov denne na úroveň 200 000 barelov denne;

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie v súvislosti s nedávnym stupňovaním násilia v Južnom Sudáne, ktoré má závažné humanitárne, bezpečnostné, politické, hospodárske a sociálne dôsledky v krajine, ktorá je už aj tak oslabená a nestabilná, a ktoré by mohlo oslabiť celý východoafrický región;

2.  dôrazne odsudzuje nedávne prepuknutie bojov v Južnom Sudáne a vyzýva všetky strany, aby zložili zbrane a okamžite ukončili násilie, ktoré spôsobilo úmrtia, zranenia a škody medzi civilným obyvateľstvom a v dôsledku ktorého bolo od začiatku krízy v decembri 2013 vysídlených viac ako 200 000 ľudí;

3.  naliehavo žiada všetky dotknuté strany, aby dodržiavali medzinárodné humanitárne právo a ľudské práva, a tiež aby umožnili prístup a ochranu humanitárnym agentúram prichádzajúcim na pomoc trpiacemu civilnému obyvateľstvu, ako aj aby otvorili humanitárne koridory pre dodávku zásob a vybavenia; vyzýva všetky bojujúce strany v krajine, aby umožnili lety s cieľom doplniť zásoby v základniach;

4.  plne podporuje prebiehajúce rokovania v Addis Abebe o okamžitom prímerí a nájdení spôsobu, akým zaistiť trvalý mier a stabilitu; vyzýva vládu a povstalecké strany, aby sa zapojili do bezpodmienečných, inkluzívnych a holistických politických rokovaní v dobrej viere dospieť k úspešným záverom; víta úsilie Africkej únie a úradu IGAD pri podpore inkluzívneho dialógu a mediácie;

5.  podporuje všetky susedné krajiny Južného Sudánu, aby úzko spolupracovali s cieľom zlepšiť bezpečnostnú situáciu v regióne;

6.  vyzýva všetky strany, aby okamžite ukončili porušovanie ľudských práv vrátane práv týkajúcich sa utečencov a vysídlených osôb, žien a osôb patriacich do zraniteľných skupín, ako aj novinárov, a vyzýva, aby boli tí, ktorí sú zodpovední za porušovanie ľudských práv vrátane sexuálneho násilia, braní na zodpovednosť;

7.  víta rozhodnutie Mierovej a bezpečnostnej rady Africkej únie zriadiť komisiu na vyšetrovanie porušovania ľudských práv a iného porušovania a odporučiť spôsoby a prostriedky na zabezpečenie zodpovednosti, zmierenia a ozdravenia v rámci všetkých komunít;

8.  zdôrazňuje význam obnoveného úsilia vlády Južného Sudánu a jej medzinárodných partnerov o posun smerom k odzbrojeniu, demobilizácii a opätovnej integrácii ozbrojených skupín a o vykonanie rozsiahlejšej reformy v sektore bezpečnosti;

9.  vyjadruje poľutovanie nad rozhodnutím vysokej predstaviteľky EÚ o ukončení mandátu osobitného zástupcu EÚ pre Sudán/Južný Sudán vzhľadom na vážny politický nepokoj v Sudáne a ozbrojené konflikty; domnieva sa, že bez vymenovaného osobitného zástupcu Únie pre Sudán/Južný Sudán bude Európska únia plniť druhotnú úlohu v rámci medzinárodných rokovaní a úsilia; vyzýva preto vysokú predstaviteľku, aby toto rozhodnutie prehodnotila a predĺžila mandát osobitného zástupcu pre Sudán/Južný Sudán;

10. vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby rešpektovalo svoje záväzky v oblasti financovania Južného Sudánu a tohto regiónu, a najmä aby riešilo výrazné nedostatky týkajúce sa potravinovej pomoci, núdzového prístrešia a ochrany;

11. zdôrazňuje potrebu veľkých investícií do infraštruktúry, poskytovania základných služieb a poľnohospodárskeho rozvoja v Južnom Sudáne;

12. nalieha na vládu Južného Sudánu, aby zaviedla nevyhnutné politické a ekonomické reformy s cieľom poskytnúť riešenia problémov krajiny týkajúcich sa nesprávneho riadenia, chronickej chudoby, narastajúcej korupcie a neistoty;

13. nalieha na Južný Sudán, aby ratifikoval Dohodu z Cotonou medzi EÚ a krajinami AKT s cieľom umožniť dlhodobý záväzok zo strany EÚ k rozvoju Južného Sudánu;

14. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, vláde Južného Sudánu, komisárovi Južného Sudánu pre ľudské práva, Národnému zákonodarnému zhromaždeniu Južného Sudánu, inštitúciám Africkej únie, Medzivládnemu úradu pre rozvoj a generálnemu tajomníkovi OSN.