Propunere de rezoluţie - B7-0051/2014Propunere de rezoluţie
B7-0051/2014

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la măsurile recente în vederea incriminării persoanelor lesbiene, homosexuale, bisexuale, transgen și intersexuale (LGBTI)

15.1.2014 - (2014/2517(RSP))

depusă cu cerere de înscriere pe ordinea de zi a dezbaterii cu privire la cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept
depusă în conformitate cu articolul 122 din Regulamentul de procedură

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Seán Kelly, Bogusław Sonik în numele Grupului PPE


Procedură : 2014/2517(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0051/2014
Texte depuse :
B7-0051/2014
Texte adoptate :

B7‑0051/2014

Rezoluția Parlamentului European referitoare la măsurile recente în vederea incriminării persoanelor lesbiene, homosexuale, bisexuale, transgen și intersexuale (LGBTI)

(2014/2517(RSP))

Parlamentul European,

–   având în vedere Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, Carta africană a drepturilor omului şi popoarelor, Convenţia privind eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei și Platforma de acțiune de la Beijing, care subliniază faptul că toate femeile au dreptul să controleze și să decidă liber și responsabil cu privire la aspectele legate de sexualitatea lor, fără constrângeri, stigmatizare și violență,

–   având în vedere Rezoluția Consiliului ONU pentru Drepturile Omului A/HRC/17/19 din 17 iunie 2011 privind drepturile omului, orientarea sexuală și identitatea de gen,

–   având în vedere dezbaterile din cadrul Consiliului ONU pentru Drepturile Omului cu privire la drepturile globale ale cetățenilor LGBT din toată lumea, precum și discriminarea și violența bazată pe orientarea sexuală,

–   având în vedere declarațiile Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului Navi Pillay cu privire la încetarea violenței și discriminării împotriva persoanelor pe baza orientării lor sexuale și a identității de gen,

–   având în vedere cea de-a doua revizuire a Acordului de parteneriat dintre membrii grupului de state din Africa, zona Caraibilor și Pacific, de pe o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte (Acordul de la Cotonou) și clauzele referitoare la drepturile omului cuprinse în acesta, în special articolul 8 alineatul (4) și articolul 9,

–   având în vedere articolul 2, articolul 3 alineatul (5) și articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană și articolul 10 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, prin care Uniunea Europeană și statele sale membre se angajează să sprijine și să promoveze drepturile universale ale omului și protecția persoanelor, în relațiile sale cu restul lumii,

–   având în vedere Rezoluția sa din 17 decembrie 2009 referitoare la „Uganda: proiect de legislație anti-homosexualăˮ[1],

–   având în vedere Rezoluția sa din 16 decembrie 2010 referitoare la «Uganda: așa-numita „lege Bahati” și discriminarea împotriva persoanelor LGBT»[2],

–   având în vedere Rezoluția sa din 17 februarie 2011 referitoare la „Uganda: asasinarea lui David Katoˮ[3],

–   având în vedere Rezoluția sa din 28 septembrie 2011 referitoare la drepturile omului, orientarea sexuală și identitatea de gen la Organizația Națiunilor Unite[4],

–   având în vedere Rezoluția sa din 5 iulie 2012 referitoare la violențele împotriva femeilor lesbiene și drepturile persoanelor lesbiene, homosexuale, bisexuale, transgen și intersexuale (LGBTI) din Africa[5],

–   având în vedere articolul 122 din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și în drepturi; întrucât toate statele au obligația de a preveni violența și stigmatizarea bazată pe orientarea sexuală, identitatea de gen și exprimarea de gen;

B.  întrucât drepturile persoanelor LGBTI sunt identice cu cele ale tuturor femeilor și bărbaților, iar aceste drepturi trebuie să le fie protejate, indiferent de orientarea lor sexuală, de identitatea lor de gen sau de expresia genului;

C. întrucât la 20 decembrie 2013 Parlamentul din Uganda a adoptat „Legea împotriva homosexualitățiiˮ, care pedepsește apărarea drepturilor persoanelor LGBTI cu până la 7 ani de închisoare, refuzul de a denunța persoanele LGBTI cu până la 3 ani de închisoare și „recidiviștiiˮ sau infractorii infectați cu HIV cu închisoarea pe viață; întrucât comportamentul homosexual consensual este incriminat în temeiul Secțiunii 145 din Codul penal ugandez;

D. întrucât la 17 decembrie 2013, Senatul nigerian a adoptat „Legea privind interzicerea căsătoriei între persoane de același sexˮ, care sancționează relațiile dintre persoanele de același sex cu până la 14 ani de închisoare, iar persoanele care sunt martore ale unor relații între persoane de același sex sau care gestionează baruri, organizații sau conduc reuniuni LGBT cu până la 10 ani de închisoare;

E.   întrucât la 11 decembrie 2013, Curtea Supremă a Indiei a respins o hotărâre a Înaltei Curți de Justiție de la Delhi din 2009 potrivit căreia Secțiunea 377, o lege colonială care interzice homosexualitatea, încalcă principiul egalității din Constituția Indiei, considerând din nou homosexualitatea drept o infracțiune care poate fi pedepsită chiar cu închisoarea pe viață;

F.  întrucât Duma rusă a adoptat recent acte legislative care interzic propaganda în favoarea „relațiilor sexuale netradiționaleˮ,

1.  solicită Comisiei, Serviciului European de Acţiune Externă și statelor membre să acorde atenție drepturilor persoanelor LGBTI în relațiile lor cu țările terțe;

2.  denunță instigările la ură și violență pe motive de orientare sexuală, identitate de gen sau expresie a genului; invită țările menționate mai sus să apere în mod eficace drepturile persoanelor LGBTI la viață și demnitate și condamnă toate actele de violență, stigmatizare și umilire îndreptate împotriva lor;

3.  solicită președintelui Ugandei să nu promulge „Legea împotriva homosexualitățiiˮ și să abroge Secțiunea 145 din Codul Penal ugandez;

4.  solicită președintelui Nigeriei să nu promulge „Legea privind interzicerea căsătoriei între persoane de același sexˮși să abroge Secțiunile 214 și 217 din Codul Penal nigerian;

5.  salută inițiativa guvernului indian de a solicita Curții Supreme revizuirea hotărârii sale, având în vedere că aceasta încalcă principiul constituțional al egalității; solicită Parlamentului indian să abroge Secțiunea 377 în cazul în care Curtea Supremă nu își revizuiește hotărârea;

6.  își manifestă profunda îngrijorare cu privire la efectele negative ale adoptării unei legi federale în Rusia referitoare la interzicerea propagandei în favoarea „relațiilor sexuale netradiționaleˮ, ceea ce sporește discriminarea și violența împotriva persoanelor LGBTI și le limitează libera circulație spre Rusia cât și pe teritoriul ei; solicită, așadar, Rusiei să își revizuiască legislația;

7.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și președinților și parlamentelor Ugandei, Nigeriei, Indiei și Rusiei.