Propunere de rezoluţie - B7-0072/2014Propunere de rezoluţie
B7-0072/2014

  PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la Raportul pe 2013 privind progresele realizate de Muntenegru

  28.1.2014 - (2013/2882(RSP))

  depusă pe baza declarației Consiliului și a Comisiei
  în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

  Charles Tannock în numele Comisiei pentru afaceri externe


  Procedură : 2013/2882(RSP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  B7-0072/2014

  B7‑0072/2014

  Rezoluția Parlamentului European referitoare la Raportul pe 2013 privind progresele realizate de Muntenegru

  (2013/2882(RSP))

  Parlamentul European,

  –       având în vedere Acordul de stabilizare și de asociere din 29 martie 2010 dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Muntenegru, pe de altă parte[1],

  –       având în vedere concluziile Consiliului European de la Salonic din 19-20 iunie 2003, precum și anexa intitulată „Agenda de la Salonic pentru Balcanii de Vest: drumul spre integrarea europeană”,

  –       având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu din 9 noiembrie 2010, privind opinia Comisiei referitoare la cererea Muntenegrului de a deveni țară membră a Uniunii Europene (COM(2010)0670),

  –       având în vedere Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu din 22 mai 2012 privind progresele înregistrate de Muntenegru în punerea în aplicare a reformelor (COM(2012)0222) și concluziile Consiliului din 26 iunie 2012, în special decizia de a deschide negocierile de aderare cu Muntenegru la 29 iunie 2012,

  –       având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Generale privind extinderea și procesul de stabilizare și asociere din 11 decembrie 2012,

  –       având în vedere Comunicarea Comisiei din 16 octombrie 2013 intitulată „Strategia de extindere și principalele provocări 2013-2014” (COM(2013)0700), însoțită de Documentul de lucru al serviciilor Comisiei (SWD(2013)0411), intitulat „Progresele realizate de Muntenegru în 2013”,

  –       având în vedere declarația și recomandările celei de-a treia reuniuni a Comisiei parlamentare de stabilizare și asociere (CPSA) Uniunea Europeană - Muntenegru, din 29-30 aprilie 2013,

  –       având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la această țară, inclusiv Rezoluția sa din 22 noiembrie 2012 referitoare la extindere: politici, criterii și interese strategice ale UE”[2],

  –       având în vedere Rezoluția sa din 22 octombrie 2013 referitoare la gestiunea bugetară a fondurilor Uniunii Europene de preaderare din domeniul sistemelor judiciare și al combaterii corupției din țările candidate și potențial candidate și observațiile sale privind Muntenegru[3],

  –       având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

  A.     întrucât aderarea la UE ar trebui să rămână una dintre principalele forțe motrice ale continuării reformelor politice, sociale și economice;

  B.     întrucât, pentru UE, statul de drept constituie un element central al procesului de extindere;

  C.     întrucât Muntenegru a realizat progrese în direcția integrării în UE, entuziasmul față de proiectul european fiind împărtășit de întregul spectru politic și de societate, în general; întrucât această țară a reușit să închidă provizoriu capitolele 25 și 26;

  D.     întrucât respectarea principiilor statului de drept, în special prin reforma sistemului judiciar, și lupta împotriva corupției și a criminalității organizate reprezintă principalele priorități; întrucât procesul de examinare analitică (screening) a tuturor capitolelor s-a încheiat; întrucât negocierea capitolelor 23 și 24 a fost deschisă în decembrie 2013, în conformitate cu „noua metodă” a Comisiei de a aborda reformele sistemelor judiciare și afacerile interne la începutul procesului de aderare;

  E.     întrucât recentele reforme constituționale, de îndată ce vor fi transpuse pe deplin în practică, vor consolida independența și eficiența sistemului judiciar;

  F.     întrucât corupția financiară și crima organizată, inclusiv în instituții, precum și practicile electorale frauduloase, rămân motive serioase de îngrijorare; întrucât Muntenegru trebuie să se ocupe de aceste probleme și să realizeze progrese importante în domeniul statului de drept;

  G.     întrucât societatea civilă are un rol important în cadrul procesului de reformă și de aderare la UE;

  H.     întrucât cooperarea regională este deosebit de importantă pentru stabilitatea politică și pentru securitatea și dezvoltarea economică a Muntenegrului și a întregii regiuni;

  Negocierile de aderare

  1.      salută deschiderea a cinci noi capitole de negociere în decembrie 2013; încurajează o evoluție rapidă a negocierilor de aderare, cu condiția continuării și implementării reformelor și a obținerii de rezultate;

  2.      salută planurile de acțiune ale guvernului privind capitolele 23 și 24, care prezintă un program de reforme cuprinzător și constituie referința pentru deschiderea acestor capitole;

  3.      salută includerea unor reprezentanți ai societății civile în structurile de negociere; atrage atenția, însă, asupra apelului organizațiilor societății civile către guvern, de a demonstra o transparență maximă pe parcursul procesului de negociere și de aderare, inclusiv prin angajarea unei tipologii mai largi de organizații în cadrul grupurilor de lucru și prin realizarea unor consultări ample la nivel național;

  4.      subliniază responsabilitatea atât a guvernului, cât și a parlamentului de a îmbunătăți comunicarea cu publicul, de a informa toate părțile interesate, organizațiile societății civile și publicul larg, în timp util și în mod transparent, cu privire la evoluția negocierilor de aderare, precum și de a facilita participarea lor largă în acest proces;

  Criterii politice

  5.      îndeamnă toate forțele politice, de la guvernare sau din opoziție, precum și principalii actori sociali și economici să rămână concentrați asupra calendarului de integrare a acestei țări în UE, prin intermediul unui dialog durabil și al unei cooperări constructive;

  6.      salută faptul că Parlamentul Muntenegrului exercită un rol de supraveghere mai important, inclusiv prin controlul și organizarea de audieri consultative; solicită, cu toate acestea, ca concluziile audierilor să fie puse în aplicare într-o mai mare măsură, să se exercite un control mai strict asupra aplicării legislației adoptate și ca participarea parlamentară la negocieri să devină mai activă; salută rezoluția privind metoda, calitatea și dinamica procesului de integrare a Muntenegrului în UE, adoptată de Parlamentul Muntenegrului la 27 decembrie 2013; consideră că procesul de integrare trebuie să implice pe deplin parlamentul și organizațiile societății civile și să se bucure de un sprijin democratic larg;

  7.      regretă faptul că, în urma binecunoscutului „scandal al înregistrărilor audio” de anul acesta, comisia de anchetă înființată pentru a cerceta acuzațiile de deturnare de fonduri publice în favoarea unor partide politice nu a reușit să desprindă concluzii de ordin politic în raportul său final și că procedurile judiciare întreprinse în urma anchetei rămân lacunare în această privință; subliniază faptul că este important să se asigure efectuarea unei anchete amănunțite și luarea măsurilor adecvate, după caz; încurajează, prin urmare, autoritățile muntenegrene responsabile să încheie rapid, imparțial și echitabil procedurile judiciare, cu cooperarea tuturor părților relevante, prin cercetarea atentă a tuturor infracțiunilor, cu obiectivitate și în deplină conformitate cu legea; salută, de asemenea, ancheta recent anunțată cu privire la scandalul înregistrărilor video din Cetinje, în care se vor aplica sancțiuni corespunzătoare tuturor celor găsiți vinovați de încălcarea legii electorale, în urma unui proces corect;

  8.      subliniază necesitatea creșterii încrederii publicului în sistemul electoral și în structurile democratice și solicită parlamentului să accelereze reforma electorală prin modificarea setului de legi care reglementează alegerile și finanțarea partidelor politice, inclusiv proiectul de lege privind lista unică de votare și proiectul de amendamente la legea privind cărțile de identitate personale; subliniază necesitatea unui registru de vot unic care să fie complet transparent și fiabil; insistă că aceste reforme trebuie aplicate în conformitate cu recomandările permanente ale OSCE/OIDDO, cu o transparență deplină și cu implicarea societății civile; sprijină solicitarea Comisiei pentru stabilirea unei delimitări clare și larg acceptate între interesele publice și cele de partid; invită guvernul să publice în mod proactiv informații privind ajutorul de stat pentru persoane fizice și companii, ocuparea forței de muncă în sectorul serviciilor publice și alte cheltuieli care ar putea afecta comportamentul de vot; constată că percepția corupției poate fi la fel de dăunătoare ca și corupția ca atare;

  9.      subliniază importanța reformării administrației publice în vederea aplicării acquis-ului; consideră că este esențial să se consolideze mecanismul de coordonare și monitorizare a aplicării strategiei privind administrația publică și să se ia noi măsuri cu scopul de a se crea o administrație transparentă, profesionistă, eficace și bazată pe merit; invită autoritățile să se asigure că se evită politizarea suplimentară a funcției publice în cadrul procedurilor de recrutare și de eliberare din funcție a funcționarilor publici; solicită, de asemenea, consolidarea independenței și a capacităților Mediatorului;

  10.    salută modificările aduse Constituției pentru a consolida independența puterii judecătorești prin reducerea influenței politice la numirea procurorilor și a funcționarilor de la toate nivelurile sistemului judiciar, prin instituirea unor proceduri mai transparente și bazate pe merit, și în special prin alegerea Procurorului General; cu toate acestea, ia act de inițiativa Avocatului Poporului de a evalua caracterul constituțional al acestor modificări și al dispozițiilor legii privind Curtea Constituțională referitoare la alegerea judecătorilor pentru Curtea Constituțională; invită autoritățile competente aplice sistematic proceduri disciplinare, să asigure justiție în timp util și să unifice jurisprudența; solicită luarea unor măsuri suplimentare legislative și de alte tipuri pentru a diminua politizarea sistemului judiciar în practică, inclusiv printr-o evaluare obiectivă a performanței judiciare, o demonstrare clară a răspunderii judiciare în conformitate cu recomandările Comisiei de la Veneția, și o garantare a promoțiilor pe merit; subliniază, de asemenea, necesitatea de a asigura independența instanțelor pentru delicte minore de ramura executivă;

  11.    salută măsurile luate pentru a simplifica sistemul judiciar, a promova eficiența justiției și a se reduce într-o măsură și mai mare numărul de cauze acumulate pe rolul instanțelor ; își exprimă, cu toate acestea, îngrijorarea cu privire la durata îndelungată a procedurilor judiciare, la infrastructura inadecvată din multe instanțe, la proporția scăzută a hotărârilor civile și administrative executate în mod efectiv și la insuficiența bugetului pentru judecători și pentru procuratură; solicită creșterea capacităților consiliilor judecătorilor și procurorilor și consolidarea garanțiilor de fiabilitate și integritate a sistemului judiciar; solicită, în plus, măsuri care să asigure accesul cetățenilor la justiția civilă și la compensări, în conformitate cu standardele europene; îndeamnă instanțele să dea dovadă de mai multă transparență și responsabilitate în combaterea corupției și a criminalității organizate;

  12.    solicită să se dea urmarea adecvată rapoartelor privind crimele de război, astfel încât să se combată impunitatea, prin anchete și urmăriri penale mai riguroase, mai eficiente și mai transparente în ceea ce privește crimele de război; subliniază necesitatea luării unor măsuri suplimentare pentru a combate atât impunitatea, cât și manifestarea acesteia; în acest sens, încurajează autoritățile să revizuiască orientările în materie de sentințe și să examineze numărul aparent disproporționat de achitări pentru infracțiunile cele mai grave;

  13.    salută strategia guvernului privind reforma judiciară pentru perioada 2007-2012, dar își exprimă îngrijorarea cu privire la ritmul lent al punerii acesteia în aplicare; ia act de stadiul avansat de elaborare a strategiei pentru perioada 2013-2018; prin urmare, solicită guvernului din Muntenegru să se concentreze în general asupra punerii în aplicare a strategiilor existente, care mai degrabă să fie supuse unor evaluări cuprinzătoare, dezbătute public decât să fie înlocuite pur și simplu fără efectuarea evaluării necesare; încurajează înființarea sistematică a unor organisme de monitorizare a strategiilor și a planurilor de acțiune;

  14.    subliniază faptul că este necesar să se depună eforturi suplimentare în lupta împotriva corupției și solicită respectarea recomandărilor GRECO;

  15.    își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că educația, îngrijirile medicale, procesul electoral, administrarea terenurilor, amenajarea teritoriului și sectorul construcțiilor, privatizarea și achizițiile publice rămân vulnerabile la corupție; se așteaptă ca deschiderea negocierilor pentru capitolul 5 (achizițiile publice) să accelereze reformele necesare în acest domeniu; salută înființarea noii comisii parlamentare anticorupție; invită insistent autoritățile să extindă capacitatea instituțiilor de supraveghere, să îmbunătățească calitatea auditului, să crească gradul de transparență a finanțării partidelor și să consolideze capacitățile la toate nivelurile pentru a reduce neregulile legate de aplicarea legilor privind achizițiile publice și celelalte domenii menționate anterior;

  16.    subliniază necesitatea aplicării reformelor în domeniul combaterii criminalității organizate, precum și obținerii unor rezultate concrete în privința anchetelor, urmăririlor penale și condamnărilor la toate nivelurile; solicită intensificarea cooperării și coordonării între agențiile de aplicare a legii și sistemul judiciar în combaterea crimei organizate și a corupției la toate nivelurile, precum și îmbunătățirea funcționării sistemului judiciar în cazurile la nivel înalt; își exprimă deosebita îngrijorare în legătură cu anularea unora dintre hotărârile pronunțate în primă instanță în cauze legate de criminalitatea organizată; insistă asupra faptului că impunitatea infractorilor condamnați pentru corupție sau crimă organizată nu este acceptabilă; solicită autorităților să se asigure că autoritățile și instituțiile publice pun în aplicare toate măsurile corespunzătoare și că sunt trase la răspundere în cazul în care nu reușesc să facă acest lucru;

  17.    invită Muntenegru să își continue angajamentul în favoarea cooperării internaționale și regionale în cadrul combaterii corupției și a criminalității organizate; solicită eforturi mai intense pentru asigurarea unui control eficace al frontierelor, în vederea combaterii criminalității organizate și a operațiunilor de contrabandă pe „ruta balcanică”; subliniază necesitatea de unei supravegheri mai stricte și a aplicării măsurilor necesare pentru a combate spălarea de bani de către grupurile infracționale locale și internaționale;

  18.    subliniază necesitatea ca guvernul muntenegrean să continue și să consolideze consultările, precum și să îmbunătățească interacțiunea și dialogul cu societatea civilă și cu opoziția, pentru a o mai mare transparență în politică și legiferare, în special în ceea ce privește aplicarea legilor și lupta împotriva corupției și a criminalității organizate; salută, în acest sens, eforturile depuse de guvern pentru a mări gradul de transparență publică a activității pe care o desfășoară, însă recunoaște totodată că mai sunt încă multe lucruri de făcut; salută participarea amplă a societății civile în cadrul grupurilor de lucru pentru capitolele de negociere pentru aderarea la UE, dar ia act de preocupările unor reprezentanți ai societății civile în ceea ce privește caracterul și calitatea participării; regretă recenta deteriorare a relației dintre anumite departamente ale guvernului și societatea civilă, ambele părți exprimându-și temerea că ostilitatea reciprocă riscă să compromită dorința comună de a progresa în cadrul procesului de integrare în UE; prin urmare, încurajează un dialog productiv și echilibrat între toate părțile, prin care guvernul să sprijine în mod obiectiv și să faciliteze activitatea desfășurată de societatea civilă și să includă integral reprezentanții în procesul politic și prin care organizațiile societății civile să analizeze politicile și să tragă la răspundere guvernul în mod corect și constructiv;

  19.    constată cu satisfacție că asistența IPA funcționează corespunzător în Muntenegru; încurajează atât guvernul, cât și Comisia, să simplifice procedura administrativă pentru finanțările IPA, pentru a le face mai accesibile organizațiilor mai mici și necentralizate, sindicatelor și altor beneficiari;

  20.    subliniază faptul că Muntenegru a ratificat cele opt convenții esențiale ale OIM privind drepturile lucrătorilor, precum și Carta socială europeană revizuită; subliniază faptul că, deși drepturile de bază ale lucrătorilor și ale sindicatelor sunt, în general, respectate, acestea trebuie consolidate în continuare; subliniază rolul important al dialogului social și invită guvernul să consolideze poziția Consiliului social;

  21.    subliniază importanța unei mass-media libere, independente și imparțiale într-o democrație funcțională; își exprimă profunda îngrijorare cu privire la multiplicarea intimidărilor verbale și fizice îndreptate împotriva jurnaliștilor; reamintește importanța încurajării unei mass-media responsabile, a independenței editoriale și a diversității proprietății mijloacelor de comunicare, în conformitate cu standardele europene; reliefează responsabilitatea care le revine tuturor persoanelor politice și mass-mediei de a cultiva un climat de toleranță față de diferitele opinii; consideră că este esențială contribuția la protecția jurnaliștilor și a libertății presei; solicită investigarea și urmărirea în justiție corespunzătoare a amenințărilor și atacurilor împotriva jurnaliștilor, inclusiv a infracțiunilor nesoluționate anterior; salută decizia de înființare a unui organ special însărcinat să monitorizeze eforturile oficiale depuse în vederea soluționării cazurilor de asasinate și agresiuni având drept țintă jurnaliști, care poate contribui la instituirea unui climat mai stabil de încredere între stat și mass-media;

  22.    subliniază rolul special pe care îl joacă o mass-media publică independentă și sustenabilă în consolidarea libertății mass-mediei și a democrației și solicită autorităților să respecte întru totul Legea privind Radioteleviziunea Muntenegreană (RTCG), inclusiv garanțiile legale pentru viabilitatea financiară a mass-mediei publice, dându-i astfel posibilitatea de a-și îndeplini misiunea socială;

  23.    solicită îmbunătățirea protecției martorilor și adoptarea unei legi privind protecția persoanelor din interior care semnalează nereguli;

  24.    reliefează responsabilitatea care le revine tuturor forțelor politice în ceea ce privește crearea unui climat de toleranță și incluziune pentru toate minoritățile; salută politica guvernului privind minoritățile, care a promovat în special o mai mare integrarea a comunității albaneze din țară; solicită să se îmbunătățească situația grupurilor vulnerabile din punct de vedere social, inclusiv accesul persoanelor cu dizabilități la servicii de educație și îngrijiri medicale, precum și accesul fizic în clădirile publice; salută recentul plan de acțiune al guvernului cu privire la romi, dar solicită insistent facilitarea într-o măsură și mai mare a educației și a ocupării profesionale a romilor, care încă se confruntă cu discriminarea, în special în ceea ce privește accesul limitat la educație al copiilor romi, ashkali și egipteni;

  25.    constată că femeile rămân subreprezentate în multe domenii ale societății muntenegrene, inclusiv în parlament, în funcțiile de decizie și pe piața forței de muncă; solicită guvernului să-și intensifice eforturile pentru ridicarea nivelului egalității de gen, creșterea resurselor financiare și umane din domeniu, implementarea planului de acțiune pentru egalitatea de gen, introducerea principiului remunerației egale pentru muncă egală și încurajarea unei participări mai largi a femeilor, în special în arena politică;

  26.    își exprimă îngrijorarea în legătură cu nivelul ridicat al intoleranței față de homosexualitate în Muntenegru, care generează frecvent manifestări și amenințări de violență, precum și instigări la ură împotriva activiștilor pentru drepturile homosexualilor; regretă faptul că cel mai important activist pentru LGBTI a solicitat azil în străinătate, din rațiuni de securitate; salută, cu toate acestea, noua strategie a guvernului pentru îmbunătățirea calității vieții persoanelor LGBTI, dar insistă să se pună accent pe implementarea acesteia; subliniază în special necesitatea de a educa și de a informa publicul, în scopul de a sprijini schimbarea mentalităților; în special, salută faptul că guvernul și poliția au sprijinit și au facilitat primele marșuri „Gay Pride” care au avut loc la Budva și Podgorica în acest an; subliniază faptul că ar trebui să se desfășoare anchete privind violența manifestată împotriva homosexualilor în cursul marșurilor și că făptașii ar trebui să fie aduși în fața justiției; încurajează autoritățile să promoveze în continuare toleranța față de persoanele LGBTI și să urmărească penal infracțiunile în timp util; subliniază necesitatea creșterii nivelului de acceptare la nivel societal și a eliminării discriminării împotriva homosexualilor;

  27.    își exprimă îngrijorarea cu privire la problemele actuale ale violenței împotriva femeilor și copiilor, cu temerea că mulți o consideră social acceptabilă; regretă progresul lent al dezvoltării serviciilor la nivel de familii și comunități; invită guvernul să crească gradul de conștientizare publică a problemei violenței familiale și a violenței împotriva femeilor, precum și a dreptului copilului la protecție împotriva oricărei forme de abuz, neglijență și exploatare; salută noile măsurile luate de guvern pentru a combate violența în familie, pentru a ameliora situația drepturilor copilului și pentru a dezvolta formarea profesională, dar încurajează luarea unor măsuri suplimentare pentru aplicarea efectivă a Legii privind protecția împotriva violenței în familie, în special în ceea ce privește asigurarea protecției, a sprijinului și a accesului la justiție pentru victime, dezvoltarea și coordonarea unor programe preventive și creșterea nivelului de asumare a răspunderii de către infractori;

  Aspecte socioeconomice

  28.    invită guvernul să se concentreze asupra intensificării creșterii economice, pentru a combate sărăcia, a îmbunătăți nivelul de trai al cetățenilor, inclusiv prin luarea în considerare a unei reforme a serviciilor sociale atunci când este posibil, precum și pentru a reduce disparitățile regionale; solicită eforturi intensificate de soluționare a problemei sectorului informal de amploare, de îmbunătățire a protecției drepturilor de proprietate intelectuală și a sistemul juridic în ansamblu, în vederea combaterii sistematice a corupției și a îmbunătățirii mediului de afaceri, precum și de implementare a unor reforme structurale, în vederea atragerii și susținerea investițiilor străine directe, care constituie un aspect esențial pentru diversificarea economiei;

  29.    subliniază necesitatea ca procedurile de soluționare a litigiilor comerciale să fie transparente, să nu fie afectate de ingerințe politice și să se bazeze pe statul de drept pentru a îmbunătăți în continuare mediul de afaceri; încurajează soluționarea rapidă a litigiului privind fabrica de aluminiu KAP; subliniază faptul că privatizările ar trebui să se desfășoare în mod corect, prudent, transparent și organizat; subliniază preocupările legate de ajutorul de stat și solicită transparență și sustenabilitate în cazul în acordării acestuia, în conformitate cu acquis-ul și Acordul de stabilizare și asociere; salută eforturile depuse de guvern în ceea ce privește soluționarea problemei legate de datoria publică în creștere și de deficitele bugetare structurale mari; solicită acțiuni suplimentare pentru a asigura viitoarea implementare a programului IPA de dezvoltare rurală, precum și pentru a asigura o legislație privind calitatea apei conformă cu acquis-ul;

  30.    constată că noua lege privind achizițiile publice a intrat în vigoare în ianuarie 2012, însă ia act de faptul că, în practică, punerea acesteia în aplicare este lipsită de eficiență în special în domeniul sănătății; invită autoritățile din Muntenegru să sporească gradul de transparență a tuturor procedurilor de achiziții și să stabilească planuri de acțiune cu obiective, proceduri și termene clare în vederea aplicării eficiente a noii legi privind achizițiile publice, precum și în vederea alinierii la acquis-ul Uniunii Europene a legislației privind concesiunile, achizițiile publice de servicii de utilități și achizițiile publice în domeniul apărării;

  31.    salută punerea în aplicare a „Small Business Act”; solicită creșterea sprijinului sectorului public pentru IMM-uri, acestea numărându-se printre factorii de creștere economică; solicită unificarea strategiilor fragmentate, care constituie o piedică pentru eficacitatea instrumentelor destinate întreprinderilor și sectoarelor;

  32.    își exprimă îngrijorarea în ceea ce privește situația neschimbată a pieței muncii și, prin urmare, solicită insistent adoptarea unor măsuri ferme de reducere a ratei ridicate a șomajului, în special în rândul persoanelor aflate în căutarea unui prim loc de muncă, precum și ameliorarea funcționării deficitare a pieței muncii; invită guvernul să se asigure că punerea în aplicare a legislației muncii este în conformitate cu standardele OIM, inclusiv prin îmbunătățirea inspecțiilor; subliniază necesitatea combaterii economiei subterane; solicită consolidarea dialogului social tripartit;

  33.    încurajează Muntenegru să depună eforturi suplimentare în domeniul mediului și al combaterii schimbărilor climatice prin consolidarea capacității administrative de punere în aplicare a legislației și a politicilor relevante ale UE, în scopul de a asigura alinierea la acquis-ul în domeniul mediului și al combaterii schimbărilor climatice;

  34.    ia act de faptul că construcțiile ilegale, în special în zonele turistice, reprezintă o problemă importantă în Muntenegru; solicită autorităților din Muntenegru să promoveze cu fermitate o dezvoltare sustenabilă în țară; subliniază faptul că este important ca dezvoltarea turismului să se realizeze cu respectarea normelor de protecție a mediului;

  Cooperarea regională

  35.    salută participarea proactivă a Muntenegrului la o serie de inițiative, printre care cele de reconciliere regională și proiectul „Grupului celor 6 din Balcanii de Vest”, precum și dorința guvernului său de a prelua conducerea în inițiative de cooperare regională; solicită Muntenegrului să-și consolideze cooperarea culturală și economică cu statele membre UE vecine; felicită guvernul pentru bunele relații bilaterale pe care le întreține cu toate țările învecinate, inclusiv cu Kosovo, dar subliniază necesitatea soluționării litigiului cu Croația legat de frontierele terestre și maritime, având în vedere în special operațiunile preliminare de explorare offshore a petrolului; încurajează delimitarea definitivă a frontierelor cu Serbia, Bosnia și Herțegovina și Kosovo, pentru a elimina potențialele surse de tensiune; salută progresul realizat în cadrul procesului Declarației de la Sarajevo, inclusiv aplicarea programului regional de locuințe; încurajează colaborarea în continuare cu țările învecinate prin schimburi de experiență cu privire la procesul de negociere pentru aderarea la UE;

  36.    salută vizitele recente ale prim-ministrului Dačić la Podgorica și ale prim-ministrului Đukanović la Belgrad, acestea fiind primele vizite de acest fel de la proclamarea independenței de către Muntenegru; salută aceste evenimente ca un simbol puternic al reconcilierii și al intensificării angajamentului și deschiderii de ambele părți, precum și ca premise favorabile pentru o mai bună integrare regională și europeană;

  37.    subliniază faptul că relațiile de bună vecinătate dintre Muntenegru și țările din regiune constituie o bază a succesului negocierilor cu UE, precum și că această țară reprezintă un exemplu de cooperare și de angajament pentru pacea și stabilitatea unei regiuni din Balcanii de Vest;

  38.    salută eforturile recente ale guvernului de a înregistra persoanele strămutate intern (PSI) și de a le clarifica statutul, și apreciază dificultatea acestei sarcini, inclusiv în privința eliminării sarcinilor administrative excesive; invită UE, precum și alți parteneri din Balcani să sprijine guvernul din Muntenegru în soluționarea cât mai rapidă a acestei probleme și să contribuie la încheierea unui capitol dureros din istoria regiunii;

  39.    salută angajamentul guvernului din Muntenegru de a adera la NATO, însă constată existența unor divergențe de opinie puternice în rândul parlamentarilor și în societate în ansamblu; își exprimă încrederea că eforturile depuse de Muntenegru pentru aderarea la NATO vor contribui și la atingerea obiectivului său de aderare la UE și vor îmbunătăți cooperarea și securitatea la nivel regional; salută în special faptul că Muntenegru a contribuit, în ciuda resurselor sale limitate în domeniul apărării, la misiunile ONU și PSAC, inclusiv în Afganistan, Liberia și Mali; salută acest semnal clar al angajamentului asumat de Muntenegru în ceea ce privește colaborarea cu partenerii internaționali în vederea promovării păcii și a stabilității la nivel mondial;

  °

  °       °

  40.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernului și parlamentului Republicii Muntenegru.