Návrh usnesení - B7-0086/2014Návrh usnesení
B7-0086/2014

DOPORUČENÍ K ROZHODNUTÍ nevyslovit námitku k nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 7. ledna 2014 o evropském kodexu chování pro partnerství v rámci evropských strukturálních a investičních fondů

29. 1. 2014 - (C(2013)9651 – 2014/2545(RSP)

předložené v souladu s čl. 87a odst. 6 jednacího řádu
Výbor pro regionální rozvoj

Zpravodajové: Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Postup : 2014/2508(DEA)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0086/2014
Předložené texty :
B7-0086/2014
Rozpravy :
Hlasování :
Přijaté texty :

B7‑0086/2014

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu nevyslovit námitku k nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 7. ledna 2014 o evropském kodexu chování pro partnerství v rámci evropských strukturálních a investičních fondů

(C(2013)9651 – 2014/2545(RSP))
 

Evropský parlament,

–       s ohledem na rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (C(2013)9651)),

–       s ohledem na dopis Komise ze dne 21. ledna 2014, kterým Komise žádá Evropský parlament, aby uvedl, že nevysloví námitku k rozhodnutí v přenesené pravomoci,

–       s ohledem na článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, zejména na čl. 5 odst. 3 tohoto nařízení,

–       s ohledem na čl. 87 a odst. 6 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že je důležité zajistit, aby nařízení v přenesené pravomoci o evropském kodexu chování pro partnerství vstoupilo v platnost co nejdříve, neboť je nezbytně nutné, aby se tento kodex uplatňoval v rámci probíhajících příprav dohod o partnerství a programů na období 2014 až 2020;

1.      prohlašuje, že nevysloví námitku k rozhodnutí v přenesené pravomoci;

2.      pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě a Komisi.