Prijedlog rezolucije - B7-0051/2014Prijedlog rezolucije
B7-0051/2014

  PRIJEDLOG REZOLUCIJE o nedavnim pokušajima kriminalizacije pripadnika skupine LGBTI

  15.1.2014. - (2014/2517(RSP))

  podnesen sa zahtjevom za uvrštavanje rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava u dnevni red
  u skladu s člankom 122. Poslovnika

  Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Seán Kelly, Bogusław Sonik u ime kluba PPE


  Postupak : 2014/2517(RSP)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  B7-0051/2014
  Podneseni tekstovi :
  B7-0051/2014
  Doneseni tekstovi :

  B7‑0051/2014

  Rezolucija Europskog parlamenta   o nedavnim pokušajima kriminalizacije pripadnika skupine LGBTI

  (2014/2517(RSP))

  Europski parlament,

  –   uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima, Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima (ICCPR), Afričku povelju o ljudskim pravima i pravima naroda (ACHPR), Konvenciju o ukidanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) te Pekinšku akcijsku platformu, koji naglašavaju da sve žene imaju pravo na nadzor u pitanjima u pogledu svoje spolnosti te na slobodno i odgovorno odlučivanje o tim pitanjima, bez prisile, stigmatizacije i nasilja,

  –   uzimajući u obzir Rezoluciju Vijeća UN-a za ljudska prava A/HRC/17/19 od 17. lipnja 2011. o ljudskim pravima, spolnoj orijentaciji i spolnom identitetu,

  –   uzimajući u obzir rasprave Vijeća UN-a za ljudska prava o globalnim pravima građana svijeta koji su pripadnici skupine LGBT te diskriminaciji i nasilju na osnovi spolne orijentacije,

  –   uzimajući u obzir izjave Visoke povjerenice UN-a za ljudska prava Navi Pillay pred ekspertnom skupinom o prestanku nasilja nad pojedincima i njihove diskriminacije na osnovi njihove spolne orijentacije i spolnog identiteta,

  –   uzimajući u obzir drugu reviziju Sporazuma o partnerstvu između članica afričke, karipske i pacifičke skupine država s jedne strane i Europske zajednice i njezinih država članica s druge strane (Sporazum iz Cotonoua), te klauzule o ljudskim pravima iz tog Sporazuma, posebno članak 8. stavak 4. i članak 9.,

  –   uzimajući u obzir članak 2., članak 3. stavak 5. i članak 21. Ugovora o Europskoj uniji te članak 10. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, kojima se Europska unija i njezine države članice obvezuju da će poštovati i promicati univerzalna ljudska prava i štititi pojedince u svojim odnosima sa širim svijetom;

  –   uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 17. prosinca 2009. o Ugandi: nacrt zakona protiv homoseksualnosti[1],

   

  –   uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 16. prosinca 2010. o Ugandi: takozvani Bahatijev zakon i diskriminacija populacije LGBT[2],

   

  –   uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 17. prosinca 2009. o Ugandi: ubojstvo Davida Kata[3],

  –   uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 28. rujna 2011. o ljudskim pravima, spolnoj orijentaciji i spolnom identitetu u Ujedinjenim narodima[4],

  –   uzimajući u obzir svoju prethodnu rezoluciju od 5. srpnja 2012. o nasilju nad lezbijkama i pravima lezbijskih, homoseksualnih, biseksualnih, transrodnih i interseksualnih pojedinaca (skupina LGBTI) u Africi[5],

  –   uzimajući u obzir članak 122. Poslovnika,

  A. budući da su sva ljudska bića rođena slobodna i jednaka, s dostojanstvom i pravima; budući da sve države imaju obvezu sprečavati nasilje i stigmatizaciju na osnovi spolne orijentacije, spolnog identiteta i spolnog izraza;

  B.  budući da su prava pripadnika skupine LGBTI ista ljudska prava kao ona svih žena i muškaraca, koja se moraju štititi bez obzira na njihovu spolnu orijentaciju, spolni identitet ili spolni izraz;

   

  C. budući da je 20. prosinca 2013. ugandski Parlament donio Zakon protiv homoseksualnosti kojim se kažnjava potpora pravima pripadnika skupine LGBTI kaznom zatvora do sedam godina, neprijavljivanje vlastima pripadnika skupine LGBTI kaznom zatvora do tri godine te se „prijestupnici recidivisti“ ili HIV pozitivni prijestupnici kažnjavaju doživotnim zatvorom; te budući da se sporazumni odnos s istim spolom kriminalizira na temelju poglavlja 145 ugandskog kaznenog zakona;

  D. budući da je 17. prosinca 2013. nigerijski Senat donio Zakon o istospolnim bračnim zajednicama (Prohibicija) kojim se kažnjavaju osobe u istospolnim vezama kaznom zatvora do 14 godina, te osobe koje svjedoče istospolnim vezama ili vode LGBTI barove, organizacije ili sastanke kaznom zatvora do 10 godina;

  E.   budući da je 11. prosinca 2013. indijski Vrhovni sud odbacio odluku Visokog suda u Delhiju iz 2009. prema kojoj poglavlje 377, koje predstavlja zakon iz kolonijalnog razdoblja kojim se zabranjuje homoseksualnost, krši načelo ravnopravnosti iz indijskog Ustava čime se ponovno kriminalizira homoseksualnost kaznom zatvora koja može biti i doživotna;

  F.  budući da je ruska Duma nedavno donijela zakon kojim se zabranjuje propagiranje „netradicionalnih spolnih odnosa“;

  1.  poziva Komisiju, Europsku službu za vanjsko djelovanje i države članice da u svojim odnosima s trećim zemljama obrate pozornost na ljudska prava pripadnika skupine LGBTI;

  2.  osuđuje raspirivanje mržnje i nasilja na temelju spolne orijentacije, spolnog identiteta ili spolnog izraza; poziva prethodno spomenute zemlje da učinkovito štite prava pripadnika skupine LGBTI na život i dostojanstvo, te da osude sve primjere nasilja nad njima te stigmatizaciju i ponižavanje tih osoba;

  3.  poziva predsjednika Ugande da se suzdrži od potpisivanja Zakona protiv homoseksualnosti te da ukine poglavlje 145 ugandskog kaznenog zakona;

  4.  poziva predsjednika Nigerije da se suzdrži od potpisivanja Zakona o istospolnim bračnim zajednicama (Prohibicija) te da ukine poglavlja 214 i 217 nigerijskog kaznenog zakona;

  5.  pozdravlja inicijativu indijske Vlade kojom se od Vrhovnog suda traži da revidira svoju odluku budući da krši ustavno načelo ravnopravnosti; poziva indijski Parlament da ukine poglavlje 377 ako Vrhovni sud ne donese novu odluku;

  6.  duboko je zabrinut zbog negativnih posljedica donošenja saveznog zakona u Rusiji o zabrani propagande „netradicionalnih spolnih odnosa“ čime se povećava diskriminacija i nasilje nad pripadnicima skupine LGBTI te ograničava njihova sloboda kretanja unutar Rusije i u Rusiju; stoga poziva Rusiju da revidira svoje zakonodavstvo;

   

  7.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnost, vladama i parlamentima država članica te predsjednicima i parlamentima Ugande, Nigerije, Indije i Rusije.