Postup : 2014/2517(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0051/2014

Predkladané texty :

B7-0051/2014

Rozpravy :

PV 16/01/2014 - 12.3
CRE 16/01/2014 - 12.3

Hlasovanie :

PV 16/01/2014 - 13.3
CRE 16/01/2014 - 13.3

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 134kWORD 61k
15.1.2014
PE527.241v01-00
 
B7-0051/2014

predložený so žiadosťou o včlenenie do programu rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a právneho štátu

predložený v súlade s článkom 122 rokovacieho poriadku


o nedávnych snahách trestnoprávne postihovať lesbičky, gejov, bisexuálne, transrodové a intersexuálne osoby (LGBTI) (2014/2517(RSP))


Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Seán Kelly, Bogusław Sonik v mene Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov)
NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

Uznesenie Európskeho parlamentu o nedávnych snahách trestnoprávne postihovať lesbičky, gejov, bisexuálne, transrodové a intersexuálne osoby (LGBTI) (2014/2517(RSP))  
B7‑0051/2014

Európsky parlament,

–   so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv (UDHR), Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ICCPR), Africkú chartu ľudských práv a práv národov (ACHPR), Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) a na Pekinskú akčnú platformu, v ktorej sa zdôrazňuje, že všetky ženy majú právo na kontrolu a slobodnú a zodpovednú voľbu v otázkach súvisiacich s ich sexualitou bez donútenia, stigmatizovania a násilia,

–   so zreteľom na rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva A/HRC/17/19 zo 17. júna 2011 o ľudských právach, sexuálnej orientácii a rodovej identite,

–   so zreteľom na diskusie v Rade OSN pre ľudské práva, týkajúce sa globálnych práv občanov z radov LGBT na celom svete, ako aj diskriminácie a násilia, ktoré spočívajú na sexuálnej orientácii,

–   so zreteľom na vyhlásenia vysokej komisárky OSN pre ľudské práva Navi Pillayovej, ktoré vydala na fóre o ukončení násilia a diskriminácie osôb, ktoré spočívajú na ich sexuálnej orientácii a rodovej identite,

–   so zreteľom na druhú revíziu Dohody o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej (dohoda z Cotonou), a jej ustanovenia o ľudských právach, najmä článok 8 ods. 4 a článok 9,

–   so zreteľom na články 2 a 3 ods. 4 a 21 Zmluvy o Európskej únii a článok 10 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktoré zaväzujú Európsku úniu a jej členské štáty na presadzovanie a podporu všeobecných ľudských práv a ochranu jednotlivcov v rámci jej vzťahov s okolitým svetom,

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. decembra 2009 o Ugande: návrh zákona zameraný proti homosexualite(1),

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. decembra 2010 o Ugande: tzv. Bahatiho zákon a diskriminácia obyvateľov, ktorí sú lesbičky, gejovia, transrodové osoby a bisexuáli (LGTB)(2),

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. februára 2011 o Ugande: vražda Davida Kata(3),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 28. septembra 2011 o ľudských právach, sexuálnej orientácii a rodovej identite v Organizácii Spojených národov(4),

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenie z 5. júla 2012 o násilí voči lesbickým ženám a právach lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálne identifikovaných ľudí (LGBTI) v Afrike(5),

–   so zreteľom na článok 122 rokovacieho poriadku,

A. keďže všetky ľudské bytosti sa rodia slobodné a rovnaké, čo sa týka dôstojnosti a práv; keďže všetky štáty majú povinnosť predchádzať násiliu a stigmatizácii na základe sexuálnej orientácie, rodovej identity a rodového prejavu;

B.  keďže práva lesbičiek, gajov, bisexuálnych, transsexuálnych a intersexuálnych osôb sú také isté ľudské práva ako práva všetkých žien a všetkých mužov, ktoré sa musia chrániť bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu, rodovú identitu alebo rodový prejav;

C. keďže 20. decembra 2013 schválil ugandský parlament návrh zákona zameraný proti homosexualite, ktorý trestá podporu práv LGBTI odňatím slobody v trvaní najviac 7 rokov, neudaním LGBTI odňatím slobody v trvaní najviac 3 roky a „recidivistov” alebo páchateľov tohto trestného činu, ktorí sú HIV pozitívni, doživotným väzením; a keďže konsenzuálne správanie medzi osobami rovnakého pohlavia je už ustanovené ako trestný čin v oddiely 145 ugandského trestného zákonníka;

D. keďže 17. decembra 2013 schválil nigérijský senát návrh zákona o zákaze manželstiev osôb rovnakého pohlavia, ktorý trestá vzťah medzi osobami rovnakého pohlavia odňatím slobody v trvaní najviac 14 rokov, svedkov vzťahov medzi osobami rovnakého pohlavia alebo osoby, ktoré prevádzkujú bary, vedú organizácie či usporiadajú podujatia pre LGBTI odňatím slobody v trvaní najviac 10 rokov;

E.   keďže 11. decembra 2013 zrušil indický Najvyšší súd rozsudok súdu na vysokej úrovni v Dillí z roku 2009, podľa ktorého je oddiel 377 indického trestného zákonníka – zákon z koloniálneho obdobia, ktorým sa zakazuje homosexualita – v rozpore so zásadou rovnosti, zakotvenou v indickej ústave, čím opätovne kriminalizuje homosexualitu, ktorú môže potrestať až doživotným väzením;

F.  keďže ruská Štátna duma nedávno prijala zákon o zákaze propagandy „netradičných sexuálnych vzťahov”;

1.  vyzýva Komisiu, Európsku službu pre vonkajšiu činnosť a členské štáty, aby v rámci ich vzťahov s tretími štátmi venovali pozornosť právam lesbičiek, gajov, bisexuálnych, transsexuálnych a intersexuálnych osôb;

2.  odsudzuje podnecovanie nenávisti a násilia na základe sexuálnej orientácie, rodovej identity alebo rodového prejavu; vyzýva uvedené štáty, aby účinne dodržiavali právo lesbičiek, gajov, bisexuálnych, transsexuálnych a intersexuálnych osôb na život a dôstojnosť a odsúdili všetky akty násilia, stigmatizovania a ponižovania nasmerované voči nim;

3.  vyzýva ugandského prezidenta, aby neodobril právoplatnosť návrhu zákona zameraného proti homosexualite a aby zrušil oddiel 145 ugandského trestného zákonníka;

4.  vyzýva nigérijského prezidenta, aby nepodpísal návrh zákona o zákaze manželstiev osôb rovnakého pohlavia a aby zrušil oddiely 214 a 217 nigérijského trestného zákonníka;

5.  víta iniciatívu indickej vlády požiadať Najvyšší súd o prehodnotenie svojho rozsudku, pretože porušuje zásadu rovnosti zakotvenú v ústave; vyzýva indický parlament, aby v prípade, že Najvyšší súd svoj rozsudok neprehodnotí, zrušil oddiel 377;

6.  je hlboko znepokojený negatívnymi dôsledkami prijatia federálneho zákona o zákaze propagandy „netradičných sexuálnych vzťahov” v Rusku, ktorý zvyšuje úroveň diskriminácie a násilia voči lesbičkám, gejom, bisexuálom, transsexuálom a intersexuálom a obmedzuje ich slobodu pohybu v rámci Ruska a do Ruska; vyzýva preto Rusko, aby tento zákon prehodnotilo;

7.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov a prezidentom a parlamentom Ugandy, Nigérie, Indie a Ruska.

(1)

Ú. v. EÚ C 286 E, 22.10.2010, s. 25.

(2)

Ú. v. EÚ C 169 E, 15.6.2012, s. 134.

(3)

Ú. v. EÚ C 188 E, 28.6.2012, s. 62.

(4)

Ú. v. EÚ C 56 E, 26.2.2013, s. 100.

(5)

Ú. v. EÚ C 349 E, 29.11.2013, s. 88.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia